เรียน Online

เรียน Online

7 สิงหาคม 2565
ผศ. ดร. วราพร ลักษณลม้ายผศ. ดร. วราพร ลักษณลม้าย
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียน online (ตอนเช้า) เรื่อง การจัดการกระบวนการ และ (ตอนบ่าย) เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การจัดการกระบวนการเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และ สามารถที่จะสื่อสาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open