directions_run

ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) (หลักสูตร Non-Degree)

กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว

กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว

18 มกราคม 2566
ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุลผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว
Ep.1: ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว
Ep.2: เกณฑการรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภัยสำหรับธุรกิจที่พักประเภทลานกางเต็นท์สีเขียว Ep 3: มาตรฐาน SHA สำหรับธุรกิจที่พักประเภทลานกางเต็นท์ Ep 4: หลักการหัตถการฉุกเฉินเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การปั๊มหัวใจ/การผายปอด/อุบัติเหตุจากการเดินป่า/งูกัด สัตว์มีพิษ) Ep 5: การจัดการความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (การดูสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง/ การหลงป่า/ น้ำป่า) Ep 6: การจัดการความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ภัยธรรมชาติ)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

SPLO 3: สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียวตามตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวและสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ) หรือ TEATA ความปลอดภัยในธุรกิจลานกางเต็นท์ CLO1 อธิบายแนวคิดและหลักการมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยในธุรกิจลานกางเต็นท์ได้ CLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อการปฏิบัติงานในธุรกิจลานกางเต็นท์ได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open