ถาม-ตอบ (Q&A)

สามารถค้นหาได้โดย  กดปุ่ม Control + F  แล้ว พิมพ์คำคัญที่ต้องการค้นหา คำอธิบายภาพ

1. หลักสูตร 64 ที่ดำเนินโครงการเสร็จแล้วต้องเข้ามารายงานผลในระบบย้อนหลัง หรือเปล่า
ตอบ.. ทุกหลักสูตรที่ได้รับงบประมาณแล้ว ต้องเข้ามากรอกข้อมูลครับ รวมถึงการยื่นเสนอหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรจะรับผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น