Home Page

ประกาศ: ข้อเสนอหลักสูตรปี 2562-2564 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว หากเจ้าของหลักสูตรได้ทำการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ขอให้เจ้าของหลักสูตรทำการคลิกปุ่ม "เสนอพิจารณา" จากหน้า "รายละเอียดข้อเสนอหลักสูตร" เพื่อให้เจ้าหน้า สป.อว. ทำการผ่านให้เป็นติดตามหลักสูตร และบันทึกข้อมูลในการติดตามในขั้นตอนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

@3 พ.ย. 64 17:23

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

กิจกรรม

ชมวีดีโอย้อนหลัง การอบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.

@13 พ.ย. 64 12:38
.-primary .title { display:none !important; }#primary .nav.-page{ display:none; }ชมวีดีโอ ย้อนหลัง งานประชุม/อบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.วันที่ 24 พย 2564 ช่วงเช้า - สำหรับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการแล้วใ

หัวข้อทั้งหมด

มัลติมีเดีย

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  กิจกรรมการเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถสนทนาเพื่อการประเมินสุขภาพได้@24 มิ.ย. 67 11:34
 • การพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

  เสวนาแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเรือสำราญ กับสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย สถาบันฝึกอบรมนิมมานรดี อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท เอเชียนแมนพาวเวอร์ ซีเฟอร์ รีครูตเม้นท์ จำกัด : ผลผลิต (Output) ได้รับข้อมูลและแนวทางสำหรับการพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ โดยได้รับข้อมูลและแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพบริการบนเรือสำราญ และ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้การปฏิบัติงานบริการบนเรือสำราญ รวมถึงได้รับข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับอนาคต ทั้งนี้ได้ข้อเสนอที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเรือสำราญ และทักษะที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานบริการบนเรือสำราญ ผลลัพธ์ (Outcome) 1) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 2) ได้แนวทางการพัฒนาต่อยอดอาชีพบริการบนเรือสำราญ 3) ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ภาษานอกเหนือจากภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น@23 มิ.ย. 67 23:04
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  กิจกรรมการเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ@23 มิ.ย. 67 19:22
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  กิจกรรมการเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถสนทนาเพื่อการประเมินสุขภาพได้@22 มิ.ย. 67 21:08
 • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล (AI for Digital Business)

  AI Project : ผู้เข้าอบรมสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบัน (ด้านการขาย การตลาด การบัญชี การบริการลูกค้า การดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล) และวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการทางธุรกิจ โดยการอภิปรายร่วมกันในทีมงาน ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเครื่องมือด้าน AI ที่เหมาะสมกับปัญหาหรือความต้องการทางธุรกิจ และใช้เครื่องมือด้าน AI กับการดำเนินงานทางธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการอภิปรายร่วมกันในทีมงาน รวมทั้งสามารถแปลผลและนำเสนอผลที่ได้จากการใช้เทคโนโลยี AI ในการดำเนินงานทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล/เครื่องมือด้านเทคโนโลยี AI จากแหล่งข้อมูลอื่น ว่าเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการหรือไม่ โดยมีการอภิปรายร่วมกันในทีมงาน โครงงานการประยุกต์ AI ในธุรกิจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1 จำนวน 5 โครงงาน ได้รับการประเมินโครงงานด้วย Scoring rubrics ที่แบ่งตามระดับความชำนาญ (Mastery Level) 4 ระดับ ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 ยกระดับ SME ไทยสู่มิติใหม่ด้วย AI ระดับความชำนาญ = 3.87 (Expert) - กลุ่มที่ 2 MEAL Recommendation Application ระดับความชำนาญ = 3.12 (Mastery) - กลุ่มที่ 3 ธุรกิจแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ E.A.L (Education AI Learning) ระดับความชำนาญ = 3.37 (Mastery) - กลุ่มที่ 4 AI in Motor Insurance Agent (ธุรกิจประกันภัยรถยนต์) ระดับความชำนาญ = 3.62 (Expert) - กลุ่มที่ 5 โครงการสำรวจข้อมูลทางการตลาดโดยใช้ AI ช่วยในการตรวจจับวัตถุ ระดับความชำนาญ = 3.00 (Mastery)@20 มิ.ย. 67 10:43
 • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล (AI for Digital Business)

  จัดอบรม AI Tools and Application : ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการใช้เครื่องมือหรือ Software ด้าน AI และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่กำหนดให้ได้ ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเครื่องมือด้าน AI และใช้เครื่องมือด้าน AI กับการดำเนินงานทางธุรกิจได้@20 มิ.ย. 67 10:39