directions_run

นวัตกรรมการจัดการจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

การผลิตในระบบการเกษตรปลอดภัย การผลิตในระบบการเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย และ การเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาทางธุรกิจและการจัดการธุรกิจเกษตรสากล

การผลิตในระบบการเกษตรปลอดภัย การผลิตในระบบการเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย และ การเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาทางธุรกิจและการจัดการธุรกิจเกษตรสากล

16 มีนาคม 2566
ขรรค์ชัย ดั้นเมฆขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ฟังการบรรยาย เรื่อง การผลิตในระบบการเกษตรปลอดภัย การผลิตในระบบการเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย และ การเกษตรอินทรีย์สากล
 2. ฟังการบรรยาย เรื่อง วิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาทางธุรกิจและการจัดการธุรกิจเกษตร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เรียนทราบถึงขั้นตอนการผลิตในระบบการเกษตรปลอดภัย
 2. ผู้เรียนทราบถึงขั้นตอนการผลิตในระบบการเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย และ การเกษตรอินทรีย์สากล
 3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาทางธุรกิจและการจัดการธุรกิจเกษตรได้
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open