กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปิดการศึกษาในหลักสูตร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปิดการศึกษาในหลักสูตร

27 พฤษภาคม 2566
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานีพระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo กิจกรรมถอดบทเรียน ตื่นรู้ตื่นคิดพัฒนาชีวิตสู่สมดุล กิจกรรมช่วงเวลาแห่งความทรงจำกิจกรรมถอดบทเรียน ตื่นรู้ตื่นคิดพัฒนาชีวิตสู่สมดุล กิจกรรมช่วงเวลาแห่งความทรงจำ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมถอดบทเรียน ตื่นรู้ตื่นคิดพัฒนาชีวิตสู่สมดุล กิจกรรมช่วงเวลาแห่งความทรงจำ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ-สัมพันธ์มนุษย์พุทธปัญญา กิจกรรมบรรยาย "แนวทางการพัฒนาตนบนฐานพุทธธรรม" โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และได้แสดงความรู้สึกถึงคุณค่าที่เกิดในระหว่างการอบรมที่มีต่อกัน ได้แสดงตนในการขออโหสิกรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินกันในระหว่างการอบรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 10,000.00 36,050.00 8,450.00 0.00 9,420.00 84,920.00 lock_open