directions_run

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

17 กันยายน 2565
เกรียงไกร สีตะพันธุ์เกรียงไกร สีตะพันธุ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ การนำสารสกัดในธรรมชาติ มาเพิ่มสีสันในปลาสวยงาม เช่น สารสกัดจากมะเกี๋ยง สารสกัดจากข้าวดำ สารสกัดจากข้าวแดง วิทยากร ผศ.ดร.คมศักดิ์ พินธะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบวิธีการเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมาเพิ่มสีสันในปลาสวยงาม เช่น สารสกัดจากมะเกี๋ยง สารสกัดจากข้าวดำ สารสกัดจากข้าวแดง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open