directions_run

หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร Non-Degree)

อบรม Module 4 - กลุ่ม 3

อบรม Module 4 - กลุ่ม 3

5 สิงหาคม 2565
วีณา ฟั่นเพ็งวีณา ฟั่นเพ็ง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SolidWorks

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open