จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

3 พฤษภาคม 2565
พัชรีย์ ทองสมบัติพัชรีย์ ทองสมบัติ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาในหลักสูตรชี้แจ้งรายละเอียดรายวิชาแก้นักศึกษา
 2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้
 3. ดำเนินการสอบเพื่อวัดและประเมินผลความรู้ของนักศึกษา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุดี และสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของผู้สูงอายุได้ดีประเมินได้จากการสังเกตเมื่อผู้เข้าอบรมปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ และการตอบคำถามของอาจารย์พี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังเข้าใจและยอมรับในข้อจำกัดทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่เกิดจากกระบวนการชราภาพ
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถติดตามเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้ ซึ่งจากการประเมินผู้ดูแลมีความสามารถในการประเมินปัญหา และประเมินความต้องการของผู้สูงอายุที่เป็นกรณีศึกษาของตนเองได้เป็นอย่างดี
 3. นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชาทฤษฎี จำนวน 9 คน และลาออก 1 คน ระหว่างการจัดการเรียนการสอนเนื่องพ่อป่วยไม่มีคนดูแล
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,400.00 0.00 157,947.89 97,652.11 0.00 0.00 270,000.00 lock_open