directions_run

Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก (หลักสูตร Non-Degree)

หน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน

หน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน

18 มิถุนายน 2565
กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อธิบายความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการเกษตรสมัยใหม่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการเกษตรสมัยใหม่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,200.00 0.00 1,200.00 25,450.00 0.00 0.00 33,850.00 lock_open