การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

22 ตุลาคม 2565
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานีพระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณาจารย์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน -มีผู้ผ่านการคัดเลือก 34 ท่าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,000.00 0.00 2,500.00 1,370.00 0.00 0.00 13,870.00 lock_open