directions_run

การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร Non-Degree)

โมดูลที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

โมดูลที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

6 ธ.ค. 2565 6 ธ.ค. 2565 6 ธ.ค. 2565
หทัยชนก โทสินธิติหทัยชนก โทสินธิติ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวข้อที่ 1 การสังเกต ลักษณะ วิธีการ ความสำคัญ การนำไปประยุกต์ใช้ 1. กิจกรรมอ่านจดหมายของบัดดี้ พร้อมเสนอธีมของขวัญบัดดี้ในวันถัดไป 2. กิจกรรมเตรียมความพร้อม และแบ่งกลุ่ม 9 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  เลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน เลือกผ้าพันคอสีประจำกลุ่ม 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติกิจกรรมการสังเกต A โดยวิทยากรมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม ไปสังเกตนอกห้องเรียน 30 นาที โดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์ หรือวิธีการใด ๆ (ทีมวิทยากรไปจัดเตรียมเป้าหมาย สถานที่ติดป้ายจุดสังเกตไว้ล่วงหน้าโดยไม่แจ้งให้ผู้ฝึกอบรมทราบ) ให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกสิ่งที่ได้สังเกตมา
4. เมื่อครบเวลา วิทยากรประจำกลุ่มให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาในการนำเสนอข้อมูลที่ได้สังเกตมา จากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้สังเกตมา ในกลุ่มใหญ่ 5. วิทยากรเฉลย กิจกรรมการสังเกต A ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละกลุ่ม มอบรางวัลแก่กลุ่มที่สังเกตได้ดี 6. กิจกรรมการสังเกต B เป็นการฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส โดย นำสิ่งของที่คล้ายกันมาให้เลือกและปิดตาทายชื่อของสิ่งของนั้น ได้แก่ ขิงและข่า  หัวไช้เท้าและมะเขือยาว  ใบโหระพาและใบแมงลัก ตะไคร้และ  สุดท้าย ไข่เค็ม ไข่เป็ดและไข่ไก่ เมื่อผู้ปิดตาทายชื่อสิ่งของนั้นต้องบอกอธิบายสิ่งของทั้งสองอย่างว่าเป็นอะไร เหตุใดจึงทายว่าเป็นสิ่งนั้น สังเกตจากอะไร
7. บรรยายสรุป ทฤษฏีการสังเกต ลักษณะ วิธีการ ความสำคัญ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 8. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบสะท้อนคิด เรื่องการสังเกต

หัวข้อที่ 2 ทักษะการคิดระดับสูง ความหมายความสำคัญ และกิจกรรมการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1. เตรียมความพร้อม กระบวนการกลุ่มและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 2. วิทยากรบรรยาย เนื้อหาทฤษฏี ความหมาย ความสำคัญของทักษะการคิดระดับสูง
3. ปฏิบัติกิจกรรมการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4. สรุปกิจกรรมการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5. สรุปรางวัล และมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด
6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบสะท้อนคิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนมีความรู้และทักษะการสังเกต
  2. บุคลากร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนมีความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข

สรุปกิจกรรมการสังเกต : การสังเกต หมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง การสังเกตมีสองชนิด คือ การสังเกตแบบมีเป้าหมาย และการสังเกตแบบไม่มีเป้าหมาย การสังเกตเป็นทักษะอย่างหนึ่งของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อย ๆ วิธีการสังเกต อาจใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตาดู หูฟัง ลิ้นชิมรส จมูกดมกลิ่น มือสัมผัส อย่างใดอย่างหนึ่ง หากผู้สังเกตไม่แน่ใจอาจใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดร่วมกันได้ การนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต้องคำนึงถึงความละเอียดรอบคอบ และความเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่

สรุปกิจกรรมการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข : การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดระดับสูง หมายถึง การรู้จักพิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหาความจริง การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขเป็นตรรกะขั้นต้นต้องคิดอย่างรอบคอบ ถูกต้อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ตัวเลขในการทำงานจะผิดพลาดไม่ได้เลย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open