การประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินกิจกรรม

6 พฤษภาคม 2566
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานีพระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันประเมินกิจกรรมประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันประเมินกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันการออกแบบเครื่องมือประเมินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เครื่องมือเพื่อประเมินกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
18,000.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 lock_open