directions_run

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

ปฏิบัติการต่อตู้ปลาสวยงาม

ปฏิบัติการต่อตู้ปลาสวยงาม

19 มิถุนายน 2565
เกรียงไกร สีตะพันธุ์เกรียงไกร สีตะพันธุ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ปฏิบัติการต่อตู้ปลาสวยงาม
 2. การใช้งานตู้ปลาสวยงาม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สามารถทราบหลักการและวิธีการต่อตู้ปลาสวยงาม
 2. สามารถต่อตู้ปลาสวยงามเพื่อนำไปใช้งานเองได้
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open