directions_run

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

เทคนิคการนำสารกัดจากธรรมชาติมาใช้เลี้ยงปลาสวยงาม

เทคนิคการนำสารกัดจากธรรมชาติมาใช้เลี้ยงปลาสวยงาม

17 กันยายน 2565
เกรียงไกร สีตะพันธุ์เกรียงไกร สีตะพันธุ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เทคนิคการนำสารกัดจากธรรมชาติมาใช้เลี้ยงปลาสวยงาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบเทคนิคการนำสารกัดจากธรรมชาติมาใช้เลี้ยงปลาสวยงาม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open