Contact us

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...

" โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่"

โทร. 0-2039-5591, 5594, 5693

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400