directions_run

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

การทดสอบการรั่วซึมของตู้ปลาสวยงามและซ่อมตู้ปลาสวยงาม

การทดสอบการรั่วซึมของตู้ปลาสวยงามและซ่อมตู้ปลาสวยงาม

19 มิถุนายน 2565
เกรียงไกร สีตะพันธุ์เกรียงไกร สีตะพันธุ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การทดสอบการรั่วซึมของตู้ปลาสวยงาม
 2. แนวทางปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหาตู้ปลารั่วซึม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถแก้ไขและซ่อมตู้ปลาสวยงาม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open