directions_run

นวัตกรรมการจัดการจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์

การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์

17 มีนาคม 2566
ขรรค์ชัย ดั้นเมฆขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ฟังการบรรยาย เรื่องการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์
 2. ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยจุลินทรีย์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เรียนทราบถึงขั้นตอนการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์
 2. ผู้เรียนสามารทำปุ๋ย และปุ๋ยจุลินทรีย์ได้
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open