Contact us

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...

" โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่"

โทร. 02-039-5594 & 02-039-5596 & 02-039-5693

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400