Home Page

ประกาศ: ข้อเสนอหลักสูตรปี 2562-2564 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว หากเจ้าของหลักสูตรได้ทำการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ขอให้เจ้าของหลักสูตรทำการคลิกปุ่ม "เสนอพิจารณา" จากหน้า "รายละเอียดข้อเสนอหลักสูตร" เพื่อให้เจ้าหน้า สป.อว. ทำการผ่านให้เป็นติดตามหลักสูตร และบันทึกข้อมูลในการติดตามในขั้นตอนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

@3 พ.ย. 64 17:23

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

กิจกรรม

ชมวีดีโอย้อนหลัง การอบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.

@13 พ.ย. 64 12:38
.-primary .title { display:none !important; }#primary .nav.-page{ display:none; }ชมวีดีโอ ย้อนหลัง งานประชุม/อบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.วันที่ 24 พย 2564 ช่วงเช้า - สำหรับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการแล้วใ

หัวข้อทั้งหมด

มัลติมีเดีย

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ : ผลการดำเนินโครงการทั้งหมด ได้นำเข้าสู่ระบบเพื่อรายงานปิดโครงการต่อไป@05 มิ.ย. 66 17:41
 • การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  การประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินกิจกรรม : ผลประเมินกิจกรรม@05 มิ.ย. 66 17:33
 • การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปิดการศึกษาในหลักสูตร : เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และได้แสดงความรู้สึกถึงคุณค่าที่เกิดในระหว่างการอบรมที่มีต่อกัน ได้แสดงตนในการขออโหสิกรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินกันในระหว่างการอบรม@05 มิ.ย. 66 17:29
 • การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  การจัดเตรียมสถานที่ และคณะทำงาน : 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2.ห้องอบรม จำนวน 1 ห้อง พร้อมอุปรณ์โสตทัศน์ 3.ห้องประชุมย่อย จำนวน 5 ห้อง พร้อมอุปรณ์โสตทัศน์@05 มิ.ย. 66 13:46
 • การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  ประชุมและเตรียมพร้อมจัดการศึกษา : ผลผลิต 1.คู่มือประกอบการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา จำนวน 50 เล่ม 2.แผนการจัดอบรมจำนวน 16 สัปดาห์ 3.เสื้อที่ระลึก จำนวน 50 ตัว 4.กระเป๋าที่ระลึก จำนวน 50 ใบ@05 มิ.ย. 66 13:18
 • การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศ : วันที่ 26 มีนาคม 2566 ผู้เข้าอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพจำนวน 45 คนเข้ารับใบประกาศเมื่ออบรมครบตามข้อกำหนดหลักสูตรทั้งรูปแบบ Online และ Onsite@30 พ.ค. 66 09:24