directions_run

รายชื่อหลักสูตร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยปีงบประมาณประเภทวันที่อนุมัติ
การสร้างศักยภาพ และสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อธุรกิจที่มั่นคง และยั่งยืน
โดย พีรยา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างความสมดุลทางภาษา (Balanced Literacy) สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย วรารัตน์ ธุมาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
โดย หรรษกานต์ ปัญญา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล (Halal Logistcs Management)
โดย นางสาวอัสนี หวังพิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การผลิตเกลือทะเลเชิงคุณภาพและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
โดย จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย
โดย ฌานเทพฤทธิ์ วงศ์วิลาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การจัดการธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Elevating Business Management through Intelligence Business Technology)
โดย คณิดา ไกรสันติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อสังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
หลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับสำหรับการผลิตภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์
โดย Choeyaphol Poolklun
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
วิชาชีพการบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็กขั้นสูง (Child Caregivers)
โดย นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion)
โดย anan kempanichkul
มหาวิทยาลัยสยาม 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การสกัดสารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสู่การสร้างธุรกิจ
โดย ภัทรียา ลาสุนนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสมัยใหม่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ สู่การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า
โดย Nifareesa Chealoh
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
นักออกแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการค้นพบเส้นทางอาชีพของนักเรียน
โดย natthapol jaengaksorn
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟฟิกด้วย BCG Model
โดย สุวิมล เจียรธราวานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
พัฒนาทักษะการผลิตไก่พื้นเมืองมืออาชีพแบบพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืนในชุมชน
โดย นางสาวจิระนันท์ อินทรีย์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับผู้ประกอบการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การประเมินและการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย ผศ.อัศนัย เล่งอี้
มหาวิทยาลัยพะเยา 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
หลักสูตรยกระดับนักเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าสู่อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
โดย ดร.ศิถา ปัญญวัชรวงศ์
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการเรียนรู้ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อัตโนมัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ พานิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีในการผลิตโคขุนลูกผสมระยะสั้นคุณภาพสูง
โดย วิไลวรรณ ขันธุแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การออกแบบอาหารสำหรับเด็ก
โดย พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
เสริมสร้างสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการพัฒนาแนวคิดของนักเรียน
โดย วิภาพร สุทธิอัมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าว
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และนวัตกรรมการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
โดย จินตนา ปรัสพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การแปรรูปและมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
โดย ผศ.ดร.พรพรรณ จิอู๋
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impacts Assessment)
โดย สราวุธ บุญชูศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การพัฒนาศักยภาพต้นแบบครูอนามัย ปี 2567
โดย ศิริกนก กลั่นขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
Prompt Engineering for Innovative Library Services
โดย สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (Local Best Practices: LBPs)
โดย บัณฑิตา สอนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การยกระดับสมรรถภาพของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการคุณภาพและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
โดย ลภัสพิชชา สุรวาทกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thailand Professional Standard Frame
โดย จิราภรณ์ วงษ์เกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การบูรณาการเกษตรแม่นยำสู่การเพิ่มผลผลิตอ้อยที่มั่นคง
โดย ภูรี เมณฑ์กูล
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การสร้างสรรค์ Tea Blending (การผสมผสานใบชา) จากคติชนวิทยาสมัยใหม่
โดย ชานนท์ ไชยทองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
เกษตรกรอัจฉริยะชุมชนโครงการหลวง
โดย ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
สมรรถนะครูสำหรับเสริมสร้างทักษะรองรับการทำงานในอนาคต (Teacher Competencies for Employability Skills Enhancement)
โดย วิชัย เสวกงาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การประยุกต์ใช้ AI และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดย นางสาวอัชฌา ชูแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs
โดย วรภัทร กอแก้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ (Wellness Business) ที่สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย Kanokmon Rujirakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
การพัฒนานวัตกรรมอาหารเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดย รศ.ไพรินทร์ กปิลานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การผลิตและเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
การพัฒนา Skill Mentor เพื่อยกระดับมาตรฐานกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรสำหรับครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง
โดย กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรไทย
โดย กนกวรรณ คงสวน
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
เทคโนโลยีและการจัดการโรคและแมลงของสวนทุเรียนและไม้ผลเศรษฐกิจ
โดย ภาวิณี สุทธิวิริยะ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมสตรีทฟู้ดสำหรับผู้ประกอบการ
โดย อรรณพ ทัศนอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 2567 หลักสูตร Non-Degree 1 เม.ย. 2567
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางในครอบครัว ชุมชนและสังคม
โดย ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2567
ยกระดับทักษะและสมรรถนะทางด้านดิจิทัลสำหรับการทำงานสมัยใหม่ (ต้นแบบ)
โดย ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 ต.ค. 2566
เกษตรสีเขียว
โดย กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2567 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ผู้สูงอายุที่สร้างมูลค่าสูงพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล (Thailand Riviera)
โดย จุติพร อินทะนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่การเป็นผู้ประกอบการ
โดย นายพันธ์ระวี หมวดศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี
โดย ณัฐกานต์ เกาศล
มหาวิทยาลัยรังสิต 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
โดย มะลิวรรณ ช่องงาม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนเกษตรกรรม
โดย วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น บนแนวคิด BCG และการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย นริศรา บำยุทธิ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Educational Innovation for Sustainable Development Program)
โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหาร ให้อยู่รอด อย่างฉลาดและยั่งยืน
โดย ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
โดย นิสา จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์เบื้องต้น
โดย นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช
มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องครบวงจร
โดย วิไลวรรณ ขันธุแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โดย วีรพล น้อยคล้าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์
โดย จตุพร หงส์ทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
โดย รัชนี ครองระวะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของครูในยุคเปลี่ยนผ่าน(Disruptive)
โดย กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทางเลือกในยุคดิจิทัล
โดย อุทัยวรรณ แก้วตะคุ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
Integrated Smart Gastronomy Design : เติมความรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอย่างยั่งยืน แบบอิ่มรู้ชูถิ่นฐาน
โดย นนทวรรณ ส่งเสริม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การผลิตสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ดิจิทัลเสมือนจริง
โดย อริชัย อรรคอุดม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพพระ/ เณรคิลานุปัฎฐาก สำหรับการดูแลพระภิกษุอาพาธที่มีภาวะเจ็บป่วยและมีภาวะพึ่งพิง
โดย คมกริช สุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
พ่อแม่พันธ์ใหม่ (Active Parents)
โดย บัณฑิตา สอนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
เกษตรกรรมดิจิทัล (Digital agriculture)
โดย วรภัทร กอแก้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ
โดย ดร.สุทธิสา ยาอีด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
นวัตกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในยุคดิจิทัล
โดย อุทัยรัตน์ เมืองแสน
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 26 ก.ย. 2566
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (ต้นแบบ)
โดย ชนินทร ฉายรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2566
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม (Game Development Project Management) (ต้นแบบ)
โดย เสริมสิน ไพรินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2566
หลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ศิริกนก กลั่นขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 หลักสูตร Non-Degree 9 พ.ย. 2566
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
โดย Panuschai Sribumrung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การบริการยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Services)
โดย anan kempanichkul
มหาวิทยาลัยสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา
โดย จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
โดย คมกริช สุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
การให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
อัจฉริยะการดูแลสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ดี (Smart Elderly)
โดย Fusiyah Hayee
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การออกแบบและพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle System Design and Development
โดย นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหารสู่การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
โดย ปวิชญา โภชฌงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การบริหารจัดการคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Management to Net Zero Targeting)
โดย กนกวรรณ บุญเครือบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การยกระดับทักษะการสร้างแบรนด์ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
โดย chutima wangbenmad
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
มิติใหม่ภาคธุรกิจความงามและการดูแลสุขภาพทางเลือกในศตวรรษที่ 21
โดย ผศ.สมพร จิตรัตนพร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (Certificate Program for Nurses’ aides / Caregivers)
โดย สุธิดา ยิ้มวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
โครงการการต่อยอดศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจ Satun Unesco Global Geopark ด้วยแนวคิดนวัตกรรมการออกแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อยในพื้นที่ Satun Unesco Global Geopark
โดย นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โดย ทิพย์สุดา คงเมือง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การเลี้ยงดูคู่การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
โดย นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การดัดแปลงรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดย รัฐพล โพธิ์ศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การตลาดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
โดย นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
การบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรแม่นยำ
โดย เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว สถานที่ทำงาน และชุมชนในยุคดิจิทัล
โดย ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2566
การอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
โดย ภูษิต โชติสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2567 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดย สุภาพร มะรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
การผลิตแป้งทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
โดย ชวนพิศ จิระพงษ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
กู้ชีพกู้ภัยสำหรับผู้ประกอบการพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ป่าและเขาแนวอ่าวไทยและ อันดามัน
โดย จุติพร อินทะนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
Virtual Tour Guide Online and Digital Marketing
โดย วรรณี งามขจรกุลกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
SMART TEACHERS 5.0 (การอบรมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 5.0)
โดย ภคมณฑน์ สาสะตานันท์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
โดย นายนรินทร์ กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การนำเข้าส่งออกและการขนส่งระหว่างประเทศ
โดย นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาระบบธุรกิจร้านอาหารสำหรับการขยายสาขา
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาทักษะการผลิตพืชอาหารและสมุนไพรอินทรีย์
โดย sataporn deeying
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การประยุกต์ใช้งานระบบเกษตร แม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ยุคดิจิทัล
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
พลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่
โดย ผกามาศ ชัยรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
นักออกแบบสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
สมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
ครูเมตาเวิร์ส
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
FEU-RiseUp:ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยทักษะแห่งอนาคต
โดย Ninooch Boonyarittanon
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรครูนักสร้างคอนเทนต์การสอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative teaching content creators)
โดย ฐิติมา ญาณะวงษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สมรรถนะสูง เพื่อกระตุ้นการส่งออกเศรษฐกิจการค้าชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง
โดย พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข
โดย นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
สถาบันพระบรมราชชนก 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการออกแบบและพัฒนาชั้นเรียนดิจิทัล
โดย ณปภัช วชิรกลิ่นขจร
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
โดย กวินเวทย์
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
หลักการแปรรูปอาหารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่น (Principles of high-value food processing from local agricultural ingredients)
โดย napat naksawat
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ดร.ศิถา ปัญญวัชรวงศ์
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
โดย สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูด้าน นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
หลักสูตรแรงงานวิชาชีพด้านการดูแลเด็กปฐมวัยรอบด้านในศตวรรษที่21
โดย Ratanachadawan Yunak
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การจัดการเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้เกมเป็น ฐานสำหรับครูปฐมวัย
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต้น
โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
การจัดการบ้านนกแอ่นครบวงจรและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
โดย ขวัญฤทัย อาจไพรินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
ประกาศนียบัตรการดูแลและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย วราวุฒิ มหามิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (วิถีอินทรีย์) เพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน (Organics and Gastronomy Tourism)
โดย กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
นักสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
โดย อาลาวีย์ ฮะซานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตร การจัดการธุรกิจ และการพยากรณ์ทางธุรกิจและการตลาด (Business management, marketing and business forecasting)
โดย จินตนา ปรัสพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
  บ่มเพาะครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่ในพื้นที่อีอีซี (Community of Revolutionary English Teachers: CORE teachers)
โดย ศุภฤทัย อิฐงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่รายวิชา
โดย พล เหลืองรังษี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
พัฒนาสมรรถนะการสอนที่เน้นการคิดขั้นสูงของนักเรียนเพื่อรองรับวิถีอาชีพใหม่
โดย วิภาพร สุทธิอัมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาชุดทักษะสำหรับครูอนามัยเพื่อการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1
โดย วาสนา ซิ้มเทียม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
ผู้ประกอบการงานดอกไม้ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์
โดย นางสาวนันทิพย์ หาสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์
โดย เกตวรรณ บุญเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านการเกษตรในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดย ธนสิน จันทเดช
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การจำลองระบบการผลิตด้วยดิจิทัล
โดย จินตนา ปรัสพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
นวัตกรรมการประเมินในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
โดย จินตนา ปรัสพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสื่อดิจิทัลเพื่อการตลาดและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ พานิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การจัดการคลังสินค้าสำหรับบริการแบบFulfillment
โดย น้ำฝน สะละโกสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การเสริมศักยภาพทางธุรกิจตามแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Business Empowerment to the conceptual of Creative Marketing)
โดย ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล (AI for Digital Business)
โดย เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion)
โดย กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
โดย วารินี วีระสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การแปรรูปเนื้อ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูในฐานะนักเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับนักเรียน
โดย กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรชุมชน (Community Innovators)
โดย กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ศิลปะและการออกแบบเพื่อใช้ในธุรกิจ E-Commerce
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
โดย กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ
โดย จีระเดช อินทเจริญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
นวัตกรรมการผลิตเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
โดย อาจารย์ราตรี เที่ยงจิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SMEs' Green Growth)
โดย ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การผลิตอาหารฟังก์ชันจากข้าวพื้นเมืองเพื่อการประกอบการ
โดย Roselawatee Toae
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ
โดย อรรณพ ทัศนอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่
โดย นพดล เดชประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564
โดย นพรัตน์ อินถา
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการและความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล
โดย Yaowaporn Lertkultanon
วิทยาลัยดุสิตธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ (Development and raise workforce skills of hand-woven cotton product)
โดย สุภัทรษร ทวีจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
ศิลปะการเป็นกระบวนกร (Art of Transformation Facilitation)
โดย ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร
โดย นิภารัตน์ ศรีธเรศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)
โดย Jureerut Daduang
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
ธุรกิจเพื่อสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง (Social Enterprise for change)
โดย ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ระบบสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การออกแบบการท่องเที่ยวนอสทัสเจียกับการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว (Nostalgia Tourism Designed and Green Tourism management)
โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
ฝึกอบรมการบริหารจัดการการบินและอวกาศขั้นสูง (Non-Degree) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยพันธุ์ใหม่
โดย aca-psru
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงมาตรฐาน PISA
โดย ดวงใจ บุญกุศล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์การลงทุน
โดย รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
มหาวิทยาลัยรังสิต 2566 หลักสูตร Non-Degree 19 ต.ค. 2566
นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการนำเข้าส่งออก
โดย Kittiwan thongaram
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
สมาร์ท โค้ช ฟอร์ สมาร์ท เอจจิ่ง (Smart Coach for Smart Aging)
โดย เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต และนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
โดย จินดาวรรณ จันทมาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การเพิ่มสมรรถนะกำลังการผลิตเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดย เกรียงไกร นามนัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
พืชสมุนไพรในชุมชนเชิงพาณิชย์เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศสามมิติด้านขนส่งและระบบราง.
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 26 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
การเพิ่มสมรรถนะการจัดอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการผลิตโคนมเพศผู้ขุนเกรดพรีเมี่ยม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 ต.ค. 2565
สมาร์ทฟาร์มเกษตรกรพันธ์ใหม่
โดย นายชัยศิริ สนิทพลกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การเลี้ยงโคขุนลูกผสม
โดย มนตรี หิตายะ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การพัฒนาครูนวัตกรด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
โดย กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับไร่มันสำปะหลัง
โดย โกศล เรืองแสน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนวัตกรดิจิทัลท้องถิ่น
โดย ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ธ.ค. 2566
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคและแพะคุณภาพสูงเพื่อการประกอบการ
โดย Sareena
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ส.ค. 2566
เสริมสร้างทักษะครูกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการในโรงเรียน
โดย รศ.ดร.จินตน อาจสันเที๊ยะ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์
โดย ชัยเดช ขัตติยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
เกษตรอินทรีย์
โดย ปฐม นิ่มหัตถา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
เทคโนโลยีการผลิตพืช
โดย แจ่มนิดา คณานันท์
วิทยาลัยชุมชนยะลา 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การสร้างและยกระดับสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
โดย สัจธรรม พรทวีกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 พ.ย. 2565
การจัดการศึกษาร่วมสมัย (CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT)
โดย นิพัทธ แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
พลิกโฉมธุรกิจสุขภาพและความงามด้วยแนวคิดวิถีใหม่
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)
โดย Warakorn Jainoi
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
โดย วิเชษฐ ยิ้มละมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2565
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า (หลักสูตรปรับปรุงจาก Degree เป็น Non-Degree)
โดย เอกนรี ทุมพล
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2564 หลักสูตร Non-Degree 18 เม.ย. 2565
ตัวแทนออกของ (Customs Broker) มาตรฐานศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายพัฒนาเขตพิเศษ
โดย นางสาวณปาล อุทยารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่น
โดย สุมนฑา วงศ์งาม
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ Creativity in Business for Entrepreneurs (CBE)
โดย หทัยขวัญ จันทอง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การดูแลผู้สูงอายุ
โดย ดร.สุทธิสา ยาอีด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การออกแบบชั้นเรียนนวัตกรรมด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อสร้างสมรรถนะการคิดขั้นสูงในยุคดิจิทัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โดย วิภาพร สุทธิอัมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การเป็นผู้ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ
โดย สุภาพร มะรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 ธ.ค. 2565
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy mushroom production technology)
โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล (การตลาดออนไลน์)
โดย เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
โครงการเพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดย อาจารย์ ดร. อาริยา สุริยนต์
มหาวิทยาลัยนครพนม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การสกัดและแปรรูปพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
โดย ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ดิจิทัลสู่การเรียนรู้ยุคใหม่
โดย จิรัฐา ศรีธรรม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรการอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟ
โดย นายสุรเดช สินจะโป๊ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา ทักษะทีสำคัญ ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์
โดย Narong Mungkung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
วัฒนธรรมศาสนวิถีพุทธ
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การออกแบบชีวิตตามแนวพุทธ
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดสำหรับศตวรรษที่ 21
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
นักเขียนวรรณกรรมพุทธแนวใหม่
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงานอุตสาหกรรม
โดย กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การพัฒนากำลังคนระบบฉุดลากและระบบรองรับน้ำหนักรถไฟ
โดย นายจัตุพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและระบบขนส่งมวลชน
โดย นางสาวสุกัญญา โชคพาณิชย์วรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2565 หลักสูตร Non-Degree 30 ก.ย. 2565
การออกแบบชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงในยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
โดย วีระศักดิ์ แก่นอ้วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
ยกระดับทักษะวิชาชีพด้านดิจิทัลโลจิสติกส์ในการจัดการส่งสินค้าข้ามแดนส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย ดร.ศุภชานันท์ วนภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
สร้างอาชีพพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล
โดย kriangkrai satjaharuthai
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
โครงการเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-order Thinking in Mathematics) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย อ.ดร. นิศากร บุญเสนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย จุติพร อินทะนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
โดย ดารณี ศักดิ์ศิริผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพในเมืองอัจฉริยะ (Digital Innovation Development for Health and Wellness Business in a Smart City)
โดย Srisuda Chongsithiphol
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การเพิ่มทักษะการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
โดย ชนิกา เสนาวงค์ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา
โดย พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0
โดย ขนิษฐา แน่นอุดร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ค. 2566
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เทคโนโลโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยใช้รูปแบบ Hybrid Learning
โดย วาสนา ชาชิโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การจัดการขยะแบบครบวงจรและสร้างธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย เทวิกา เบ็ญจวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การเป็นผู้ประกอบการผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
โดย ดร.ร่งโรจน์ สงสระบุญ
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 6 ก.ย. 2565
การสร้างธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โดย สิทธิศักดิ์ ติคำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 6 ก.ย. 2565
การพัฒนาครูวิถีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ
โดย ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 26 ธ.ค. 2566
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (Cyber Security for Online Business)
โดย สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
Clean Food - Good Health & Wellness Tourism
โดย กนิษฐา ธีรธัญโรจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 19 ก.ย. 2565
นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน
โดย ทศพล บุตรมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
โดย รัตนาภรณ์ เจิมจะบก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 29 ม.ค. 2567
การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI
โดย Ittipat Roopkom
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ(Health Data Analytics for workers in Medical and Healthcare Industries)
โดย วิไล กลัดพรหม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
โดย เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ลีนโลจิสติกส์
โดย สว่าง แป้นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AIoT : Artificial Intelligence of Things for Industry 4.0)
โดย จีระวรรณ ฤกษะสุต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry)
โดย วิไล กลัดพรหม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยใช้โปรตีนจากพืช (Plant based-protein)
โดย ภัสรา ศรีกลับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.ย. 2565
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
โครงการหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบและทักษะระดับสูงเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชนและสังคม
โดย นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ (Smart caregiver for the Elderly Care)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา(Transformative Early Childhood Educator for Equitable Education)
โดย ดร.รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การออกแบบระบบวัด ควบคุม และเชื่อมต่อ HMI (KTP700) กับ PLC Siemens S7-1200 จากฮาร์ดแวร์สู่การแสดงผลบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ
โดย บพิธ ฉุยฉาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม
โดย ฐิตินันท์ เหมะธุลิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ
โดย ชุติมา จักรจรัส
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
สถิติเพื่อการจัดการงานวิจัยทางการศึกษา
โดย ปรมาภรณ์ แสงภารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 26 ธ.ค. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นายนิพัทธ แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การให้บริการด้านสปาด้วยการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย Kanokmon Rujirakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทยเพื่อยกระดับการบริการสู่ระดับนานาชาติ
โดย ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบร้านอาหารและขนม
โดย ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าว กลุ่มด้านอาหารแห่งอนาคต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการประเมินสมรรถนะ
โดย สร้อยสน สกลรักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
ระบบอัจฉริยะฝังตัวเพื่อเฝ้าระวังสำหรับบ้าน ที่ทำงาน และฟาร์ม (Embedded Intelligent System for Smart Home/Office/Farm Monitoring) หรือชื่อย่อ EI-SmartHOF
โดย ภาณุ ไทยนิรมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
โดย ดร.กิตติพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 มี.ค. 2565
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่
โดย สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 3 ต.ค. 2565
การผลิตกัญชงอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ (Smart Hemp Farming)
โดย วิลาสินี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล Program in Design Smart Garden House For Digital Agriculture.
โดย prapatsorn prathaungthri
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย สายฝน แสนใจพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 28 พ.ย. 2565
การออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการสวนเกษตรอัจฉริยะ
โดย anan kempanichkul
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
นวัตกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย นางสาวรุ่งทิวา พลแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.ย. 2565
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Non-Degree) ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19
โดย นายไพฑูรย์ พวงยอด
มหาวิทยาลัยนครพนม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 18 ม.ค. 2566
การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในยุคสถานการณ์โควิด-19
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ พานิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ระบบคลังสินค้าดิจิทัล
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการจัดการจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่
โดย ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 ก.ย. 2565
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อผู้ประกอบการการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา
โดย อิสระพงษ์ เขียนปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 22 ก.ย. 2565
วิทยาการข้อมูลสำหรับข้อมูลราชการและธุรกิจ
โดย aca-psru
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
พลิกโฉมการดูสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล
โดย Jureerut Daduang
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 4 ต.ค. 2565
หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสตาร์ทอัพเพื่อการทำงานในวิถีใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์อาษาเฟรมเวิร์ค
โดย Narumol - Chumuang
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดย จินดาวรรณ จันทมาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตรสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง
โดย ศาสตราวุธ ตุลาผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การลิตข้าวคุณภาพโดยการผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อการผลิตข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา เมฆวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2565 หลักสูตร Non-Degree 23 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริบาลผู้สูงอายุชุมชน
โดย รัชนี ครองระวะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2563 หลักสูตร Non-Degree 4 ต.ค. 2566
การนวดทางการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย Sports ’Massage for personal trainer
โดย kittinad kaewkul
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 29 ก.ย. 2565
กลยุทธ์การออกแบบ เพื่อปลุกธุรกิจรีเทลและ SME หลังโควิด โดยการใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design)
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM
โดย วิชลัดดา อุ่นสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในภาคอุตสาหกรรม มูลโคนม สุกร และขยะจากชุมชนเพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน (Circular Economy)
โดย นิตยา บุญเทียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 25 ต.ค. 2565
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตไก่ดำเซิงหวาย
โดย อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2565 หลักสูตร Non-Degree 25 ต.ค. 2565
การพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรการผลิตสมุนไพรสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ (Herbs Production for Healthcare Service Business)
โดย อรธิดา ประสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2565 หลักสูตร Non-Degree 23 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเกษตรกรรมดิจิทัล
โดย วรภัทร กอแก้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
โดย จันทร ชัยประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่
โดย วุฒิพงษ์ แปงใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.ย. 2565
เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรไทย
โดย กนกวรรณ คงสวน
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู
โดย นางสาวมัจรี สุพรรณ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ก.ย. 2565
การยกระดับสมรรถนะของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน (Higher-order Thinking) สำหรับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดภาคใต้
โดย นายเกษม เปรมประยูร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีและการจัดการผลิตทุเรียนยุคใหม่
โดย ยศพล ผลาผล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพื่อความสำเร็จในอาชีพ ยุค NEXT Normal
โดย satchuset raungdessuwon
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตร (นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)
โดย อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ให้การนิเทศภายใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร
โดย ภานุวัฒน์ นิ่มนวล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 ม.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสุภาภรณ์ คติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator)
โดย ดร.ราเชน บุญลอยสง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าสำหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Big Data Technology for Business Analytics)
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 ก.ย. 2565
นักกฎหมายช่อสะอาด
โดย เชฎฐ คำวรรณ
มหาวิทยาลัยรังสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 22 ธ.ค. 2565
หลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ)
โดย Bordin SRIMANEE
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการร้านกาแฟให้เป็น coffee hero
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (นทย)
โดย กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0)
โดย มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล
โดย กมลวรรณ บุญสัมปทา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
เกษตรกรอัจฉริยะและชุมชนอัจฉริยะ (Smart Farmer & Smart Communities)
โดย ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม
โดย วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)
โดย เมทินี เขียวกันยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 หลักสูตร Non-Degree 11 ม.ค. 2565
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดย อนุรักษ์ รอดบำรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาขีพด้านแอนิเมชั่น (Animation)
โดย ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ก.ย. 2565
ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business)
โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การสร้างเสริมสมรรถนะสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การศตวรรษที่ 21 ในช่วงระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โดย ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคอุตสาหกรรม
โดย ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมอาหารแปรรูปเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดย รังสิตา จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
เกษตรอัจฉริยะด้วยระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ
โดย วนายุทธ์ แสนเงิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2564
การพัฒนาทักษะด้าน Blockchain เพื่อยกระดับและสร้างรากฐานสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย ผศ.ดร. ธรรณพ อารีพรรค
มหาวิทยาลัยรังสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล
โดย พัชรี คมจักรพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2563 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2564
ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ สงวนคำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Degree 4 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (2 ปี ต่อเนื่อง)
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
โดย วิกานดา ผาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
ความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับองค์กร (Cyber Security for enterprise)
โดย เจษฎา แก้ววิทย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
โดย Orapadee Joochim
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ
โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 1
โดย ปฏิมากร พะสุวรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
โดย สุริยา นัฏสุภัคพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต
โดย ผศ. ดร. วราพร ลักษณลม้าย
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
โดย ปิยะเทพ อาวะกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
ยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก กรุงเทพมหานคร
โดย ภานุวัฒน์ นิ่มนวล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2563 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลสำหรับครู บุคลากรสถานศึกษา และ บุคคลทั่วไป
โดย ศิริภา ธรรมาธิปติ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การจัดการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Management)
โดย ธีรวดี ถังคบุตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดย วริสา ยมเสถียรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 1 ธ.ค. 2564
หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce : Electronic Commerce)
โดย The University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑
โดย รศ.ดร.จินตน อาจสันเที๊ยะ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลง
โดย วุฒิชัย พิลึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 12 เม.ย. 2565
นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)
โดย เสาวนีย์ จอมสว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 หลักสูตร Non-Degree 3 พ.ค. 2565
หลักสูตรพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่
โดย ชื่นจิต พงษ์พูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 เม.ย. 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
โดย Anusara Srisrual
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
โดย นฤมล บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
โดย ปรัชญา วาทะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การสร้างวัฒนธรรมการอ่านโดยอาศัยความร่วมมือ รวมพลังทั้งในระดับ ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
โดย กัมปนาท บริบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564 หลักสูตร Non-Degree 25 ก.ย. 2566
ประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
โดย นางสาววลีรัตน์ ภมรพล
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2565
ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดย กัมปนาท บริบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
การสร้างคอนเทนต์และการตลาดดิจิทัล (Content Creation and Digital Marketing)
โดย ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
โดย ปัญญา หันตุลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)
โดย ธนภร กอเสนาะรส
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Degree 31 มี.ค. 2565
การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วิทยาการข้อมูลและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ชัชวิน นามมั่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย ซูรียา มะแซ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
นักพัฒนาหัตถกรรมอัจฉริยะ (Smart Craft) ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet of Things)
โดย สืบพงศ์ เฉินบำรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความ ปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรนานาชาติ
โดย นฤมล บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล
โดย prapatsorn prathaungthri
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
โดย สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย พรทิพย์ สิริจุติกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2563 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัล สู่ Smart Marketer
โดย นภา ราชตา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างนักออกแบบและพัฒนา Gamification for Digital Content
โดย ผศ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
โดย รศ. ดร.ปฤฐฎาง จันร์บุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 หลักสูตร Degree 31 มี.ค. 2565
การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
โดย ดร.ปรวรรณ ดวงรัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
โดย จิตติมา วระกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ยุค New Normal
โดย สิริกร​ ประทุ​ม​
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย ทศพิธ วิสมิตนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง
โดย ชัยธวัช จารุทรรศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การประกอบการสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล (Social Media Entrepreneurship and Digital Business)
โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การเกษตรดิจิทัล
โดย พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการตลาดดิจิทัล
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรนวัฒกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล (ชื่อเดิม นวัตกรรม การออกแบบ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
โดย จีรานุช บุดดีจีน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย เอก บำรุงศรี
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโยโลยีดิจิทอล และ IOT
โดย Manisra Baramichai
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
โดย นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การคิดออกแบบ การโค้ชชิ่ง และการออกแบบชั้นเรียนนวัตกรรม เพื่อสร้างและยกระดับทักษะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาสำหรับ การเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์
โดย กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 หลักสูตร Non-Degree 1 มี.ค. 2564
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การเกษตรสมัยใหม่
โดย รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ smart farming
โดย เสาวนีย์ จอมสว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 หลักสูตร Non-Degree 22 ธ.ค. 2565
การดูแลผู้สูงอายุ
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
การออกแบบเซลล์การทำงานของหุ่นยนต์ (ชื่อเดิม หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม)
โดย นิติบดี ศุขเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วท.ม. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
โดย ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรการผลิตผักไร้ดินเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตรวิถีใหม่
โดย พีระศักดิ์ ฉายประสาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย vana boon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร
โดย จินดาพร ปัสสาโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล
โดย Kanjana Mahattanatawee
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการโครงการซอฟต์แวร์
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแบบบูรณาการกับทักษะเชิงชีวิตที่สำคัญ
โดย ปาณิศา เลิศทหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
นวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล (ชื่อเดิม ประกาศนียบัตรนวัตกรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21)
โดย รศ.ดร.นลินี ณ นคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ)
โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2561)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
การสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (Competency in Designing for Career Advancement.)
โดย วรรณิกา เกิดบาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ผู้ชำนาญการมืออาชีพโครงข่ายใยแก้วนำแสง
โดย อภิชัย ภัทรนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การนวดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก
โดย กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง)
โดย จารุภา จิรโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
โดย สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 4 เม.ย. 2565
เกษตรอัจฉริยะ
โดย ธนาทิพย์ แหลมคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2566
การยกระดับผู้ประกอบการอาหาร Food truck เพิ่มความสามารถด้านการบริหารกิจการและการทำธุรกิจออนไลน์ และได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Electrical System Installation in EV Charging Station and Preventive Maintenance)
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ Building Information Modeling (BIM) ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยการปรับปรุงกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โดย ภูริเดช อาภาสัตย์
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ
โดย ภัทรียา ลาสุนนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ศิริกนก กลั่นขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Program)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
การพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Development Program)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรสร้างเศรษฐกรดิจิทัลเพื่อชุมชน
โดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2564
การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (Machine Learning for Industry)
โดย Amonrut Kumchoo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย
โดย ณัฐพล หีบแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ทักษะดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่
โดย ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย จิรวัตน์ กรุณา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
การเพิ่มสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
โดย ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน
โดย จีระเดช อินทเจริญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การออกแบบและควบคุมโดรนผ่านระบบ IoT
โดย อ.กำจัด ใจตรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การพัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytics และ Big Data ในยุคดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
โครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ (Going Pro to Data Scientist)
โดย สุวิมล บุรีกาญจน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2562 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
โดย กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Degree 4 ธ.ค. 2561
การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)
โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรนักเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่
โดย โกศล เรืองแสน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดย เกรียงไกร สีตะพันธุ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจ
โดย นพมาศ อัครจันทโชติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2564 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสมุนไพรไทย-จีน
โดย ชัชวาลย์ ช่างทำ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ชื่อเดิม ผู้ประกอบการเกษตรสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ)
โดย ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
โดย Panuschai Sribumrung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การผลิตพืชด้วยระบบอัจฉริยะ
โดย Raheema Wamaedeesa
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.ย. 2565
หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21
โดย หทัยชนก โทสินธิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรฝึกอบรมและปฏิบัติการเร่งรัดด้านวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science and Applications)
โดย ธนพล ตั้งชูพงศ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
โดย ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
โดย Thong nopakhun
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล
โดย บุญเรือง คำศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดย ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร นักออกแบบกราฟิก 3 มิติและแอนิเมชันสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
โดย ผศ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 12 เม.ย. 2565
วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์
โดย สุวิมล เจียรธราวานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 หลักสูตร Non-Degree 1 ม.ค. 2562
ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101]
โดย ดร.ราเชน บุญลอยสง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
โดย ดวงเนตร แจ่มดวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
การพัฒนาทักษะการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย HPTLC
โดย สรกนก วิมลมั่งคั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ
โดย ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2564
Logistics Management
โดย drkanda
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
โดย ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2564
ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
โดย อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โดย อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
โดย สุภัทรา เดชกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
โดย สิริกันยา สุธีรวัฒนานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
โดย วรรณพร เเธียรธนนิธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2564
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
โดย Waleeporn Chitpong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree 4 ธ.ค. 2564
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
โดย นางสาวสุดาพร วัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
โดย สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม
โดย ธิดารัตน์ มอญขาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
โดย Pranchalee Samanpiboon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 1 เม.ย. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
โดย ลภัส พูลเพิ่ม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
การจัดการระบบกิจการฮาลาล
โดย ซุกรี แวสอเหาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
โดย อินจิรา นิยมธูร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
โดย วิศปัตย์ ชัยช่วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
โดย นายธีระพงศ์ เนตรเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2564 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต หลักสูตร Non-Degree
โดย วัชระ จินตโกวิท
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 9 ส.ค. 2566
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย ดร.ปรัชญา เพียสุระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 5 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0
โดย จีระวรรณ ฤกษะสุต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree 4 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฐติ ธรรมศิริ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 หลักสูตร Non-Degree 1 พ.ค. 2563
นวัตกรรมยกระดับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม (Innovation Elevating Industrial Digital Transformation)
โดย เต็มสิริ ทรัพย์สมาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
โดย กรรณิการ์ พันธ์ต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย ศิริรักษ์ สุขสุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Degree 4 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
โดย เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Degree 5 ธ.ค. 2561
การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล
โดย เอก บำรุงศรี
มหาวิทยาลัยสยาม 2562 หลักสูตร Non-Degree 28 ม.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses' aides/Caregivers)
โดย สุธิดา ยิ้มวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2563 หลักสูตร Non-Degree 16 ธ.ค. 2561
หลักสูตรอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม
โดย รัตนาภรณ์ เจิมจะบก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล
โดย บุญเรือง คำศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสมรรถนะสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โดย รริศรา อิ่มภาประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 5 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภาคใต้ด้วยวิทยาการข้อมูล
โดย Thammarat Panityakul
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
โดย สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
โดย กิตติชัย ฟักพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
โดย รศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Degree 5 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
โดย กันทิมา คงสถิตสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสยาม 2563 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โดย ธีระยุทธ ทองเครือ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 หลักสูตร Degree 4 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต (ทดสอบ ระบบ)
โดย sutthiphong
มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 หลักสูตร Non-Degree 4 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ (ทดสอบ)
โดย Santichai
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree 4 พ.ย. 2564