การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

5 มิถุนายน 2566
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานีพระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการทั้งหมด ได้นำเข้าสู่ระบบเพื่อรายงานปิดโครงการต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 lock_open