directions_run

รายชื่อหลักสูตร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยปีงบประมาณประเภทวันที่อนุมัติ
ยกระดับทักษะและสมรรถนะทางด้านดิจิทัลสำหรับการทำงานสมัยใหม่ (ต้นแบบ)
โดย ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2565 24 ต.ค. 2566
เกษตรสีเขียว
โดย กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2567 25 ก.ย. 2566
ผู้สูงอายุที่สร้างมูลค่าสูงพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล (Thailand Riviera)
โดย จุติพร อินทะนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2566 25 ก.ย. 2566
นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่การเป็นผู้ประกอบการ
โดย นายพันธ์ระวี หมวดศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2566 21 ส.ค. 2566
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี
โดย ณัฐกานต์ เกาศล
มหาวิทยาลัยรังสิต 2566 21 ส.ค. 2566
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
โดย มะลิวรรณ ช่องงาม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2566 21 ส.ค. 2566
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนเกษตรกรรม
โดย วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2566 21 ส.ค. 2566
การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น บนแนวคิด BCG และการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย นริศรา บำยุทธิ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2566 21 ส.ค. 2566
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Educational Innovation for Sustainable Development Program)
โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2566 21 ส.ค. 2566
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2566 21 ส.ค. 2566
ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหาร ให้อยู่รอด อย่างฉลาดและยั่งยืน
โดย ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566 21 ส.ค. 2566
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
โดย นิสา จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2566 25 ก.ย. 2566
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์เบื้องต้น
โดย นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช
มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 21 ส.ค. 2566
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องครบวงจร
โดย วิไลวรรณ ขันธุแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2566 20 ธ.ค. 2566
การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โดย วีรพล น้อยคล้าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์
โดย จตุพร หงส์ทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2566 20 ธ.ค. 2566
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
โดย รัชนี ครองระวะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2566 25 ก.ย. 2566
การส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของครูในยุคเปลี่ยนผ่าน(Disruptive)
โดย กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2566 25 ก.ย. 2566
การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทางเลือกในยุคดิจิทัล
โดย อุทัยวรรณ แก้วตะคุ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2566 21 ส.ค. 2566
Integrated Smart Gastronomy Design : เติมความรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอย่างยั่งยืน แบบอิ่มรู้ชูถิ่นฐาน
โดย นนทวรรณ ส่งเสริม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566 21 ส.ค. 2566
การผลิตสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ดิจิทัลเสมือนจริง
โดย อริชัย อรรคอุดม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566 25 ก.ย. 2566
การยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2566 25 ก.ย. 2566
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพพระ/ เณรคิลานุปัฎฐาก สำหรับการดูแลพระภิกษุอาพาธที่มีภาวะเจ็บป่วยและมีภาวะพึ่งพิง
โดย คมกริช สุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2566 20 ธ.ค. 2566
พ่อแม่พันธ์ใหม่ (Active Parents)
โดย บัณฑิตา สอนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2566 25 ก.ย. 2566
เกษตรกรรมดิจิทัล (Digital agriculture)
โดย วรภัทร กอแก้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2566 21 ส.ค. 2566
การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ
โดย ดร.สุทธิสา ยาอีด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2566 25 ก.ย. 2566
นวัตกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในยุคดิจิทัล
โดย อุทัยรัตน์ เมืองแสน
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2566 26 ก.ย. 2566
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (ต้นแบบ)
โดย ชนินทร ฉายรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 27 ก.ย. 2566
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม (Game Development Project Management) (ต้นแบบ)
โดย เสริมสิน ไพรินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 27 ก.ย. 2566
หลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ศิริกนก กลั่นขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 9 พ.ย. 2566
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
โดย Panuschai Sribumrung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2566 21 ส.ค. 2566
การบริการยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Services)
โดย anan kempanichkul
มหาวิทยาลัยสยาม 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา
โดย จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
โดย คมกริช สุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2566 20 ธ.ค. 2566
การให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 21 ส.ค. 2566
อัจฉริยะการดูแลสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ดี (Smart Elderly)
โดย Fusiyah Hayee
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 25 ก.ย. 2566
การออกแบบและพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle System Design and Development
โดย นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหารสู่การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
โดย ปวิชญา โภชฌงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2566 25 ก.ย. 2566
การบริหารจัดการคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Management to Net Zero Targeting)
โดย กนกวรรณ บุญเครือบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 21 ส.ค. 2566
การยกระดับทักษะการสร้างแบรนด์ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
โดย chutima wangbenmad
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2566 25 ก.ย. 2566
มิติใหม่ภาคธุรกิจความงามและการดูแลสุขภาพทางเลือกในศตวรรษที่ 21
โดย ผศ.สมพร จิตรัตนพร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2566 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (Certificate Program for Nurses’ aides / Caregivers)
โดย สุธิดา ยิ้มวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2566 25 ก.ย. 2566
โครงการการต่อยอดศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจ Satun Unesco Global Geopark ด้วยแนวคิดนวัตกรรมการออกแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อยในพื้นที่ Satun Unesco Global Geopark
โดย นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โดย ทิพย์สุดา คงเมือง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2566 21 ส.ค. 2566
การเลี้ยงดูคู่การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
โดย นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566 21 ส.ค. 2566
การดัดแปลงรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดย รัฐพล โพธิ์ศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2566 21 ส.ค. 2566
การตลาดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
โดย นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566 20 ธ.ค. 2566
การบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรแม่นยำ
โดย เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2566 25 ก.ย. 2566
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว สถานที่ทำงาน และชุมชนในยุคดิจิทัล
โดย ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2566 27 ก.ย. 2566
การอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 21 ส.ค. 2566
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
โดย ภูษิต โชติสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2567 25 ก.ย. 2566
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดย สุภาพร มะรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2566 20 ธ.ค. 2566
การผลิตแป้งทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
โดย ชวนพิศ จิระพงษ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2566 21 ส.ค. 2566
กู้ชีพกู้ภัยสำหรับผู้ประกอบการพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ป่าและเขาแนวอ่าวไทยและ อันดามัน
โดย จุติพร อินทะนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2566 25 ก.ย. 2566
Virtual Tour Guide Online and Digital Marketing
โดย วรรณี งามขจรกุลกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 21 ส.ค. 2566
SMART TEACHERS 5.0 (การอบรมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 5.0)
โดย ภคมณฑน์ สาสะตานันท์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 2566 25 ก.ย. 2566
ซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
โดย นายนรินทร์ กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566 25 ก.ย. 2566
การนำเข้าส่งออกและการขนส่งระหว่างประเทศ
โดย นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาระบบธุรกิจร้านอาหารสำหรับการขยายสาขา
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาทักษะการผลิตพืชอาหารและสมุนไพรอินทรีย์
โดย sataporn deeying
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566 25 ก.ย. 2566
การประยุกต์ใช้งานระบบเกษตร แม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ยุคดิจิทัล
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2566 21 ส.ค. 2566
พลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่
โดย ผกามาศ ชัยรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 25 ก.ย. 2566
นักออกแบบสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2566 20 ธ.ค. 2566
สมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2566 20 ธ.ค. 2566
ครูเมตาเวิร์ส
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2566 20 ธ.ค. 2566
FEU-RiseUp:ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยทักษะแห่งอนาคต
โดย Ninooch Boonyarittanon
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2566 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรครูนักสร้างคอนเทนต์การสอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative teaching content creators)
โดย ฐิติมา ญาณะวงษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สมรรถนะสูง เพื่อกระตุ้นการส่งออกเศรษฐกิจการค้าชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง
โดย พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2566 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข
โดย นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
สถาบันพระบรมราชชนก 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการออกแบบและพัฒนาชั้นเรียนดิจิทัล
โดย ณปภัช วชิรกลิ่นขจร
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
โดย กวินเวทย์
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2566 25 ก.ย. 2566
หลักการแปรรูปอาหารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่น (Principles of high-value food processing from local agricultural ingredients)
โดย napat naksawat
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2566 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ดร.ศิถา ปัญญวัชรวงศ์
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
โดย สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2566 21 ส.ค. 2566
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2566 20 ธ.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูด้าน นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2566 20 ธ.ค. 2566
หลักสูตรแรงงานวิชาชีพด้านการดูแลเด็กปฐมวัยรอบด้านในศตวรรษที่21
โดย Ratanachadawan Yunak
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 21 ส.ค. 2566
การจัดการเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2566 20 ธ.ค. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้เกมเป็น ฐานสำหรับครูปฐมวัย
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2566 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต้น
โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2566 20 ธ.ค. 2566
การจัดการบ้านนกแอ่นครบวงจรและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
โดย ขวัญฤทัย อาจไพรินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2566 21 ส.ค. 2566
ประกาศนียบัตรการดูแลและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย วราวุฒิ มหามิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2566 20 ธ.ค. 2566
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (วิถีอินทรีย์) เพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน (Organics and Gastronomy Tourism)
โดย กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2566 25 ก.ย. 2566
นักสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
โดย อาลาวีย์ ฮะซานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2566 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตร การจัดการธุรกิจ และการพยากรณ์ทางธุรกิจและการตลาด (Business management, marketing and business forecasting)
โดย จินตนา ปรัสพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2566 25 ก.ย. 2566
  บ่มเพาะครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่ในพื้นที่อีอีซี (Community of Revolutionary English Teachers: CORE teachers)
โดย ศุภฤทัย อิฐงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา 2566 25 ก.ย. 2566
การผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่รายวิชา
โดย พล เหลืองรังษี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2566 25 ก.ย. 2566
พัฒนาสมรรถนะการสอนที่เน้นการคิดขั้นสูงของนักเรียนเพื่อรองรับวิถีอาชีพใหม่
โดย วิภาพร สุทธิอัมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาชุดทักษะสำหรับครูอนามัยเพื่อการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1
โดย วาสนา ซิ้มเทียม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 2566 21 ส.ค. 2566
ผู้ประกอบการงานดอกไม้ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์
โดย นางสาวนันทิพย์ หาสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2566 25 ก.ย. 2566
การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์
โดย เกตวรรณ บุญเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2565 10 ส.ค. 2566
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านการเกษตรในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดย ธนสิน จันทเดช
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 2566 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2566 21 ส.ค. 2566
การจำลองระบบการผลิตด้วยดิจิทัล
โดย จินตนา ปรัสพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2566 25 ก.ย. 2566
นวัตกรรมการประเมินในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
โดย จินตนา ปรัสพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสื่อดิจิทัลเพื่อการตลาดและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ พานิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 2566 25 ก.ย. 2566
การจัดการคลังสินค้าสำหรับบริการแบบFulfillment
โดย น้ำฝน สะละโกสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2566 25 ก.ย. 2566
การเสริมศักยภาพทางธุรกิจตามแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Business Empowerment to the conceptual of Creative Marketing)
โดย ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2566 20 ธ.ค. 2566
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล (AI for Digital Business)
โดย เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2566 25 ก.ย. 2566
การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion)
โดย กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2566 25 ก.ย. 2566
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
โดย วารินี วีระสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 25 ก.ย. 2566
การแปรรูปเนื้อ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูในฐานะนักเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับนักเรียน
โดย กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2566 21 ส.ค. 2566
การสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรชุมชน (Community Innovators)
โดย กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2566 25 ก.ย. 2566
ศิลปะและการออกแบบเพื่อใช้ในธุรกิจ E-Commerce
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
โดย กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2566 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ
โดย จีระเดช อินทเจริญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2566 21 ส.ค. 2566
นวัตกรรมการผลิตเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 21 ส.ค. 2566
ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
โดย อาจารย์ราตรี เที่ยงจิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SMEs' Green Growth)
โดย ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2566 21 ส.ค. 2566
การผลิตอาหารฟังก์ชันจากข้าวพื้นเมืองเพื่อการประกอบการ
โดย Roselawatee Toae
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 21 ส.ค. 2566
นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ
โดย อรรณพ ทัศนอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่
โดย นพดล เดชประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 25 ก.ย. 2566
ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564
โดย นพรัตน์ อินถา
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 21 ส.ค. 2566
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการและความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล
โดย Yaowaporn Lertkultanon
วิทยาลัยดุสิตธานี 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ (Development and raise workforce skills of hand-woven cotton product)
โดย สุภัทรษร ทวีจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2566 20 ธ.ค. 2566
ศิลปะการเป็นกระบวนกร (Art of Transformation Facilitation)
โดย ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร
โดย นิภารัตน์ ศรีธเรศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2566 25 ก.ย. 2566
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)
โดย Jureerut Daduang
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 21 ส.ค. 2566
ธุรกิจเพื่อสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง (Social Enterprise for change)
โดย ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2566 25 ก.ย. 2566
ระบบสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2566 25 ก.ย. 2566
การออกแบบการท่องเที่ยวนอสทัสเจียกับการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว (Nostalgia Tourism Designed and Green Tourism management)
โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2566 21 ส.ค. 2566
ฝึกอบรมการบริหารจัดการการบินและอวกาศขั้นสูง (Non-Degree) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยพันธุ์ใหม่
โดย aca-psru
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2566 25 ก.ย. 2566
การเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงมาตรฐาน PISA
โดย ดวงใจ บุญกุศล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566 25 ก.ย. 2566
ที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์การลงทุน
โดย รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
มหาวิทยาลัยรังสิต 2566 19 ต.ค. 2566
นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการนำเข้าส่งออก
โดย Kittiwan thongaram
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาครูนวัตกรด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
โดย กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2566 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับไร่มันสำปะหลัง
โดย โกศล เรืองแสน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2566 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนวัตกรดิจิทัลท้องถิ่น
โดย ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2566 20 ธ.ค. 2566
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคและแพะคุณภาพสูงเพื่อการประกอบการ
โดย Sareena
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 21 ส.ค. 2566
สมาร์ท โค้ช ฟอร์ สมาร์ท เอจจิ่ง (Smart Coach for Smart Aging)
โดย เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566 25 ก.ย. 2566
เสริมสร้างทักษะครูกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการในโรงเรียน
โดย รศ.ดร.จินตน อาจสันเที๊ยะ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2566 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต และนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
โดย จินดาวรรณ จันทมาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2566 21 ส.ค. 2566
การเพิ่มสมรรถนะกำลังการผลิตเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดย เกรียงไกร นามนัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 21 ส.ค. 2566
พืชสมุนไพรในชุมชนเชิงพาณิชย์เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 21 ส.ค. 2566
เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศสามมิติด้านขนส่งและระบบราง.
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 26 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 12 ก.ย. 2565
การเพิ่มสมรรถนะการจัดอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 12 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการผลิตโคนมเพศผู้ขุนเกรดพรีเมี่ยม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 12 ก.ย. 2565
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 21 ต.ค. 2565
สมาร์ทฟาร์มเกษตรกรพันธ์ใหม่
โดย นายชัยศิริ สนิทพลกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2565 10 ส.ค. 2566
การเลี้ยงโคขุนลูกผสม
โดย มนตรี หิตายะ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 2565 10 ส.ค. 2566
การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์
โดย ชัยเดช ขัตติยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2565 10 ส.ค. 2566
เกษตรอินทรีย์
โดย ปฐม นิ่มหัตถา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 2565 10 ส.ค. 2566
เทคโนโลยีการผลิตพืช
โดย แจ่มนิดา คณานันท์
วิทยาลัยชุมชนยะลา 2565 10 ส.ค. 2566
การสร้างและยกระดับสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
โดย สัจธรรม พรทวีกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2565 1 พ.ย. 2565
การจัดการศึกษาร่วมสมัย (CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT)
โดย นิพัทธ แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2565 21 เม.ย. 2565
พลิกโฉมธุรกิจสุขภาพและความงามด้วยแนวคิดวิถีใหม่
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564 31 มี.ค. 2565
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 21 เม.ย. 2565
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)
โดย Warakorn Jainoi
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
โดย วิเชษฐ ยิ้มละมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2564 29 เม.ย. 2565
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า (หลักสูตรปรับปรุงจาก Degree เป็น Non-Degree)
โดย เอกนรี ทุมพล
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2564 18 เม.ย. 2565
ตัวแทนออกของ (Customs Broker) มาตรฐานศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายพัฒนาเขตพิเศษ
โดย นางสาวณปาล อุทยารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 31 มี.ค. 2565
การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่น
โดย สุมนฑา วงศ์งาม
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2565 10 ส.ค. 2566
การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ Creativity in Business for Entrepreneurs (CBE)
โดย หทัยขวัญ จันทอง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2565 13 ก.ย. 2565
การดูแลผู้สูงอายุ
โดย ดร.สุทธิสา ยาอีด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2565 10 ส.ค. 2566
การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 10 ส.ค. 2566
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 11 ส.ค. 2565
โครงการเพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดย อาจารย์ ดร. อาริยา สุริยนต์
มหาวิทยาลัยนครพนม 2565 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565 10 ส.ค. 2566
การออกแบบชั้นเรียนนวัตกรรมด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อสร้างสมรรถนะการคิดขั้นสูงในยุคดิจิทัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โดย วิภาพร สุทธิอัมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2565 10 ส.ค. 2566
การเป็นผู้ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ
โดย สุภาพร มะรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2565 1 ธ.ค. 2565
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy mushroom production technology)
โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 11 ส.ค. 2565
นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล (การตลาดออนไลน์)
โดย เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 10 ส.ค. 2565
การสกัดและแปรรูปพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
โดย ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565 10 ส.ค. 2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565 13 ก.ย. 2565
ดิจิทัลสู่การเรียนรู้ยุคใหม่
โดย จิรัฐา ศรีธรรม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2565 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรการอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 11 ส.ค. 2565
การซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟ
โดย นายสุรเดช สินจะโป๊ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 11 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา ทักษะทีสำคัญ ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์
โดย Narong Mungkung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 12 ก.ย. 2565
วัฒนธรรมศาสนวิถีพุทธ
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 27 ก.ย. 2565
หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565 13 ก.ย. 2565
การออกแบบชีวิตตามแนวพุทธ
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 27 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดสำหรับศตวรรษที่ 21
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 11 ส.ค. 2565
นักเขียนวรรณกรรมพุทธแนวใหม่
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 27 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงานอุตสาหกรรม
โดย กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 11 ส.ค. 2565
การพัฒนากำลังคนระบบฉุดลากและระบบรองรับน้ำหนักรถไฟ
โดย นายจัตุพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและระบบขนส่งมวลชน
โดย นางสาวสุกัญญา โชคพาณิชย์วรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2565 30 ก.ย. 2565
การออกแบบชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงในยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
โดย วีระศักดิ์ แก่นอ้วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2565 10 ส.ค. 2566
ยกระดับทักษะวิชาชีพด้านดิจิทัลโลจิสติกส์ในการจัดการส่งสินค้าข้ามแดนส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย ดร.ศุภชานันท์ วนภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 13 ก.ย. 2565
สร้างอาชีพพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล
โดย kriangkrai satjaharuthai
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 13 ก.ย. 2565
โครงการเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-order Thinking in Mathematics) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย อ.ดร. นิศากร บุญเสนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 11 ส.ค. 2565
ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย จุติพร อินทะนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2565 13 ก.ย. 2565
ผู้ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
โดย ดารณี ศักดิ์ศิริผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2565 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพในเมืองอัจฉริยะ (Digital Innovation Development for Health and Wellness Business in a Smart City)
โดย Srisuda Chongsithiphol
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 13 ก.ย. 2565
การเพิ่มทักษะการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
โดย ชนิกา เสนาวงค์ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2565 10 ส.ค. 2566
การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา
โดย พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2565 27 ก.ย. 2565
การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0
โดย ขนิษฐา แน่นอุดร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 13 ก.ค. 2566
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เทคโนโลโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยใช้รูปแบบ Hybrid Learning
โดย วาสนา ชาชิโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2565 10 ส.ค. 2566
การจัดการขยะแบบครบวงจรและสร้างธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย เทวิกา เบ็ญจวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 13 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 13 ก.ย. 2565
การเป็นผู้ประกอบการผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
โดย ดร.ร่งโรจน์ สงสระบุญ
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 6 ก.ย. 2565
การสร้างธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โดย สิทธิศักดิ์ ติคำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 6 ก.ย. 2565
การพัฒนาครูวิถีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ
โดย ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 26 ธ.ค. 2566
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (Cyber Security for Online Business)
โดย สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 11 ส.ค. 2565
Clean Food - Good Health & Wellness Tourism
โดย กนิษฐา ธีรธัญโรจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 19 ก.ย. 2565
นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน
โดย ทศพล บุตรมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 13 ก.ย. 2565
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
โดย รัตนาภรณ์ เจิมจะบก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 29 ม.ค. 2567
การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI
โดย Ittipat Roopkom
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2565 10 ส.ค. 2566
การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ(Health Data Analytics for workers in Medical and Healthcare Industries)
โดย วิไล กลัดพรหม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
โดย เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 13 ก.ย. 2565
ลีนโลจิสติกส์
โดย สว่าง แป้นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 13 ก.ย. 2565
ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AIoT : Artificial Intelligence of Things for Industry 4.0)
โดย จีระวรรณ ฤกษะสุต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 21 เม.ย. 2565
การสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry)
โดย วิไล กลัดพรหม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 13 ก.ย. 2565
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยใช้โปรตีนจากพืช (Plant based-protein)
โดย ภัสรา ศรีกลับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 16 ก.ย. 2565
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 13 ก.ย. 2565
โครงการหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบและทักษะระดับสูงเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชนและสังคม
โดย นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ (Smart caregiver for the Elderly Care)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 11 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา(Transformative Early Childhood Educator for Equitable Education)
โดย ดร.รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2565 13 ก.ย. 2565
การออกแบบระบบวัด ควบคุม และเชื่อมต่อ HMI (KTP700) กับ PLC Siemens S7-1200 จากฮาร์ดแวร์สู่การแสดงผลบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ
โดย บพิธ ฉุยฉาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 2564 31 มี.ค. 2565
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม
โดย ฐิตินันท์ เหมะธุลิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ
โดย ชุติมา จักรจรัส
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 13 ก.ย. 2565
สถิติเพื่อการจัดการงานวิจัยทางการศึกษา
โดย ปรมาภรณ์ แสงภารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 26 ธ.ค. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นายนิพัทธ แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2565 13 ก.ย. 2565
การให้บริการด้านสปาด้วยการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย Kanokmon Rujirakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทยเพื่อยกระดับการบริการสู่ระดับนานาชาติ
โดย ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2565 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบร้านอาหารและขนม
โดย ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2565 13 ก.ย. 2565
การเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าว กลุ่มด้านอาหารแห่งอนาคต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 13 ก.ย. 2565
เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการประเมินสมรรถนะ
โดย สร้อยสน สกลรักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2565 10 ส.ค. 2565
ระบบอัจฉริยะฝังตัวเพื่อเฝ้าระวังสำหรับบ้าน ที่ทำงาน และฟาร์ม (Embedded Intelligent System for Smart Home/Office/Farm Monitoring) หรือชื่อย่อ EI-SmartHOF
โดย ภาณุ ไทยนิรมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565 11 ส.ค. 2565
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
โดย ดร.กิตติพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2565 1 มี.ค. 2565
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่
โดย สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 3 ต.ค. 2565
การผลิตกัญชงอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ (Smart Hemp Farming)
โดย วิลาสินี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล Program in Design Smart Garden House For Digital Agriculture.
โดย prapatsorn prathaungthri
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย สายฝน แสนใจพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2565 28 พ.ย. 2565
การออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการสวนเกษตรอัจฉริยะ
โดย anan kempanichkul
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 11 ส.ค. 2565
นวัตกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย นางสาวรุ่งทิวา พลแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 16 ก.ย. 2565
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Non-Degree) ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19
โดย นายไพฑูรย์ พวงยอด
มหาวิทยาลัยนครพนม 2565 13 ก.ย. 2565
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 18 ม.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในยุคสถานการณ์โควิด-19
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ พานิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2565 13 ก.ย. 2565
ระบบคลังสินค้าดิจิทัล
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 12 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการจัดการจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่
โดย ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 1 ก.ย. 2565
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อผู้ประกอบการการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา
โดย อิสระพงษ์ เขียนปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2565 22 ก.ย. 2565
วิทยาการข้อมูลสำหรับข้อมูลราชการและธุรกิจ
โดย aca-psru
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2565 10 ส.ค. 2566
พลิกโฉมการดูสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล
โดย Jureerut Daduang
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 4 ต.ค. 2565
หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสตาร์ทอัพเพื่อการทำงานในวิถีใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์อาษาเฟรมเวิร์ค
โดย Narumol - Chumuang
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2565 10 ส.ค. 2566
การพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดย จินดาวรรณ จันทมาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 10 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตรสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง
โดย ศาสตราวุธ ตุลาผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 11 ส.ค. 2565
การลิตข้าวคุณภาพโดยการผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อการผลิตข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา เมฆวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2565 23 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริบาลผู้สูงอายุชุมชน
โดย รัชนี ครองระวะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2563 4 ต.ค. 2566
การนวดทางการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย Sports ’Massage for personal trainer
โดย kittinad kaewkul
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2565 29 ก.ย. 2565
กลยุทธ์การออกแบบ เพื่อปลุกธุรกิจรีเทลและ SME หลังโควิด โดยการใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design)
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2565 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM
โดย วิชลัดดา อุ่นสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 13 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในภาคอุตสาหกรรม มูลโคนม สุกร และขยะจากชุมชนเพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน (Circular Economy)
โดย นิตยา บุญเทียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 25 ต.ค. 2565
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตไก่ดำเซิงหวาย
โดย อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2565 25 ต.ค. 2565
การพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรการผลิตสมุนไพรสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ (Herbs Production for Healthcare Service Business)
โดย อรธิดา ประสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2565 23 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเกษตรกรรมดิจิทัล
โดย วรภัทร กอแก้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2565 11 ส.ค. 2565
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่
โดย วุฒิพงษ์ แปงใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 16 ก.ย. 2565
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
โดย จันทร ชัยประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2565 10 ส.ค. 2566
เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรไทย
โดย กนกวรรณ คงสวน
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 13 ก.ย. 2565
การเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู
โดย นางสาวมัจรี สุพรรณ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2565 15 ก.ย. 2565
การยกระดับสมรรถนะของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน (Higher-order Thinking) สำหรับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดภาคใต้
โดย นายเกษม เปรมประยูร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2565 27 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีและการจัดการผลิตทุเรียนยุคใหม่
โดย ยศพล ผลาผล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2565 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพื่อความสำเร็จในอาชีพ ยุค NEXT Normal
โดย satchuset raungdessuwon
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 10 ส.ค. 2565
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 1 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตร (นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)
โดย อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2565 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ให้การนิเทศภายใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร
โดย ภานุวัฒน์ นิ่มนวล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 1 ม.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2565 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสุภาภรณ์ คติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2565 12 ก.ย. 2565
บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator)
โดย ดร.ราเชน บุญลอยสง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 13 ก.ย. 2565
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าสำหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Big Data Technology for Business Analytics)
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 1 ก.ย. 2565
นักกฎหมายช่อสะอาด
โดย เชฎฐ คำวรรณ
มหาวิทยาลัยรังสิต 2565 22 ธ.ค. 2565
หลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ)
โดย Bordin SRIMANEE
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2565 10 ส.ค. 2566
การเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการร้านกาแฟให้เป็น coffee hero
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2565 13 ก.ย. 2565
ผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (นทย)
โดย กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล
โดย กมลวรรณ บุญสัมปทา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 10 ส.ค. 2565
กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 12 ก.ย. 2565
Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0)
โดย มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2565 11 ส.ค. 2565
การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 2565 21 เม.ย. 2565
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม
โดย วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)
โดย เมทินี เขียวกันยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 11 ม.ค. 2565
เกษตรกรอัจฉริยะและชุมชนอัจฉริยะ (Smart Farmer & Smart Communities)
โดย ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 10 ส.ค. 2565
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดย อนุรักษ์ รอดบำรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 13 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาขีพด้านแอนิเมชั่น (Animation)
โดย ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2565 14 ก.ย. 2565
นวัตกรรมอาหารแปรรูปเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดย รังสิตา จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 13 ก.ย. 2565
ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business)
โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 13 ก.ย. 2565
การสร้างเสริมสมรรถนะสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การศตวรรษที่ 21 ในช่วงระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โดย ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2565 13 ก.ย. 2565
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคอุตสาหกรรม
โดย ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2565 14 ธ.ค. 2561
เกษตรอัจฉริยะด้วยระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ
โดย วนายุทธ์ แสนเงิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 8 ธ.ค. 2564
การพัฒนาทักษะด้าน Blockchain เพื่อยกระดับและสร้างรากฐานสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย ผศ.ดร. ธรรณพ อารีพรรค
มหาวิทยาลัยรังสิต 2565 13 ก.ย. 2565
การป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล
โดย พัชรี คมจักรพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2563 8 ธ.ค. 2564
ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ สงวนคำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2565 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 4 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (2 ปี ต่อเนื่อง)
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 7 ธ.ค. 2561
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
โดย วิกานดา ผาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 8 ธ.ค. 2561
ความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับองค์กร (Cyber Security for enterprise)
โดย เจษฎา แก้ววิทย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
โดย Orapadee Joochim
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 7 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
โดย สุริยา นัฏสุภัคพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 8 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต
โดย ผศ. ดร. วราพร ลักษณลม้าย
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 31 มี.ค. 2565
ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ
โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 1
โดย ปฏิมากร พะสุวรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
โดย ปิยะเทพ อาวะกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 8 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลง
โดย วุฒิชัย พิลึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2564 12 เม.ย. 2565
ประกาศนียบัตรการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลสำหรับครู บุคลากรสถานศึกษา และ บุคคลทั่วไป
โดย ศิริภา ธรรมาธิปติ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 31 มี.ค. 2565
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑
โดย รศ.ดร.จินตน อาจสันเที๊ยะ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2565 8 ธ.ค. 2561
การจัดการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Management)
โดย ธีรวดี ถังคบุตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดย วริสา ยมเสถียรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 1 ธ.ค. 2564
ยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก กรุงเทพมหานคร
โดย ภานุวัฒน์ นิ่มนวล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2563 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่
โดย ชื่นจิต พงษ์พูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 12 เม.ย. 2565
หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce : Electronic Commerce)
โดย The University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 31 มี.ค. 2565
นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)
โดย เสาวนีย์ จอมสว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 3 พ.ค. 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
โดย Anusara Srisrual
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
โดย นฤมล บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
โดย ปรัชญา วาทะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2562 8 ธ.ค. 2561
นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 31 มี.ค. 2565
การสร้างวัฒนธรรมการอ่านโดยอาศัยความร่วมมือ รวมพลังทั้งในระดับ ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
โดย กัมปนาท บริบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
โดย นางสาววลีรัตน์ ภมรพล
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2564 29 เม.ย. 2565
ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดย กัมปนาท บริบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564 10 ส.ค. 2566
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 14 ธ.ค. 2561
การสร้างคอนเทนต์และการตลาดดิจิทัล (Content Creation and Digital Marketing)
โดย ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2565 10 ส.ค. 2566
หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
โดย ปัญญา หันตุลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 31 มี.ค. 2565
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)
โดย ธนภร กอเสนาะรส
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 31 มี.ค. 2565
การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 31 มี.ค. 2565
วิทยาการข้อมูลและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ชัชวิน นามมั่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565 10 ส.ค. 2565
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย ซูรียา มะแซ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2564 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2565 13 ธ.ค. 2561
นักพัฒนาหัตถกรรมอัจฉริยะ (Smart Craft) ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet of Things)
โดย สืบพงศ์ เฉินบำรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2565 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความ ปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรนานาชาติ
โดย นฤมล บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 7 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล
โดย prapatsorn prathaungthri
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 21 เม.ย. 2565
การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
โดย ดร.ปรวรรณ ดวงรัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
โดย สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย พรทิพย์ สิริจุติกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2563 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัล สู่ Smart Marketer
โดย นภา ราชตา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างนักออกแบบและพัฒนา Gamification for Digital Content
โดย ผศ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
โดย รศ. ดร.ปฤฐฎาง จันร์บุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
โดย จิตติมา วระกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 31 มี.ค. 2565
การบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ยุค New Normal
โดย สิริกร​ ประทุ​ม​
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2564 31 มี.ค. 2565
การเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย ทศพิธ วิสมิตนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2564 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง
โดย ชัยธวัช จารุทรรศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2564 31 มี.ค. 2565
การประกอบการสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล (Social Media Entrepreneurship and Digital Business)
โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 21 เม.ย. 2565
การเกษตรดิจิทัล
โดย พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 31 มี.ค. 2565
การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการตลาดดิจิทัล
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564 31 มี.ค. 2565
การพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรนวัฒกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล (ชื่อเดิม นวัตกรรม การออกแบบ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
โดย จีรานุช บุดดีจีน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564 31 มี.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย เอก บำรุงศรี
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโยโลยีดิจิทอล และ IOT
โดย Manisra Baramichai
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
โดย นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 31 มี.ค. 2565
การคิดออกแบบ การโค้ชชิ่ง และการออกแบบชั้นเรียนนวัตกรรม เพื่อสร้างและยกระดับทักษะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาสำหรับ การเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์
โดย กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 1 มี.ค. 2564
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2564 31 มี.ค. 2565
การเกษตรสมัยใหม่
โดย รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2564 31 มี.ค. 2565
การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2564 31 มี.ค. 2565
นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ smart farming
โดย เสาวนีย์ จอมสว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 22 ธ.ค. 2565
การดูแลผู้สูงอายุ
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2564 31 มี.ค. 2565
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 8 ธ.ค. 2561
การออกแบบเซลล์การทำงานของหุ่นยนต์ (ชื่อเดิม หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม)
โดย นิติบดี ศุขเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 31 มี.ค. 2565
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2564 31 มี.ค. 2565
วท.ม. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
โดย ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 8 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรการผลิตผักไร้ดินเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตรวิถีใหม่
โดย พีระศักดิ์ ฉายประสาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 31 มี.ค. 2565
การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย vana boon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2564 31 มี.ค. 2565
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร
โดย จินดาพร ปัสสาโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 31 มี.ค. 2565
การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล
โดย Kanjana Mahattanatawee
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการโครงการซอฟต์แวร์
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแบบบูรณาการกับทักษะเชิงชีวิตที่สำคัญ
โดย ปาณิศา เลิศทหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 31 มี.ค. 2565
นวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล (ชื่อเดิม ประกาศนียบัตรนวัตกรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21)
โดย รศ.ดร.นลินี ณ นคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564 31 มี.ค. 2565
การปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 31 มี.ค. 2565
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ)
โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2561)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 8 ธ.ค. 2561
การสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (Competency in Designing for Career Advancement.)
โดย วรรณิกา เกิดบาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณ 2564 31 มี.ค. 2565
ผู้ชำนาญการมืออาชีพโครงข่ายใยแก้วนำแสง
โดย อภิชัย ภัทรนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 31 มี.ค. 2565
การนวดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564 31 มี.ค. 2565
Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก
โดย กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง)
โดย จารุภา จิรโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
โดย สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2564 4 เม.ย. 2565
เกษตรอัจฉริยะ
โดย ธนาทิพย์ แหลมคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565 10 ส.ค. 2566
การยกระดับผู้ประกอบการอาหาร Food truck เพิ่มความสามารถด้านการบริหารกิจการและการทำธุรกิจออนไลน์ และได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 31 มี.ค. 2565
การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Electrical System Installation in EV Charging Station and Preventive Maintenance)
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 31 มี.ค. 2565
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ Building Information Modeling (BIM) ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 31 มี.ค. 2565
การเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยการปรับปรุงกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โดย ภูริเดช อาภาสัตย์
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 31 มี.ค. 2565
พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ
โดย ภัทรียา ลาสุนนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ศิริกนก กลั่นขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 31 มี.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Program)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2563 14 ธ.ค. 2561
การพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Development Program)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรสร้างเศรษฐกรดิจิทัลเพื่อชุมชน
โดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 14 ธ.ค. 2564
การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (Machine Learning for Industry)
โดย Amonrut Kumchoo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย
โดย ณัฐพล หีบแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 31 มี.ค. 2565
ทักษะดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่
โดย ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 31 มี.ค. 2565
อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย จิรวัตน์ กรุณา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 13 ธ.ค. 2561
การเพิ่มสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 13 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
โดย ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 31 มี.ค. 2565
ธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน
โดย จีระเดช อินทเจริญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 31 มี.ค. 2565
การออกแบบและควบคุมโดรนผ่านระบบ IoT
โดย อ.กำจัด ใจตรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 31 มี.ค. 2565
โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 21 เม.ย. 2565
การพัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytics และ Big Data ในยุคดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2563 14 ธ.ค. 2561
คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2563 14 ธ.ค. 2561
โครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ (Going Pro to Data Scientist)
โดย สุวิมล บุรีกาญจน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2562 14 ธ.ค. 2561
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 8 ธ.ค. 2561
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564 31 มี.ค. 2565
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
โดย กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 4 ธ.ค. 2561
การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)
โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรนักเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่
โดย โกศล เรืองแสน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 31 มี.ค. 2565
ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดย เกรียงไกร สีตะพันธุ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 31 มี.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจ
โดย นพมาศ อัครจันทโชติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2564 10 ส.ค. 2565
การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสมุนไพรไทย-จีน
โดย ชัชวาลย์ ช่างทำ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2564 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ชื่อเดิม ผู้ประกอบการเกษตรสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ)
โดย ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 31 มี.ค. 2565
การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
โดย Panuschai Sribumrung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 31 มี.ค. 2565
การผลิตพืชด้วยระบบอัจฉริยะ
โดย Raheema Wamaedeesa
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2565 16 ก.ย. 2565
หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2564 31 มี.ค. 2565
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
โดย Thong nopakhun
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล
โดย บุญเรือง คำศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 13 ธ.ค. 2561
การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดย ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2562 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร นักออกแบบกราฟิก 3 มิติและแอนิเมชันสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
โดย ผศ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 12 เม.ย. 2565
การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21
โดย หทัยชนก โทสินธิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรฝึกอบรมและปฏิบัติการเร่งรัดด้านวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science and Applications)
โดย ธนพล ตั้งชูพงศ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
โดย ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 1 ม.ค. 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
โดย ดวงเนตร แจ่มดวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 7 ธ.ค. 2561
การพัฒนาทักษะการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย HPTLC
โดย สรกนก วิมลมั่งคั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 8 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ
โดย ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2563 14 ธ.ค. 2564
Logistics Management
โดย drkanda
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 10 ส.ค. 2565
วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์
โดย สุวิมล เจียรธราวานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
โดย ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2563 14 ธ.ค. 2564
ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101]
โดย ดร.ราเชน บุญลอยสง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564 31 มี.ค. 2565
ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
โดย อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 8 ธ.ค. 2561
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โดย อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
โดย สุภัทรา เดชกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
โดย สิริกันยา สุธีรวัฒนานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
โดย วรรณพร เเธียรธนนิธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 7 ธ.ค. 2564
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
โดย Waleeporn Chitpong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 4 ธ.ค. 2564
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
โดย นางสาวสุดาพร วัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
โดย สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 8 ธ.ค. 2561
เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม
โดย ธิดารัตน์ มอญขาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 7 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
โดย Pranchalee Samanpiboon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 1 เม.ย. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
โดย ลภัส พูลเพิ่ม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2562 8 ธ.ค. 2561
การจัดการระบบกิจการฮาลาล
โดย ซุกรี แวสอเหาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2564 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
โดย อินจิรา นิยมธูร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 31 มี.ค. 2565
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
โดย วิศปัตย์ ชัยช่วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 7 ธ.ค. 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
โดย นายธีระพงศ์ เนตรเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2564 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต หลักสูตร Non-Degree
โดย วัชระ จินตโกวิท
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 2564 9 ส.ค. 2566
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย ดร.ปรัชญา เพียสุระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 5 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0
โดย จีระวรรณ ฤกษะสุต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 4 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฐติ ธรรมศิริ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 1 พ.ค. 2563
นวัตกรรมยกระดับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม (Innovation Elevating Industrial Digital Transformation)
โดย เต็มสิริ ทรัพย์สมาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 21 เม.ย. 2565
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
โดย กรรณิการ์ พันธ์ต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย ศิริรักษ์ สุขสุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 4 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
โดย เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 5 ธ.ค. 2561
การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล
โดย เอก บำรุงศรี
มหาวิทยาลัยสยาม 2562 28 ม.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses' aides/Caregivers)
โดย สุธิดา ยิ้มวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2563 16 ธ.ค. 2561
หลักสูตรอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม
โดย รัตนาภรณ์ เจิมจะบก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล
โดย บุญเรือง คำศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสมรรถนะสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โดย รริศรา อิ่มภาประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 5 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 7 ธ.ค. 2561
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภาคใต้ด้วยวิทยาการข้อมูล
โดย Thammarat Panityakul
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 8 ธ.ค. 2561
การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
โดย สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564 31 มี.ค. 2565
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
โดย กิตติชัย ฟักพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
โดย รศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 5 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
โดย กันทิมา คงสถิตสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสยาม 2563 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โดย ธีระยุทธ ทองเครือ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 4 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต (ทดสอบ ระบบ)
โดย sutthiphong
มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 4 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ (ทดสอบ)
โดย Santichai
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 4 พ.ย. 2564