ปฏิบัติการเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต

ปฏิบัติการเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต

6 สิงหาคม 2565
ผศ. ดร. วราพร ลักษณลม้ายผศ. ดร. วราพร ลักษณลม้าย
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้แต่ละกลุ่ม (แต่ละผลิตภัณฑ์) เตรียมนำเสนองานโปรเจคของกลุ่มตัวเอง มีรายละเอียดดังนี้ 1. ระบุกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาอะไรกับผลิตภัณฑ์เดิม (Consumer pain points)
2. นำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product idea) ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ 3. อธิบาย แนวความคิดผลิตภัณฑ์ (Product concept) บรรยายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์เด่น ๆของผลิตภัณฑ์เราที่เหนือคู่แข่ง บรรจุภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย ราคาขาย (ถ้า) มีรูปผลิตภัณฑ์ประกอบการบรรยาย อาจเป็นภาพร่าง หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ + ภาพร่างบรรจุภัณฑ์ 4. ให้ลองทำ Product concept validation ทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์กับตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอว่ากลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยและต้องการให้ทำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เรียน นำความคิดเห็นของอาจารย์ ไปปรับแก้ไข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตัวเอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open