directions_run

Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก (หลักสูตร Non-Degree)

หน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน

หน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน

19 มิถุนายน 2565
กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทักษะการเพาะปลูกและดูแลต้นกล้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เรียนสามารถในการเพาะ ดูแล และติดตามการเจริญเติบโตของต้นกล้าได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open