directions_run

ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101] (หลักสูตร Non-Degree)

[ทฤษฎี] สมรรถนะสร้างแล้ววัดเพื่อเรียนรู้ (Build-Measure-Learn) #3 และปัจฉิมนิเทศ

5 กันยายน 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้เข้าอบรมสะท้อนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการผ่านภาพ และนำเสนอ พร้อมอภิปรายร่วมกัน จำลองสถานการณ์การขายสินค้าทางโทรศัพท์ การทำแบบประเมินประสบการณ์ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองแล้ว พบว่า มีสมรรถนะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการในทุกมิติ ได้แก่ (1) สมรรถนะการให้บริการข้อมูล และ การขาย ทางโทรศัพท์ (2) สมรรถนะในการผสมผสานหรือบูรณาการ สมรรถนะในการให้บริการข้อมูล และ การขาย  ทางโทรศัพท์ (3) สมรรถนะในการวิเคราะห์/ปรับปรุง กระบวนการเพื่อให้บริการข้อมูลและปิดการขายทางโทรศัพท์ที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งมีความต้องการ/ความคาดหวังที่หลากหลาย

ผู้เข้าอบรมสามารถแสดงออกซึ่งสมรรถนะที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้าอบรมมีเจตคติที่พร้อมต่อการเป็น Contact Center มากยิ่งขึ้นเมื่อเปรีบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมกล้าสมัครงานในตำแหน่ง Contact Center มากยิ่งขึ้น เพราะ เกิดความมั่นใจในสมรรถนะของตนเองที่ได้เข้าร่วมโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 lock_open

[ปฏิบัติ] ทดลองใช้สมรรถนะที่ได้เรียนรู้ #3

22 สิงหาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงฝึกปฏิบัติกับพี่เลี้ยงร่วมกับสถานประกอบการ (ต่อเนื่อง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประสบการณ์เพิ่มเติมโดยตรงจากการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการโทรออก (Outbound) การบริการข้อมูล การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย กับลูกค้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 lock_open

[ปฏิบัติ] ทดลองใช้สมรรถนะที่ได้เรียนรู้ #3

22 สิงหาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงฝึกปฏิบัติกับพี่เลี้ยงร่วมกับสถานประกอบการ (ต่อเนื่อง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประสบการณ์เพิ่มเติมโดยตรงจากการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการโทรออก (Outbound) การบริการข้อมูล การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย กับลูกค้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 lock_open

[ปฏิบัติ] ทดลองใช้สมรรถนะที่ได้เรียนรู้ #3

22 สิงหาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงฝึกปฏิบัติกับพี่เลี้ยงร่วมกับสถานประกอบการ (ต่อเนื่อง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประสบการณ์เพิ่มเติมโดยตรงจากการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการโทรออก (Outbound) การบริการข้อมูล การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย กับลูกค้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 lock_open

[ทฤษฎี] ค้นหาความถนัดของผู้เรียน

19 สิงหาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo Theory UTheory U
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยประยุกต์ Theory U

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการรับฟังแบบไม่ตัดสินใครมากยิ่งขึ้น / สามารถนำไปประยุกต์กับการบริการข้อมูลลูกค้าเพื่อปิดการขายได้ดีขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 lock_open

[ทฤษฎี] สมรรถนะสร้างแล้ววัดเพื่อเรียนรู้ (Build-Measure-Learn) #2

18 สิงหาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สะท้อนประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงต่อมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมสะท้อนประสบการณ์ตรง และแนวทางการพัฒนาตนเอง การปรับกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการปรับกระบวนการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการพัฒนากระบวนการขายของแต่ละคนตามศักยภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 lock_open

[ปฏิบัติ] ทดลองใช้สมรรถนะที่ได้เรียนรู้ #2

3 สิงหาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงฝึกปฏิบัติกับพี่เลี้ยงร่วมกับสถานประกอบการ (ต่อเนื่อง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประสบการณ์โดยตรงจากการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการโทรออก (Outbound) การบริการข้อมูล การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย กับลูกค้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 lock_open

[ทฤษฎี] สมรรถนะฉลาดขาย (Smart Sell)

27 กรกฎาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วิทยากรพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการขาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าอบรม เรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการให้บริการข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทของลูกค้าที่มีความหลากหลาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 lock_open

[ทฤษฎี] สมรรถนะสร้างแล้ววัดเพื่อเรียนรู้ (Build-Measure-Learn) #1

26 กรกฎาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สะท้อนประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงแรก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมสะท้อนประสบการณ์ตรง และแนวทางการพัฒนาตนเอง การปรับกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการปรับกระบวนการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการพัฒนากระบวนการขายของแต่ละคนตามศักยภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 lock_open

[ปฏิบัติ] ทดลองใช้สมรรถนะที่ได้เรียนรู้ #1

7 กรกฎาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงฝึกปฏิบัติกับพี่เลี้ยงร่วมกับสถานประกอบการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประสบการณ์โดยตรงจากการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการโทรออก (Outbound) การบริการข้อมูล การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย กับลูกค้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 lock_open

[ทฤษฎี] สมรรถนะหัวใจผู้ให้บริการ (Service@Heart) และ สมรรถนะฉลาดบริการ (Smart Service)

4 กรกฎาคม 2565
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสงดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ การปรับเจตคติต่อวิชาชีพการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เทคนิคการให้บริการลูกค้า และเทคนิคการขาย วิทยากรพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการบรรยายเพิ่มเติม พร้อมเข้าถึงการใช้ทรัพยากรของสถานประกอบการ จัดเป็นภาคบรรยาย รวม 3 วัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความรู้หลัก เกี่ยวกับการบริการและการขายด้วยการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ความรู้เชิงลึก เกี่ยวกับสินค้าของสถานประกอบการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 lock_open