แผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

แผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

9 กันยายน 2565
Warakorn JainoiWarakorn Jainoi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

Workshop การนำเสนอแผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนประเมินความเสี่ยง ภาพรวมของแผนธุรกิจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างแผนการเงิน ร่างแผนประเมินความเสี่ยง ร่างเล่มสมบูรณ์ของแผนธุรกิจ แผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open