tune

เสนอหลักสูตร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยปีงบประมาณประเภทวันที่เสนอ
test
โดย sutthiphong
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2567 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2024
test
โดย sutthiphong
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2566 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2024
ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AIoT : Artificial Intelligence of Things for Industry 4.0)
โดย สุรชัย ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2024
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
โดย ดร.กิตติพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2566 หลักสูตร Non-Degree 9 เม.ย. 2024
หลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับสำหรับการผลิตภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์
โดย bu-0013
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2024
หลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับสำหรับการผลิตภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์
โดย bu-0013
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2567 หลักสูตร Non-Degree 2 เม.ย. 2024
การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
โดย ปาริชาต ญาตินิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2567 หลักสูตร Non-Degree 20 ก.พ. 2024
การพัฒนาสมรรถนะเทรนเนอร์ขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการ และเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานไฟฟ้าและแมคคาทรอนิกส์ ตามรูปแบบไมส์เตอร์
โดย Saravut Konglumphun
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2567 หลักสูตร Non-Degree 20 ก.พ. 2024
การพัฒนางานประจำทางด้านสาธารณสุขสู่งานวิจัย
โดย จุไรรัตน์ รัตติโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2567 หลักสูตร Non-Degree 20 ก.พ. 2024
ลงทุนหุ้นออนไลน์ สร้างกำไรด้วยตนเอง
โดย จุไรรัตน์ รัตติโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2567 หลักสูตร Non-Degree 20 ก.พ. 2024
ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AIoT : Artificial Intelligence of Things for Industry 4.0)
โดย สุรชัย ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Non-Degree 20 ก.พ. 2024
อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต กลุ่มวิชาการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ (Creative Storytelling)
โดย เสาวภา ไวยสุศรี
สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2567 หลักสูตร Degree 19 ก.พ. 2024
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดย Nitikorn Junhuathon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2568 หลักสูตร Degree 19 ก.พ. 2024
การผลิตพืชมูลค่าสูงเพื่ออนาคต
โดย ศิโรรัตน์ เขียนแม้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2543 หลักสูตร Non-Degree 18 ก.พ. 2024
การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
โดย สุกานดา จงเสริมตระกูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2567 หลักสูตร Non-Degree 16 ก.พ. 2024
ประกาศนียบัตรนวัตกรเกษตรสมัยใหม่
โดย โกศล เรืองแสน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2567 หลักสูตร Non-Degree 15 ก.พ. 2024
หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างผู้นำสู่ยุคดิจิทัล “E-commerce for Business Leaders in the Digital Age”
โดย The University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2567 หลักสูตร Non-Degree 12 ก.พ. 2024
การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่
โดย นพดล เดชประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 หลักสูตร Non-Degree 12 ต.ค. 2023
การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่
โดย นพดล เดชประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 หลักสูตร Degree 12 ต.ค. 2023
การพัฒนาทักษะภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนา
โดย สานิตย์ สีนาค
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree 5 ต.ค. 2023
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านการเกษตรในยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดย ธนสิน จันทเดช
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 2566 หลักสูตร Non-Degree 26 ก.ย. 2023
พลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่
โดย ผกามาศ ชัยรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2566 หลักสูตร Non-Degree 24 ก.ย. 2023
การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization) รุ่นที่ 2
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 1 ก.ย. 2023
การสกัดและแปรรูปพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
โดย ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565 หลักสูตร Non-Degree 22 ก.ค. 2023
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โดย กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 หลักสูตร Degree 31 พ.ค. 2023
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดย ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 หลักสูตร Degree 30 พ.ค. 2023
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
โดย Waleeporn Chitpong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Degree 30 พ.ค. 2023
test
โดย อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree 30 เม.ย. 2023
หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปลี่ยนปแลงสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ “e-Commerce and Digital Transformation for Entrepreneur”
โดย The University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2566 หลักสูตร Non-Degree 30 เม.ย. 2023
การพัฒนาศักยภาพผู้ทำงานภาคประชาสังคมด้วยแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย กัมปนาท บริบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2566 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2023
นวัตกรแปรรูปปลาร้าอาหารพื้นถิ่นอิสานเพื่อการพาณิชย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2566 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2023
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา อึงไพบูลย์กิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2023
การสร้างคอนเทนต์และการตลาดดิจิทัล (Content Creation and Digital Marketing)
โดย สิริวัจนา แก้วผนึก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 29 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็ก
โดย ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2566 หลักสูตร Non-Degree 28 เม.ย. 2023
การสร้างแอนิเมชันสามมิติขั้นสูง
โดย ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 28 เม.ย. 2023
การบริการยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Services)
โดย anan kempanichkul
มหาวิทยาลัยสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 28 เม.ย. 2023
ไม่มีชื่อ
โดย ผศ.สมพร จิตรัตนพร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree 28 เม.ย. 2023
การอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 28 เม.ย. 2023
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดย สุภาพร มะรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2566 หลักสูตร Degree 28 เม.ย. 2023
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Accommodation)
โดย นางธัญญารัตน์ สุนทร
มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 หลักสูตร Non-Degree 28 เม.ย. 2023
ซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
โดย นายนรินทร์ กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Degree 28 เม.ย. 2023
การพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร
โดย นายกิตติพศ กลิ่นสัมผัส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 28 เม.ย. 2023
ซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
โดย นายนรินทร์ กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 27 เม.ย. 2023
บ่มเพาะครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่ในพื้นที่อีอีซี (Community of Revolutionary English Teachers: CORE teachers)
โดย รพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 2566 หลักสูตร Non-Degree 27 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็ก
โดย ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2566 หลักสูตร Non-Degree 26 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็ก
โดย ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2566 หลักสูตร Non-Degree 26 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (Certificate Program for Nurses’ aides / Caregivers)
โดย สุธิดา ยิ้มวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2566 หลักสูตร Non-Degree 26 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้เกมเป็น ฐานสำหรับครูปฐมวัย
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2566 หลักสูตร Non-Degree 26 เม.ย. 2023
ไม่มีชื่อ
โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 หลักสูตร Non-Degree 24 เม.ย. 2023
การพัฒนาทักษะและเจตคติสำหรับพนักงานในธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพระดับนานาชาติ (Skills and Attitude Training Program for International Rehabilitation Business
โดย พัชร บุญธีรารักษ์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 2566 หลักสูตร Non-Degree 18 เม.ย. 2023
ครูพันธุ์ใหม่กับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
โดย สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2566 หลักสูตร Non-Degree 22 มี.ค. 2023
TEST
โดย นางปาริชาติ ชัยวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2562 หลักสูตร Non-Degree 21 มี.ค. 2023
ที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์การลงทุน
โดย รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
มหาวิทยาลัยรังสิต 2566 หลักสูตร Non-Degree 19 มี.ค. 2023
การผลิตอาหารสัตว์เพื่อเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและการตลาด
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.พ. 2023
การผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติส่งเสริมเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพึ่งตนเอง
โดย สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree 27 ก.พ. 2023
ผู้บริหารคลังสินค้าในยุคดิจิทัล
โดย ปัณณวุฒิ ปิ่นสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree 21 ก.พ. 2023
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โดย ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2566 หลักสูตร Non-Degree 13 ก.พ. 2023
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยใช้โปรตีนจากพืช (Plant-based protein)
โดย Kitpatiparn Wattanaprajak
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 31 ส.ค. 2022
การสร้างธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Degree 30 ส.ค. 2022
-
โดย มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562 หลักสูตร Non-Degree 5 ส.ค. 2022
การจัดการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Management)
โดย ธีรวดี ถังคบุตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Degree 28 มิ.ย. 2022
การออกแบบพัฒนานวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา
โดย ดร.โสภณ ผลประพฤติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2564 หลักสูตร Non-Degree 20 เม.ย. 2022
การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรุ่นใหม่เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
โดย ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 31 มี.ค. 2022
การอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ "MSU Smart Aging Caregiver"
โดย สุรชาติ สิทธิปกรณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 21 มี.ค. 2022
การสร้างแบรนด์การตลาดดิจิทัล
โดย อุสุมา พันไพศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ก.พ. 2022
หลักสูตรประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง)
โดย ซูรียา มะแซ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2564 หลักสูตร Non-Degree 31 ม.ค. 2022
หลักสูตรการพัฒนาการสอนรูปแบบ Digital Learning
โดย ฤทัย ประทุมทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2565 หลักสูตร Non-Degree 31 ม.ค. 2022
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โดย นางวันเพ็ญ รักษ์ปวงชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 2562 หลักสูตร Non-Degree 19 ม.ค. 2022
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาขวิชาการจัดารธุรกิจอาหาร กลุ่มวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
โดย จีรชัย พรหมแย้ม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2564 หลักสูตร Degree 4 ม.ค. 2022
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Degree 31 ธ.ค. 2021
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Degree 27 ธ.ค. 2021
อบรมนวัตกรทางการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่น
โดย เชาวนี แก้วมโน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 18 ธ.ค. 2021
วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
โดย ชยารัด ธานี ติขะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 หลักสูตร Degree 17 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)
โดย พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีไอโอทีเพื่องานอุตสาหกรรมและการเกษตร
โดย สุวัฒน์ มณีวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ธ.ค. 2021
การออกแบบพัฒนานวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา
โดย ดร.โสภณ ผลประพฤติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่
โดย ธงชัย เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 16 ธ.ค. 2021
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การประถมศึกษา (Bachelor of Education Program in Early Childhood Education- Elementary Education)
โดย ผศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Degree 15 ธ.ค. 2021
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางครบวงจร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
สร้างครูคณิตศาสตร์พันธ์ุใหม่
โดย นันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
เสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs: การเปลี่ยนผ่านธุรกิจด้วยดิจิทัลโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Business Transformation & Digital Technology in Logistics and Supply Chain for SMEs Excellence)
โดย ณัฐธยาน์ ตรีผลา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
พัฒนาและเสริมทักษะการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ให้แข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
โดย บรินดา ศัลยวุฒิ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยและการประถมศึกษา
โดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Degree 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การผลิตนวัตกรรมยุคประเทศไทย 4.0"
โดย ดร.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาทักษะอาชีพการแปรรูปไอศกรีมให้ได้คุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 เรื่องไอศกรีม
โดย ศิวัฒ ไทยอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
โดย ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Degree 15 ธ.ค. 2021
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการบริหารและสร้างสรรค์งานโฆษณาบนโลกออนไลน์”.
โดย นางเมตตา ดีเจริญ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
โดย ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2562 หลักสูตร Degree 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพท้องถิ่น (non-degree)
โดย รศ.ดร.อภิวันท์ มนิมนากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพท้องถิ่น (non-degree)
โดย รศ.ดร.อภิวันท์ มนิมนากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ที่มีสรรถนะสูง
โดย สุมิตรา อินทะ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Degree 15 ธ.ค. 2021
ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (Cyber Security for Online Business)
โดย ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
ผู้ประกอบการภาพดิจิทัล
โดย รัตนา สุมขุนทด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
ไม่มีชื่อ
โดย ปรมาภรณ์ แสงภารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก (Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)
โดย ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
การสอนคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
โดย เจนสมุทร แสงพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
นักการเงินมืออาชีพยุคดิจิทัล
โดย ทัศนัย ขัตติยวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree 15 ธ.ค. 2021
การคาดการณ์อนาคตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight)
โดย นางสถิตาภรณ์ ลับโกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
โดย อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
นักตรวจสอบอุตสาหกรรมการเชื่อมสากล (แบบไม่ทำลายสภาพ)
โดย ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
นักเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตขั้นสูงโดยการผสมผสานการใช้นวัตกรรม
โดย ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
นักเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมการเชื่อม
โดย ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
นักการเงินมืออาชีพยุคดิจิทัล
โดย ทัศนัย ขัตติยวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
การพัฒนา Full Stack Developer
โดย วีระพน ภานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรผู้ฝึกกีฬาสอนระดับแม่นยำ (Precision Sport Monitoring)
โดย สุกัลยา อมตฉายา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
โดย ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
กรอกผิด-ธุรกิจการป่าไม้
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
การตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงอากาศยาน
โดย Chalothorn Thumthae
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำอย่างยั่งยืน (Application of biotechnology to develop innovation for aquaculture and sustainable conservation of aquatic natural resources)
โดย สุรินทร บุญอนันธนสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
โครงการฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้าน CAD ในงานยานยนต์ หลักสูตรที่ 1 (Solid Modeling & Drawing Drafting)
โดย Rangsan Wannapop
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (upskill ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Post Stroke Rehabilitation))
โดย ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 2565 หลักสูตร Non-Degree 14 ธ.ค. 2021
การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2021
กรอกผิด-ธุรกิจการป่าไม้
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมในล้านนาตะวันออก
โดย ชนาภา ดวงไฟ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2021
กรอกผิด-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Degree 13 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
โดย เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 2565 หลักสูตร Degree 13 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงิน การจัดการ และความยั่งยืน
โดย บดี ปุษยายนันท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2021
ไม่มีชื่อ
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Degree 13 ธ.ค. 2021
อิเล็กทรอนิกศ์อัจฉริยะ
โดย พัชรินทร์ อาตมียะนันท์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2565 หลักสูตร Non-Degree 13 ธ.ค. 2021
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปพันธุ์ใหม่ 2565
โดย ณัฐพงษ์ พรมวงษ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Degree 13 ธ.ค. 2021
ครูพันธุ์ใหม่เพื่อการเกษตรแห่งอนาคต (Smart Teacher for Future Agriculture )
โดย ศุภกาญจน์ บัวทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2565 หลักสูตร Non-Degree 12 ธ.ค. 2021
การดูแลสตรีและทารกหลังคลอด
โดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ธ.ค. 2021
กรอกผิด-การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 11 ธ.ค. 2021
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนภายใตวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
โดย ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 10 ธ.ค. 2021
หลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิต
โดย นันท์นภัส หวังศรีโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2565 หลักสูตร Degree 9 ธ.ค. 2021
กรอกผิด-การขุนโคคุณภาพระยะสั้นเพื่ออาชีพยั่งยืน
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2565 หลักสูตร Degree 9 ธ.ค. 2021
มาตรฐานอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
โดย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree 9 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมอาหารแปรรูปเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดย รังสิตา จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 9 ธ.ค. 2021
วิทยาการคอมพิวเตอร์
โดย นราศักดิ์ ภูผายาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 หลักสูตร Degree 9 ธ.ค. 2021
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
โดย Chantira Chiaranai
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Degree 8 ธ.ค. 2021
สมรรถนะครูไทยยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดย ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2021
บูรณาการคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบกับงานซ่อมบำรุง
โดย นายจังหวัด เจริญสุข
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2021
โครงการ นวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสะอาด
โดย วรรณฤดี แก้วมีศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree 8 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร
โดย นนทสรวง กลีบผึ้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 หลักสูตร Non-Degree 7 ธ.ค. 2021
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
โดย อิทธิพล ฟองแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 7 ธ.ค. 2021
การพัฒนาผู้ประกอบการที่ใช้องค์ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Deep Tech Startup)
โดย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 7 ธ.ค. 2021
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โดย ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 4 ธ.ค. 2021
คณิตศาสตร์ (ค.บ.4ปี)
โดย phromma vihokpaibul
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2565 หลักสูตร Degree 3 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care Worker
โดย อกนิษฐ์ หงสวีณะ
สถาบันพระบรมราชชนก 2564 หลักสูตร Non-Degree 3 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care Worker
โดย อกนิษฐ์ หงสวีณะ
สถาบันพระบรมราชชนก 2563 หลักสูตร Non-Degree 3 ธ.ค. 2021
ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 (NDT Operator Level 2)
โดย Mr.Somsak PAMUK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Non-Degree 3 ธ.ค. 2021
ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist, IWS)
โดย Mr.Somsak PAMUK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Non-Degree 3 ธ.ค. 2021
ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWP)
โดย Mr.Somsak PAMUK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Non-Degree 3 ธ.ค. 2021
ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel, IWI-C)
โดย Mr.Somsak PAMUK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Non-Degree 3 ธ.ค. 2021
Cyber security
โดย พุฒิธร จิรายุส
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 3 ธ.ค. 2021
สมาร์ทเอสเอ็มอีด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและดิจิทัล
โดย นิคม สุวรรณวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree 3 ธ.ค. 2021
พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
โดย ชนกนันท์ สุขกำเนิด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 หลักสูตร Degree 3 ธ.ค. 2021
ทดสอบเสนอหลักสูตร
โดย สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 2 ธ.ค. 2021
การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อการพึ่งพาตนเอง
โดย จุฬาภรณ์ โสตะ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2565 หลักสูตร Non-Degree 2 ธ.ค. 2021
สะเต็มศึกษา
โดย อรอนงค์ สุทธาชีวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2563 หลักสูตร Non-Degree 2 ธ.ค. 2021
วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
โดย ศุวิล ชมชัยยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2563 หลักสูตร Degree 1 ธ.ค. 2021
วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
โดย ศุวิล ชมชัยยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 1 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
โดย บพิธ ฉุยฉาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 2562 หลักสูตร Degree 1 ธ.ค. 2021
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ”
โดย สุมิตรา อินทะ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 หลักสูตร Degree 30 พ.ย. 2021
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะสูง”
โดย สุมิตรา อินทะ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 หลักสูตร Degree 30 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
โดย โกศล เรืองแสน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรโครงสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบ สมองกลฝังตัวเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดย สำราญ สันทาลุนัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 30 พ.ย. 2021
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย natthakritta pongsakollawat
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Degree 30 พ.ย. 2021
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
โดย ชานินทร์ จูฉิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Degree 30 พ.ย. 2021
การออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
โดย ภัทรมน จงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 29 พ.ย. 2021
หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร
โดย พรพรหม แก้วสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 หลักสูตร Non-Degree 29 พ.ย. 2021
(หลักสูตรทดสอบ) การดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ โดย สสว. มทส.
โดย ภาณุพงศ์ ศรีมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 29 พ.ย. 2021
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดย วริสา ยมเสถียรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 29 พ.ย. 2021
สารสนเทศการลงทุน
โดย รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
มหาวิทยาลัยรังสิต 2563 หลักสูตร Degree 29 พ.ย. 2021
หลักสูตรศาสตร์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อผู้ประกอบการ
โดย จุฑามาศ คัมภีรพงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Degree 29 พ.ย. 2021
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง)
โดย จารุภา จิรโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 หลักสูตร Non-Degree 27 พ.ย. 2021
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง)
โดย จารุภา จิรโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 หลักสูตร Non-Degree 27 พ.ย. 2021
การจัดการศึกษาร่วมสมัย (CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT)
โดย นายนิพัทธ แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2565 หลักสูตร Non-Degree 26 พ.ย. 2021
ทดสอบ-course I
โดย นพดล จาบประไพ
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 หลักสูตร Non-Degree 26 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตรนักพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP Developer Certification)
โดย ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 26 พ.ย. 2021
PIM Test
โดย พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 26 พ.ย. 2021
คู่แฝดโลกดิจิทัลผ่านประสบการณ์ที่ดื่มด่า (Immersive Digital Twin)
โดย พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 25 พ.ย. 2021
ทดสอบ
โดย กัญณัฏฐ์ สุริยันต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2564 หลักสูตร Non-Degree 25 พ.ย. 2021
ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับเมืองอัจฉริยะ
โดย พัชรีย์ ทองสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564 หลักสูตร Non-Degree 25 พ.ย. 2021
PIM ทดสอบ
โดย nirunchara srinukool
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 25 พ.ย. 2021
การบริบาลผู้สูงวัย
โดย สาวิตรี ปักการะโต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2563 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 (หลักสูตรแบบ CWIE)
โดย ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรการเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตร สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายกับคนทุกช่วงวัยในระบบดิจิทัล
โดย Panupong Jampa
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
การผลิตกำลังคนเพื่อสร้างนักกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ขนิษฐา อิศรางกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2564 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
โดย อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)
โดย เมตตา ศิริทัพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner)
โดย เมตตา ศิริทัพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลแนวใหม่
โดย ผศ.ดร.ณิชกานต์ ทรงไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์แนวใหม่
โดย ผศ.ดร.ณิชกานต์ ทรงไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
โครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรก๊าซชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม
โดย นิตยา บุญเทียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
โดย ห้าวหาญ ทวีเส้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)
โดย เมตตา ศิริทัพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
โดย นพรุจ เขียวนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
โดย กันยารัตน์ เควียเซ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
โดย เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ทักษะบัณฑิตพลังงาน
โดย จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)
โดย เมตตา ศิริทัพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตร สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
โดย Panupong Jampa
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมแบบบูรณาการ
โดย จิรศิลป์ จยาวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ไม่มีชื่อ
โดย พัชรินทร์ อาตมียะนันท์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2565 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ
โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
หุ่นยนต์เกษตรอุตสาหกรรม
โดย นายทองทวี จิตพรมมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2563 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC
โดย แสงเดือน พุทธัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
โครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรก๊าซชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม
โดย นิตยา บุญเทียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โดย อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การสร้างผู้เชี่ยวชาญการจัดการและการให้งานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและ ระบบรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Informatics and Imaging Informatics Program)
โดย ผกาพร เพ็งศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
โดย อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร
โดย พรพรหม แก้วสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โดย สายยัญ สายยศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมระบบ (System Engineering)
โดย กรรณิการ์ พันธ์ต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมและข้อมูลธุรกิจด้วยหลักการทางวิทยาการข้อมุล
โดย วิชญ์ธวัช คำสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2563 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โดย กนกวรรณ ไชยาโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
โดย สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
โดย เอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2564 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
เพิ่มศักยภาพครูอาชีวะเพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางด้านอุดมศึกษาเพื่อให้ได้นิสิตที่มีประสิทธิภาพในใช้การเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve
โดย สายชล ปิ่นมณี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ไม่มีชื่อ
โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
การออกแบบพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและคนในชุมชน
โดย ดร.โสภณ ผลประพฤติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2564 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
การควบคุมแขนกลผ่านระบบ network
โดย นายณภัทร อินทนนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2563 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หุ่นยนต์เกษตรอุตสาหกรรม
โดย นายทองทวี จิตพรมมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
โดย สุนี นรไกร
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2563 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care Worker
โดย อกนิษฐ์ หงสวีณะ
สถาบันพระบรมราชชนก 2562 หลักสูตร Non-Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โดย สุขสันต์ พรมบุญเรือง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2564 หลักสูตร Degree 24 พ.ย. 2021
หลักสูตร ทดสอบแบบ Degree นวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต
โดย Little Bear
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2564 หลักสูตร Degree 26 ก.ย. 2021