directions_run

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจร และกลยุทธ์การตลาดปลาสวยงามเชิงสร้างสรรค์

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจร และกลยุทธ์การตลาดปลาสวยงามเชิงสร้างสรรค์

9 กันยายน 2566
เกรียงไกร สีตะพันธุ์เกรียงไกร สีตะพันธุ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ธุรกิจเกี่ยวข้องกับปลากัด ธุรกิจการส่งออกปลาสวยงาม ขั้นตอนกระบวนการส่งออกปลาสวยงาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบสายพันธุ์ปลากัด ทราบขั้นตอนการส่งปลาประกวด ทราบเทคนิคและวิธีการพัฒนาปลากัดสู่ตลาดออนไลน์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open