การจัดเตรียมสถานที่ และคณะทำงาน

การจัดเตรียมสถานที่ และคณะทำงาน

20 มกราคม 2566
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานีพระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2.จัดเตรียมห้องอบรม
3.จัดเตรียมอุปกรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2.ห้องอบรม จำนวน 1 ห้อง พร้อมอุปรณ์โสตทัศน์
3.ห้องประชุมย่อย จำนวน 5 ห้อง พร้อมอุปรณ์โสตทัศน์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open