directions_run

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

ถอดบทเรียนโครงการธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากรุ่น 1 สู่ รุ่น 2

ถอดบทเรียนโครงการธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากรุ่น 1 สู่ รุ่น 2

18 กันยายน 2565
เกรียงไกร สีตะพันธุ์เกรียงไกร สีตะพันธุ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดบทเรียนโครงการธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากรุ่น 1 สู่ รุ่น 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถอดบทเรียนโครงการธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากรุ่น 1 สู่ รุ่น 2 ได้แนวทางการเรียน การปฏิบัติ สำหรับหลักสูตรรุ่น 2

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open