Home Page

ประกาศ: ข้อเสนอหลักสูตรปี 2562-2564 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว หากเจ้าของหลักสูตรได้ทำการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ขอให้เจ้าของหลักสูตรทำการคลิกปุ่ม "เสนอพิจารณา" จากหน้า "รายละเอียดข้อเสนอหลักสูตร" เพื่อให้เจ้าหน้า สป.อว. ทำการผ่านให้เป็นติดตามหลักสูตร และบันทึกข้อมูลในการติดตามในขั้นตอนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

@3 พ.ย. 64 17:23

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

กิจกรรม

ชมวีดีโอย้อนหลัง การอบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.

@13 พ.ย. 64 12:38
.-primary .title { display:none !important; }#primary .nav.-page{ display:none; }ชมวีดีโอ ย้อนหลัง งานประชุม/อบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.วันที่ 24 พย 2564 ช่วงเช้า - สำหรับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการแล้วใ

หัวข้อทั้งหมด

มัลติมีเดีย

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต

  นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต

  เรียน Online : ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การจัดการกระบวนการเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และ สามารถที่จะสื่อสาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ได้@12 ส.ค. 65 00:12
 • นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต

  นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต

  ปฏิบัติการเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต : ผู้เรียน นำความคิดเห็นของอาจารย์ ไปปรับแก้ไข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตัวเอง@11 ส.ค. 65 23:49
 • การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : ผู้เรียนได้ความรู้พื้นฐานในด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ สามารถนำไปจัดกิจกรรมในการประกอบอาชีพได้@11 ส.ค. 65 17:59
 • ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101]

  [ทฤษฎี] สมรรถนะสร้างแล้ววัดเพื่อเรียนรู้ (Build-Measure-Learn) #2 : ผู้เข้าอบรมสะท้อนประสบการณ์ตรง และแนวทางการพัฒนาตนเอง การปรับกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการปรับกระบวนการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการพัฒนากระบวนการขายของแต่ละคนตามศักยภาพ@10 ส.ค. 65 22:39
 • ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101]

  [ปฏิบัติ] ทดลองใช้สมรรถนะที่ได้เรียนรู้ #2 : ประสบการณ์โดยตรงจากการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการโทรออก (Outbound) การบริการข้อมูล การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย กับลูกค้า@10 ส.ค. 65 22:38
 • ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101]

  [ทฤษฎี] สมรรถนะฉลาดขาย (Smart Sell) : ผู้เข้าอบรม เรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการให้บริการข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทของลูกค้าที่มีความหลากหลาย@10 ส.ค. 65 22:37