directions_run

การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร Non-Degree)

ฝึกอบรมโมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน (ต่อ)

ฝึกอบรมโมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน (ต่อ)

6 ธ.ค. 2565 6 ธ.ค. 2565 6 ธ.ค. 2565
หทัยชนก โทสินธิติหทัยชนก โทสินธิติ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวข้อที่ 1 การคิดย้อนกลับ และการนำความคิดย้อนกลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หัวข้อที่ 2 การคิดจินตนาการและการสร้างแรงบันดาลใจ ความสำคัญและการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open