Home Page

ประกาศ: ข้อเสนอหลักสูตรปี 2562-2564 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว หากเจ้าของหลักสูตรได้ทำการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ขอให้เจ้าของหลักสูตรทำการคลิกปุ่ม "เสนอพิจารณา" จากหน้า "รายละเอียดข้อเสนอหลักสูตร" เพื่อให้เจ้าหน้า สป.อว. ทำการผ่านให้เป็นติดตามหลักสูตร และบันทึกข้อมูลในการติดตามในขั้นตอนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

@3 พ.ย. 64 17:23

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

กิจกรรม

ชมวีดีโอย้อนหลัง การอบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.

@13 พ.ย. 64 12:38
.-primary .title { display:none !important; }#primary .nav.-page{ display:none; }ชมวีดีโอ ย้อนหลัง งานประชุม/อบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.วันที่ 24 พย 2564 ช่วงเช้า - สำหรับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการแล้วใ

หัวข้อทั้งหมด

มัลติมีเดีย

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย

  ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย

  การค้าและการลงทุนธุรกิจเห็ด : ผลิตการผลิตเห็ดในระบบเกษตรปลอดภัยได้@23 ต.ค. 65 11:05
 • ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย

  การผลิตเห็ดในระบบเกษตรปลอด : PLO1: ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัยแบบแม่นยำสูงที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม PLO2: ผลิตการผลิตเห็ดในระบบเกษตรปลอดภัยได้@23 ต.ค. 65 11:07
 • การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา

  การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนในหลักสูตร : -เอกสารประกอบการเรียนในหลักสูตร จำนวน 50 เล่ม@24 ต.ค. 65 01:48
 • การบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ยุค New Normal

  การบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ยุค New Normal

  สัปดาห์ที่ 11 Modular 2 การวางแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ : การจัดการดําเนินงานการขนส่ง หน้าที่การให้บริการ องค์กร การปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสําหรับนําสินค้าเข้า และการตรวจปล่อยสินค้า ทางอากาศ@26 ต.ค. 65 09:03
 • การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า

  การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า

  การซ่อมบํารุงยานยนต์ไฟฟ้า : 1 ด้านความรู้ 1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านพื้นฐานยานยนต์และวิศวกรรมความปลอดภัย 2) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษายานยนต์ 3) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ 4) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านหลักการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 5) ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านพื้นฐานยานยนต์ การบำรุงรักษายานยนต์ พื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม 6) ผู้เข้าอบรมสามารถการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า 2 ด้านปัญญา 1) ผู้เข้าอบรมสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้าได้ 2) ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้@26 ต.ค. 65 11:11
 • นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

  นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

  กิจกรรมขยายผลOutcome สู่ครูในโรงเรียน : นักศึกษาและครูในโรงเรียน จำนวน 240 คน(แบ่งเป็น นักศึกษา, ครูในโรงเรียน, ครูสังกัดหน่วยงานอื่นในจังหวัดสุรินทร์ ได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดการสอนออนไลน์ และฝึกเป็นผู้จัดการเรียนออนไลน์ ถ่ายทอดความรู้ทักษะที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปยังเพื่อนครู ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเรียนการสอน@27 ต.ค. 65 12:13