directions_run

รายชื่อหลักสูตร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยปีงบประมาณประเภทวันที่อนุมัติ
เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศสามมิติด้านขนส่งและระบบราง.
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 26 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
การเพิ่มสมรรถนะการจัดอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการผลิตโคนมเพศผู้ขุนเกรดพรีเมี่ยม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
การจัดการศึกษาร่วมสมัย (CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT)
โดย นิพัทธ แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
พลิกโฉมธุรกิจสุขภาพและความงามด้วยแนวคิดวิถีใหม่
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)
โดย Warakorn Jainoi
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
โดย วิเชษฐ ยิ้มละมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2565
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า (หลักสูตรปรับปรุงจาก Degree เป็น Non-Degree)
โดย เอกนรี ทุมพล
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2564 หลักสูตร Non-Degree 18 เม.ย. 2565
ตัวแทนออกของ (Customs Broker) มาตรฐานศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายพัฒนาเขตพิเศษ
โดย นางสาวณปาล อุทยารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ Creativity in Business for Entrepreneurs (CBE)
โดย หทัยขวัญ จันทอง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
โครงการเพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดย อาจารย์ ดร. อาริยา สุริยนต์
มหาวิทยาลัยนครพนม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy mushroom production technology)
โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล (การตลาดออนไลน์)
โดย เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ดิจิทัลสู่การเรียนรู้ยุคใหม่
โดย จิรัฐา ศรีธรรม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรการอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟ
โดย นายสุรเดช สินจะโป๊ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา ทักษะทีสำคัญ ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์
โดย Narong Mungkung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
วัฒนธรรมศาสนวิถีพุทธ
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
โดย วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การออกแบบชีวิตตามแนวพุทธ
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดสำหรับศตวรรษที่ 21
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
นักเขียนวรรณกรรมพุทธแนวใหม่
โดย จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงานอุตสาหกรรม
โดย กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การพัฒนากำลังคนระบบฉุดลากและระบบรองรับน้ำหนักรถไฟ
โดย นายจัตุพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและระบบขนส่งมวลชน
โดย นางสาวสุกัญญา โชคพาณิชย์วรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2565 หลักสูตร Non-Degree 30 ก.ย. 2565
ยกระดับทักษะวิชาชีพด้านดิจิทัลโลจิสติกส์ในการจัดการส่งสินค้าข้ามแดนส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย ดร.ศุภชานันท์ วนภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
สร้างอาชีพพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล
โดย kriangkrai satjaharuthai
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
โครงการเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-order Thinking in Mathematics) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย อ.ดร. นิศากร บุญเสนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย จุติพร อินทะนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
โดย ดารณี ศักดิ์ศิริผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพในเมืองอัจฉริยะ (Digital Innovation Development for Health and Wellness Business in a Smart City)
โดย Srisuda Chongsithiphol
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา
โดย พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
การจัดการขยะแบบครบวงจรและสร้างธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย เทวิกา เบ็ญจวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การเป็นผู้ประกอบการผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
โดย ดร.ร่งโรจน์ สงสระบุญ
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 6 ก.ย. 2565
การสร้างธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โดย สิทธิศักดิ์ ติคำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 6 ก.ย. 2565
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (Cyber Security for Online Business)
โดย สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
Clean Food - Good Health & Wellness Tourism
โดย กนิษฐา ธีรธัญโรจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 19 ก.ย. 2565
นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน
โดย ทศพล บุตรมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ(Health Data Analytics for workers in Medical and Healthcare Industries)
โดย วิไล กลัดพรหม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
โดย เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ลีนโลจิสติกส์
โดย สว่าง แป้นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AIoT : Artificial Intelligence of Things for Industry 4.0)
โดย จีระวรรณ วิสายอน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry)
โดย วิไล กลัดพรหม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การออกแบบระบบวัด ควบคุม และเชื่อมต่อ HMI (KTP700) กับ PLC Siemens S7-1200 จากฮาร์ดแวร์สู่การแสดงผลบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ
โดย บพิธ ฉุยฉาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยใช้โปรตีนจากพืช (Plant based-protein)
โดย ภัสรา ศรีกลับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.ย. 2565
โครงการหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบและทักษะระดับสูงเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชนและสังคม
โดย นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ (Smart caregiver for the Elderly Care)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา(Transformative Early Childhood Educator for Equitable Education)
โดย ดร.รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม
โดย ฐิตินันท์ เหมะธุลิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ
โดย ชุติมา จักรจรัส
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นายนิพัทธ แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การให้บริการด้านสปาด้วยการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย Kanokmon Rujirakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทยเพื่อยกระดับการบริการสู่ระดับนานาชาติ
โดย ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบร้านอาหารและขนม
โดย ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าว กลุ่มด้านอาหารแห่งอนาคต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการประเมินสมรรถนะ
โดย สร้อยสน สกลรักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
ระบบอัจฉริยะฝังตัวเพื่อเฝ้าระวังสำหรับบ้าน ที่ทำงาน และฟาร์ม (Embedded Intelligent System for Smart Home/Office/Farm Monitoring) หรือชื่อย่อ EI-SmartHOF
โดย ภาณุ ไทยนิรมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
โดย ดร.กิตติพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่
โดย สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 3 ต.ค. 2565
การผลิตกัญชงอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ (Smart Hemp Farming)
โดย วิลาสินี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล Program in Design Smart Garden House For Digital Agriculture.
โดย prapatsorn prathaungthri
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการสวนเกษตรอัจฉริยะ
โดย anan kempanichkul
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
นวัตกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย นางสาวรุ่งทิวา พลแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.ย. 2565
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Non-Degree) ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19
โดย นายไพฑูรย์ พวงยอด
มหาวิทยาลัยนครพนม 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในยุคสถานการณ์โควิด-19
โดย นายวีระพันธ์ พานิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ระบบคลังสินค้าดิจิทัล
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
นวัตกรรมการจัดการจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่
โดย ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อผู้ประกอบการการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา
โดย อิสระพงษ์ เขียนปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 22 ก.ย. 2565
พลิกโฉมการดูสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล
โดย Jureerut Daduang
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 4 ต.ค. 2565
การพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดย จินดาวรรณ จันทมาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตรสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง
โดย ศาสตราวุธ ตุลาผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การลิตข้าวคุณภาพโดยการผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อการผลิตข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา เมฆวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2565 หลักสูตร Non-Degree 23 ธ.ค. 2561
การนวดทางการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย Sports ’Massage for personal trainer
โดย kittinad kaewkul
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 29 ก.ย. 2565
กลยุทธ์การออกแบบ เพื่อปลุกธุรกิจรีเทลและ SME หลังโควิด โดยการใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design)
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM
โดย วิชลัดดา อุ่นสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรการผลิตสมุนไพรสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ (Herbs Production for Healthcare Service Business)
โดย อรธิดา ประสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2565 หลักสูตร Non-Degree 23 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเกษตรกรรมดิจิทัล
โดย วรภัทร กอแก้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่
โดย วุฒิพงษ์ แปงใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.ย. 2565
เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรไทย
โดย กนกวรรณ คงสวน
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู
โดย นางสาวมัจรี สุพรรณ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ก.ย. 2565
การยกระดับสมรรถนะของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน (Higher-order Thinking) สำหรับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดภาคใต้
โดย นายเกษม เปรมประยูร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2565 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.ย. 2565
เทคโนโลยีและการจัดการผลิตทุเรียนยุคใหม่
โดย ยศพล ผลาผล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพื่อความสำเร็จในอาชีพ ยุค NEXT Normal
โดย satchuset raungdessuwon
มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
ประกาศนียบัตร (นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)
โดย อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ให้การนิเทศภายใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร
โดย ภานุวัฒน์ นิ่มนวล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสุภาภรณ์ คติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator)
โดย ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าสำหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Big Data Technology for Business Analytics)
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 ก.ย. 2565
การเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการร้านกาแฟให้เป็น coffee hero
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (นทย)
โดย ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล
โดย กมลวรรณ บุญสัมปทา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
เกษตรกรอัจฉริยะและชุมชนอัจฉริยะ (Smart Farmer & Smart Communities)
โดย ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.ย. 2565
Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0)
โดย มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม
โดย วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)
โดย เมทินี เขียวกันยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 หลักสูตร Non-Degree 11 ม.ค. 2565
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดย อนุรักษ์ รอดบำรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาขีพด้านแอนิเมชั่น (Animation)
โดย ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ก.ย. 2565
นวัตกรรมอาหารแปรรูปเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดย รังสิตา จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business)
โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การสร้างเสริมสมรรถนะสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การศตวรรษที่ 21 ในช่วงระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โดย ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคอุตสาหกรรม
โดย ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
เกษตรอัจฉริยะด้วยระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ
โดย วนายุทธ์ แสนเงิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2564
การพัฒนาทักษะด้าน Blockchain เพื่อยกระดับและสร้างรากฐานสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย ผศ.ดร. ธรรณพ อารีพรรค
มหาวิทยาลัยรังสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
การป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล
โดย พัชรี คมจักรพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2563 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2564
ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน
โดย เสาวลักษณ์ สงวนคำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Degree 4 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (2 ปี ต่อเนื่อง)
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
โดย วิกานดา ผาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
ความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับองค์กร (Cyber Security for enterprise)
โดย เจษฎา แก้ววิทย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
โดย Orapadee Joochim
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
โดย สุริยา นัฏสุภัคพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต
โดย ผศ. ดร. วราพร ลักษณลม้าย
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ
โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 1
โดย ปฏิมากร พะสุวรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
โดย ปิยะเทพ อาวะกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑
โดย รศ.ดร.จินตน อาจสันเที๊ยะ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลง
โดย วุฒิชัย พิลึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 12 เม.ย. 2565
ยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก กรุงเทพมหานคร
โดย ภานุวัฒน์ นิ่มนวล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2563 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลสำหรับครู บุคลากรสถานศึกษา และ บุคคลทั่วไป
โดย ศิริภา ธรรมาธิปติ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การจัดการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Management)
โดย ธีรวดี ถังคบุตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดย วริสา ยมเสถียรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 1 ธ.ค. 2564
หลักสูตรพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่
โดย ชื่นจิต พงษ์พูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 เม.ย. 2565
หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce : Electronic Commerce)
โดย เกรียงศักดิ์ วรกุลดำรง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)
โดย เสาวนีย์ จอมสว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 หลักสูตร Non-Degree 3 พ.ค. 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
โดย Anusara Srisrual
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
โดย นฤมล บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
โดย ปรัชญา วาทะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
โดย ศศิธร กอเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
โดย นางสาววลีรัตน์ ภมรพล
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2565
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
โดย ปัญญา หันตุลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)
โดย ธนภร กอเสนาะรส
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Degree 31 มี.ค. 2565
การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วิทยาการข้อมูลและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย ชัชวิน นามมั่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย ซูรียา มะแซ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
โดย ปรวรรณ ดวงรัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
นักพัฒนาหัตถกรรมอัจฉริยะ (Smart Craft) ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet of Things)
โดย สืบพงศ์ เฉินบำรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความ ปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรนานาชาติ
โดย นฤมล บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล
โดย prapatsorn prathaungthri
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
โดย สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย พรทิพย์ สิริจุติกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2563 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัล สู่ Smart Marketer
โดย นภา ราชตา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างนักออกแบบและพัฒนา Gamification for Digital Content
โดย ผศ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
โดย รศ. ดร.ปฤฐฎาง จันร์บุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 หลักสูตร Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
โดย จิตติมา วระกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ยุค New Normal
โดย สิริกร​ ประทุ​ม​
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย ทศพิธ วิสมิตนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง
โดย ชัยธวัช จารุทรรศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การประกอบการสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล (Social Media Entrepreneurship and Digital Business)
โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การเกษตรดิจิทัล
โดย พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการตลาดดิจิทัล
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรนวัฒกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล (ชื่อเดิม นวัตกรรม การออกแบบ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
โดย จีรานุช บุดดีจีน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
โดย เอก บำรุงศรี
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโยโลยีดิจิทอล และ IOT
โดย Manisra Baramichai
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
โดย นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การคิดออกแบบ การโค้ชชิ่ง และการออกแบบชั้นเรียนนวัตกรรม เพื่อสร้างและยกระดับทักษะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาสำหรับ การเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์
โดย กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 หลักสูตร Non-Degree 1 ส.ค. 2564
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การเกษตรสมัยใหม่
โดย รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การดูแลผู้สูงอายุ
โดย ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
การออกแบบเซลล์การทำงานของหุ่นยนต์ (ชื่อเดิม หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม)
โดย นิติบดี ศุขเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วท.ม. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
โดย ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรการผลิตผักไร้ดินเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตรวิถีใหม่
โดย พีระศักดิ์ ฉายประสาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย vana boon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร
โดย จินดาพร ปัสสาโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล
โดย Kanjana Mahattanatawee
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการโครงการซอฟต์แวร์
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
โดย DIGITECH
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแบบบูรณาการกับทักษะเชิงชีวิตที่สำคัญ
โดย ปาณิศา เลิศทหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
นวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล (ชื่อเดิม ประกาศนียบัตรนวัตกรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21)
โดย รศ.ดร.นลินี ณ นคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ)
โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2561)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
การสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (Competency in Designing for Career Advancement.)
โดย วรรณิกา เกิดบาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ผู้ชำนาญการมืออาชีพโครงข่ายใยแก้วนำแสง
โดย อภิชัย ภัทรนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การนวดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก
โดย กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง)
โดย จารุภา จิรโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
โดย สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 4 เม.ย. 2565
การยกระดับผู้ประกอบการอาหาร Food truck เพิ่มความสามารถด้านการบริหารกิจการและการทำธุรกิจออนไลน์ และได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Electrical System Installation in EV Charging Station and Preventive Maintenance)
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ Building Information Modeling (BIM) ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยการปรับปรุงกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โดย ภูริเดช อาภาสัตย์
มหาวิทยาลัยสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ
โดย ภัทรียา ลาสุนนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ศิริกนก กลั่นขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Program)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
การพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Development Program)
โดย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรสร้างเศรษฐกรดิจิทัลเพื่อชุมชน
โดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
มหาวิทยาลัยรังสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2564
การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (Machine Learning for Industry)
โดย Amonrut Kumchoo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย
โดย ณัฐพล หีบแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ทักษะดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่
โดย ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย จิรวัตน์ กรุณา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
การเพิ่มสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
โดย ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
โดย ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน
โดย จีระเดช อินทเจริญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การออกแบบและควบคุมโดรนผ่านระบบ IoT
โดย กำจัด ใจตรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)
โดย กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
การพัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytics และ Big Data ในยุคดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
โครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ (Going Pro to Data Scientist)
โดย สุวิมล บุรีกาญจน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2562 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2561
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
โดย กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดย ศศิธร กอเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Degree 4 ธ.ค. 2561
การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)
โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรนักเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่
โดย โกศล เรืองแสน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดย เกรียงไกร สีตะพันธุ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21
โดย หทัยชนก โทสินธิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 หลักสูตร Non-Degree 11 ส.ค. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจ
โดย นพมาศ อัครจันทโชติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2564 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสมุนไพรไทย-จีน
โดย ชัชวาลย์ ช่างทำ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.ย. 2565
ผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ชื่อเดิม ผู้ประกอบการเกษตรสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ)
โดย ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
โดย Panuschai Sribumrung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การผลิตพืชด้วยระบบอัจฉริยะ
โดย Raheema Wamaedeesa
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.ย. 2565
หลักสูตรฝึกอบรมและปฏิบัติการเร่งรัดด้านวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science and Applications)
โดย ธนพล ตั้งชูพงศ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
ประกาศนียบัตรการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
โดย ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์
โดย สุวิมล เจียรธราวานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย
โดย นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
โดย th.nopakhun
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล
โดย บุญเรือง คำศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101]
โดย ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดย ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร นักออกแบบกราฟิก 3 มิติและแอนิเมชันสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
โดย ผศ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 12 เม.ย. 2565
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
โดย สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 หลักสูตร Non-Degree 31 ม.ค. 2565
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
โดย ดวงเนตร แจ่มดวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
การพัฒนาทักษะการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย HPTLC
โดย สรกนก วิมลมั่งคั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ
โดย ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2564
Logistics Management
โดย drkanda
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree 10 ส.ค. 2565
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
โดย ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2563 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2564
ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
โดย อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โดย อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
โดย สุภัทรา เดชกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
โดย สิริกันยา สุธีรวัฒนานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
โดย วรรณพร เเธียรธนนิธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2564
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
โดย Waleeporn Chitpong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree 4 ธ.ค. 2564
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
โดย นางสาวสุดาพร วัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
โดย สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม
โดย ธิดารัตน์ มอญขาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
โดย Pranchalee Samanpiboon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 1 เม.ย. 2565
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
โดย ลภัส พูลเพิ่ม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
การจัดการระบบกิจการฮาลาล
โดย ซุกรี แวสอเหาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
โดย อินจิรา นิยมธูร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
โดย วิศปัตย์ ชัยช่วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
โดย นายธีระพงศ์ เนตรเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2564 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย ดร.ปรัชญา เพียสุระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 5 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0
โดย จีระวรรณ วิสายอน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree 4 ธ.ค. 2561
ประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย จิรัฐติ ธรรมศิริ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2563 หลักสูตร Non-Degree 1 พ.ค. 2563
นวัตกรรมยกระดับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม (Innovation Elevating Industrial Digital Transformation)
โดย เต็มสิริ ทรัพย์สมาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564 หลักสูตร Non-Degree 21 เม.ย. 2565
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
โดย กรรณิการ์ พันธ์ต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย ศิริรักษ์ สุขสุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Degree 4 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
โดย เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Degree 5 ธ.ค. 2561
การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล
โดย เอก บำรุงศรี
มหาวิทยาลัยสยาม 2562 หลักสูตร Non-Degree 28 ม.ค. 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses' aides/Caregivers)
โดย สุธิดา ยิ้มวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2563 หลักสูตร Non-Degree 16 ธ.ค. 2561
หลักสูตรอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม
โดย รัตนาภรณ์ เจิมจะบก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล
โดย บุญเรือง คำศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสมรรถนะสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โดย รริศรา อิ่มภาประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 5 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)
โดย ภัทราพร เสมามอญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Degree 7 ธ.ค. 2561
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภาคใต้ด้วยวิทยาการข้อมูล
โดย Thammarat Panityakul
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2561
การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
โดย สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2565
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
โดย กิตติชัย ฟักพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
โดย รศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 หลักสูตร Degree 5 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
โดย กันทิมา คงสถิตสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสยาม 2563 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โดย ธีระยุทธ ทองเครือ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 หลักสูตร Degree 4 ธ.ค. 2561
นวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต (ทดสอบ ระบบ)
โดย sutthiphong
มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 หลักสูตร Non-Degree 4 ธ.ค. 2561
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ (ทดสอบ)
โดย Santichai
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree 4 พ.ย. 2564