directions_run

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

ระบบกรอง และการจัดการคุณภาพน้ำแบบครบวงจรสำหรับฟาร์มปลาสวยงาม และเทคโนโลยีการขนส่งแบบทันสมัยเพื่อการขนส่งสัตว์น้ำระยะไกล

ระบบกรอง และการจัดการคุณภาพน้ำแบบครบวงจรสำหรับฟาร์มปลาสวยงาม และเทคโนโลยีการขนส่งแบบทันสมัยเพื่อการขนส่งสัตว์น้ำระยะไกล

16 กันยายน 2566
เกรียงไกร สีตะพันธุ์เกรียงไกร สีตะพันธุ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ระบบกรองสำหรับฟาร์มปลาสวยงาม อุปกรณ์ตรวจวัด (sensor) ข้อมูลคุณภาพน้ำ รวมถึงระบบสื่อสารและโครงข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำแบบไร้สายภายในฟาร์ม โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการจัดหาและขนส่งปลาสวยงามระยะไกล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นในการกรองน้ำ ระบบน้ำ คุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม
ผู้เรียนเข้าใจหลักการขนส่งปลา ระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนสามารถบรรจุปลาสวยงามเพื่อส่งออกได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open