directions_run

ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) (หลักสูตร Non-Degree)

การติดตามและประเมินผู้เรียน

การติดตามและประเมินผู้เรียน

18 มีนาคม 2566
ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุลผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การลงพื้นที่ประเมินผู้เรียนและให้คำแนะนำในการจัดทำธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว พื้นที่จังหวัดสระบุรี
1.นายสิทธิชัย  สำเภาพล 2. นายเกรียงศักดิ์ โรจน์ศรีเสถียร
3. นางสาวรัชนีวรรณ คนหมั่น 4. นายสุนทร บัวเทศ
5. นางสาวนภสร สุขจิตกลม 6. นายพุฒิพงศ์ สุบิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนมาปรับพื้นที่ดิน การออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดทำธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
1.นายสิทธิชัย  สำเภาพล 2. นายเกรียงศักดิ์ โรจน์ศรีเสถียร
3. นางสาวรัชนีวรรณ คนหมั่น 4. นายสุนทร บัวเทศ
5. นางสาวนภสร สุขจิตกลม 6. นายพุฒิพงศ์ สุบิน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 1,396.00 0.00 0.00 0.00 4,896.00 lock_open