การวางแผนและกลยุทธ์สร้าง ดิจิทัลคอนเทนต์ 1

การวางแผนและกลยุทธ์สร้าง ดิจิทัลคอนเทนต์ 1

10 กรกฎาคม 2565
ธัญพร ศรีดอกไม้ธัญพร ศรีดอกไม้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ข้าอบรมมีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถใช้เครื่องมือของ  Platform  ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการทำธุรกิจออนไลน์ได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือของ  Platform  ผ่านการทำ Workshopแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้พ้าอบรมด้วยกันเอง 1. Understanding  Platform  Pages 2. Audience Targeting (Workshop) - Hero Content - กฎเหล็ก 20% Text - Broad Audience Targeting - How to Set Target Audience - How to Select Placement - A/B Testing 3. Advanced Audience Targeting (Workshop) - Custom Audience Customize Report - Lookalike Audience Platform  Pixel Installation 4. Platform  advertising 5. Platform  Reporting and Evaluating

การเริ่มต้นที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว ฉะนั้นการวางกลยุทธ์ด้านการทำคอนเทนต์ต้องมาจากวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ชัดเจน อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และอันไหนที่ไม่จำเป็น จะได้เลือกทำคอนเทนต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างเช่น

เป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย เป้าหมายเพื่อสร้าง Traffic ให้กับเว็บไซต์ เป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ในธุรกิจ เป้าหมายในการทำ SEO ให้ติดหน้าหนึ่งของ Google เป้าหมายเพื่อลดรายจ่ายด้านการตลาด เป้าหมายเพื่อการสร้าง Social Engagement ตั้งตัวชี้วัดหรือ KPI ที่ชัดเจน

ทุกการทำคอนเทนต์ควรมีการวัดผลได้ เพราะมันจะช่วยให้เราปรับกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียงบประมาณไปอย่างเสียเปล่า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้จะช่วยให้มีภาพที่ชัดเจนว่าต้องรับผิดชอบอะไร และมุ่งไปในทิศทางใดเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร มองเห็นเป็นภาพเดียวกัน เพราะว่าทุกการตัดสินใจและการทำคอนเทนต์ตั้งแต่การเขียนคำโฆษณา การออกแบบ ไปจนถึงการเผยแพร่คอนเทนต์

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้เราสามารถทำคอนเทนต์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจนทั้งอายุ เพศ ความสนใจ รายได้ การศึกษา ซึ่งข้อมูลนั้นหาได้ทั้งจากการทำการสำรวจภายในบริษัทของเราเอง และอีกกรณีหนึ่งหากเรามีเว็บไซต์หรือโซเชียล มีเดียแล้ว เราจะมีข้อมูลของผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ติดตามโซเชียล มีเดีย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,400.00 0.00 15,542.86 0.00 0.00 0.00 29,942.86 lock_open