ประชุมและเตรียมพร้อมจัดการศึกษา

ประชุมและเตรียมพร้อมจัดการศึกษา

13 มกราคม 2566
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานีพระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo แบบกระเป๋าผ้าแบบกระเป๋าผ้า
  • photo แบบเสื้อโครงการแบบเสื้อโครงการ
  • photo ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อจัดทำคู่มือและจัดเตรียมของที่ระลึก -ร่วมกันออกแบบของที่ระลึก และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.คู่มือประกอบการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา จำนวน 50 เล่ม 2.แผนการจัดอบรมจำนวน 16 สัปดาห์ 3.เสื้อที่ระลึก จำนวน 50 ตัว 4.กระเป๋าที่ระลึก จำนวน 50 ใบ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
18,000.00 0.00 55,300.00 30,000.00 0.00 0.00 103,300.00 lock_open