การประชุมจัดทำรายละเอียดหลักสูตร

การประชุมจัดทำรายละเอียดหลักสูตร

22 ตุลาคม 2565
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานีพระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณาจารย์เพื่อจัดทำรายละเอียดหลักสูตร และวางแผนจัดการศึกษา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณาจารย์เข้าร่วม 12 ท่าน -การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรใน 3 โมดูลการเรียนรู้ -มีการวางแผนจัดกิจกรรมเรียนรู้ และกำหนดผู้สอนตามโมดูลการเรียนรู้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 lock_open