rule

พิจารณาหลักสูตร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยปีงบประมาณประเภทรหัสสถานะวันที่เสนอ
เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเพื่อการเกษตรยุคดิจิทัล
เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0279 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อต่อขยายความจริงเสมือน: ศูนย์สร้างคอนเทนต์ (XR Development Skills: Content Creation Hub)
ใจทิพย์ ณ สงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0267 พิจารณา 20 ก.พ. 2024
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มัลลิกา วัฒนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567 หลักสูตร Degree PD67/0043 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในท้องถิ่น
Tharadon Saengsook
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0264 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
นักพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวและผลิตภัณฑ์สปา สู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0213 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Skills for SME in Digital Transformation era)
ธีรวดี ถังคบุตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0263 พิจารณา 20 ก.พ. 2024
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
จิตติมา วระกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2567 หลักสูตร Degree PD67/0026 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
มิติใหม่ในการฟื้นฟูเพื่อสุขภาพฝ่าเท้าด้วยวารีบำบัดและสุคนธบำบัด (A new dimension in health restoration for foot by hydrotherapy and aromatherapy)
พิจิตรา ยืนยั่ง
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0187 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
อรุษ คุณเขต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567 หลักสูตร Degree PD67/0028 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และเซนเซอร์ในการออกแบบสร้างและทดสอบระบบในงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
ธานี ศิริโสม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0179 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
หลักสูตร อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต กลุ่มวิชาการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ (Creative Storytelling)
อารยา ธารนัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2567 หลักสูตร Degree PD67/0023 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบ AI (AI-Hydroponics) อัจฉริยะเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0153 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0144 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
อ.ดร.สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567 หลักสูตร Degree PD67/0027 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
มหาวิทยาลัยพะเยา 2567 หลักสูตร Degree PD67/0019 ปรับแก้ 20 ก.พ. 2024
สร้างนักพัฒนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0180 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
วนิดา เพ็ชร์ลมุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0277 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
AI and Digital Skills for Health Professionals
นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0139 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
เพิ่มพูนทักษะความรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกด้านการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย (Thai traditional and alternative medicine, physical body balancing massage skill development)
อ.พท.สุธิมา ศรีจันทร์
วิทยาลัยนครราชสีมา 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0191 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
หลักสูตรประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
พัชราวลัย จีนอนงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0091 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
จารุวรรณ มณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2567 หลักสูตร Degree PD67/0018 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
วิทยาการข้อมูลสำหรับข้อมูลราชการและธุรกิจ
นางสาวศรัญญา ทองสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0097 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบกิจกรรมชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อตามบริบทพื้นที่สำหรับครูปฐมวัยพันธุ์ใหม่
รอกีเยาะ มะดือเระ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0260 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
Generative AI เพื่อเสริมพลังการสื่อสารการตลาด และการสร้างสรรค์เนื้อหา สำหรับผู้ประกอบการ และองค์กร (Generative AI-Powered Marketing Communication and Content Creation for Digital Entrepreneurs and Organizations)
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0215 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
อำพล กองเขียว
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0225 พิจารณา 19 ก.พ. 2024
การจำลองและออกแบบระบบยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0127 ปรับแก้ 19 ก.พ. 2024
การพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ผศ.ดร.รังสรรค์ มาระเพ็ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0149 ปรับแก้ 18 ก.พ. 2024
การพัฒนาทักษะดิจิทัลสตาร์ทอัพเพื่อการทำงานอุบัติใหม่ด้วยแพลตฟอร์ม Generative AI อาษาเฟรมเวิร์คสำหรับภูมิภาค ภาคกลางตอนล่าง
นิธินพ ทองวาสนาส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0165 ปรับแก้ 18 ก.พ. 2024
Super อสม. ด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
สถาบันพระบรมราชชนก 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0047 ปรับแก้ 18 ก.พ. 2024
ผู้ออกแบบติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
นายลุตฟี สือนิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0081 ปรับแก้ 18 ก.พ. 2024
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
นางสาววนาลัย คนอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0094 ปรับแก้ 18 ก.พ. 2024
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Pranchalee Samanpiboon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2567 หลักสูตร Degree PD67/0011 ปรับแก้ 16 ก.พ. 2024
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2567 หลักสูตร Degree PD67/0020 ปรับแก้ 16 ก.พ. 2024
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
นางสาวสุดาพร วัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567 หลักสูตร Degree PD67/0054 ปรับแก้ 16 ก.พ. 2024
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2567 หลักสูตร Degree PD67/0004 ปรับแก้ 16 ก.พ. 2024
การพัฒนางานประจำทางด้านสาธารณสุขสู่งานวิจัย
สิทธิพร เพขรทองขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0063 พิจารณา 16 ก.พ. 2024
การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)
สุลาวรรณ เพ็ชรแอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0025 ปรับแก้ 16 ก.พ. 2024
การผลิตโคเนื้ออย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2567 หลักสูตร Non-Degree PN68/0001 ปรับแก้ 15 ก.พ. 2024
ปฏิรังสรรค์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำพันธุ์ใหม่ในห้องเรียนโดยกลยุทธ์เกมมิฟิเคชันร่วมกับการใช้ทีมเป็นฐาน
กชกร หวังเติมกลาง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0022 ปรับแก้ 15 ก.พ. 2024
การปกป้องอาสาสมัครเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยในมนุษย์
พ.อ.รศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0278 ปรับแก้ 15 ก.พ. 2024
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ติดยาและสารเสพติด
ผศ.ดร.เนตรชนก แก้วจันทา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0014 พิจารณา 14 ก.พ. 2024
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2567 หลักสูตร Degree PD67/0015 ปรับแก้ 13 ก.พ. 2024
การสร้างต้นแบบ Buddhist Influencer
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0049 ปรับแก้ 13 ก.พ. 2024
นักพัฒนากลยุทธ์และวินิจฉัยนวัตกรรมองค์กรที่ยั่งยืนสำหรับ SMEs
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0186 ปรับแก้ 13 ก.พ. 2024
การพัฒนาศักยภาพมัคคนายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธา
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0050 ปรับแก้ 12 ก.พ. 2024
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
อภิรุจี รุจิเรข
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล 2567 หลักสูตร Degree PD67/0016 พิจารณา 9 ก.พ. 2024
การออกแบบโครงร่างเซลล์การทำงานของหุ่นยนต์ในโรงงานการผลิต
นิติบดี ศุขเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0009 ปรับแก้ 3 ก.พ. 2024
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข
นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
สถาบันพระบรมราชชนก 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0051 พิจารณา 26 ม.ค. 2024
การตลาดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Marketing)
Apipong putkham
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN67/0007 พิจารณา 10 ม.ค. 2024
นวัตกรรมการผลิตเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0244 พิจารณา 19 ต.ค. 2023
การจำลองระบบการผลิตด้วยดิจิทัล (Digital Manufacturing Simulation)
จินตนา ปรัสพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0247 พิจารณา 9 ต.ค. 2023
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข
นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
สถาบันพระบรมราชชนก 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0242 พิจารณา 25 ก.ย. 2023
การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2
ดร.ปรวรรณ ดวงรัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0255 พิจารณา 3 ก.ย. 2023
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 หลักสูตร Degree PD66/0006 พิจารณา 31 พ.ค. 2023
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 หลักสูตร Degree PD66/0005 พิจารณา 31 พ.ค. 2023
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2566 หลักสูตร Degree PD66/0004 พิจารณา 31 พ.ค. 2023
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2566 หลักสูตร Degree PD66/0003 พิจารณา 31 พ.ค. 2023
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
Waleeporn Chitpong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Degree PD66/0002 พิจารณา 30 พ.ค. 2023
ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน
นางสาวเสาวลักษณ์ สงวนคำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0233 พิจารณา 22 พ.ค. 2023
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
อ.ดร.สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 หลักสูตร Degree PD66/0001 พิจารณา 18 พ.ค. 2023
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0231 พิจารณา 11 พ.ค. 2023
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่
สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0230 พิจารณา 11 พ.ค. 2023
การคิดออกแบบ การโค้ชชิ่งและการออกแบบชั้นเรียนนวัตกรรมเพื่อสร้างและยกระดับทักษะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์ (หลักสูตรต้นแบบ)
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0224 พิจารณา 2 พ.ค. 2023
นวัตกรรมการผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์
Charturong Chanseetis
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0222 พิจารณา 1 พ.ค. 2023
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
มะลิวรรณ ช่องงาม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0212 พิจารณา 30 เม.ย. 2023
การยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนในยุคดิจิทัล
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0208 พิจารณา 30 เม.ย. 2023
การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการข้อมูลทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
รชนีกร พลปัถพี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0200 พิจารณา 30 เม.ย. 2023
การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านหุ่นยนต์และการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์
วราวุธ ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0203 พิจารณา 30 เม.ย. 2023
หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ “e-Commerce and Digital Transformation for Entrepreneur”
The University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0201 พิจารณา 30 เม.ย. 2023
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสำหรับชุมชน
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0197 พิจารณา 30 เม.ย. 2023
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0192 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยว
ฐิฎิมา อัมพวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0189 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
ประกาศนียบัตรบัญชีสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ (E.S.G.)
สุภาวดี สมศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0183 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
การสร้างแอนิเมชันสามมิติขั้นสูง
ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0180 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
นักธุรกิจเกษตรท้องถิ่น (Local Agripreneur)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0175 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Drgree) ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
Kriengsak Junseng
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0178 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
STEAM เสริมแกร่ง STEAM EDUCATION ครูแห่งศตวรรษที่ 21 (Integrated STEAM Education Boost Up for Korat Teacher)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0174 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
ผู้ประกอบการเกษตรเริ่มต้น Agripreneur Startup
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0173 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร
ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0204 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
ผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ (Professional Farm Manager : PFM)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0172 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดสินค้าเกษตร (วตส) (Executive in Agricultural Marketing : EAM)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0171 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการเกษตรอุตสาหกรรม (วกอ) (Executive in Agricultural Industry : EAI)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0170 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
การสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
ดร.คุณากร วิวัฒนากรวงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0169 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตแบบดิจิทัล
Amonrut Kumchoo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0168 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
เทคโนโลยีและการจัดการเกษตรแปรรูปชั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
Manisra Baramichai
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0165 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
Integrated Smart Gastronomy Design: เติมความรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอย่างยั่งยืนแบบอิ่มรู้ชูถิ่นฐาน
นนทวรรณ ส่งเสริม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0163 พิจารณา 29 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง (การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต)
คมกริช สุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0199 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การพัฒนาศักยภาพเฉพาะสำหรับพนักงานบริการในธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพระดับนานาชาติ (Professional development for support staff ofInternational Rehabilitation Business)
พัชร บุญธีรารักษ์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0150 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การโค้ชชีวิตวัยใส
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0147 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
ยุวพุทธศาสนพิธีกร
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0146 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
พุทธศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0145 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็ก
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0148 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
ชีวิตสูงวัยใจเป็นสุข
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0143 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
จิตภาวนาศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สังคม
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0142 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
ชีวิตสูงวัยใจเป็นสุข
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0004 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
ผู้ประกอบการรายใหม่ในยุคดิจิทัล ก้าวทันกระแสเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการ
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0152 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver”
นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0132 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การจัดการธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล
ธิดารัตน์ มอญขาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0119 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
สะเต็มศึกษา
อรอนงค์ สุทธาชีวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0118 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การจัดการเกษตรปลอดภัยและการเกษตรอินทรีย์
ธิดารัตน์ มอญขาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0116 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การผลิตครูเพื่อการดูแลสุขภาพด้านสปาและการชะลอวัย
ขนิษฐา อิศรางกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0113 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการพัฒนา
นายเกษม เปรมประยูร
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0184 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
นักบริบาลผู้สูงอายุชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ดร.ชัชวาล วงค์สารี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0120 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล
ผศ.เสาวภา ไวยสุศรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0141 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การประยุกต์ใช้ระบบไอโอทีสำหรับเกษตรกรใช้ในการบริหารจัดการน้ำในแปลงเพาะปลูกผักสวนครัว
อาจารย์สงกรานต์ ภารกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0202 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)
ธิดารัตน์ มอญขาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0112 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรต้นแบบ)
หรรษกานต์ ปัญญา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0206 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การยกระดับเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การค้าระดับโลก
พีรยา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0110 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agriculture Biotechnology)
ธิดารัตน์ มอญขาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0108 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
ประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและสปา
นางสาวเสาวลักษณ์ สงวนคำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0187 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การพัฒนาทักษะกำลังคนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล (Manpower Skills Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) for Business Digital Transformation)
Waleeporn Chitpong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0106 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
นักบริหารจัดการความยากจนเชิงพื้นที่
สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0100 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0098 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การพัฒนาสมรรถนะการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0099 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ปัญญา หันตุลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0091 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
ประกาศนียบัตรนวัตกรสังคม
สายัญ พันธ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0096 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
หลักสูตรการพัฒนานวัตกรในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
หทัยชนก โทสินธิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0226 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
การยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0128 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
นายจตุรงค์ ชนะกาญจน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0090 พิจารณา 28 เม.ย. 2023
พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่
สุวิมล เจียรธราวานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0083 พิจารณา 27 เม.ย. 2023
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)
จิราภรณ์ วงษ์เกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0085 พิจารณา 27 เม.ย. 2023
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย
Kanokmon Rujirakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0084 พิจารณา 27 เม.ย. 2023
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Accommodation)
นางธัญญารัตน์ สุนทร
มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0092 พิจารณา 27 เม.ย. 2023
หลักสูตรการจัดการกิจกรรมพิเศษทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0080 พิจารณา 27 เม.ย. 2023
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข
นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
สถาบันพระบรมราชชนก 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0232 พิจารณา 27 เม.ย. 2023
การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยใช้รูปแบบ Hybrid Learning
วาสนา ชาชิโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0070 ปรับแก้ 27 เม.ย. 2023
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออัตลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Kittanut Yanpisit
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0073 พิจารณา 27 เม.ย. 2023
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
มะลิวรรณ ศิลารัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0063 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม (ต้นแบบ)
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0234 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง (ต้นแบบ)
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0235 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
Thanyaphorn Vesurai
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0050 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
นวัตกรรมการสอนศิลปะดิจิทัลสร้างสรรค์
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0049 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
การยกระดับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง พนักงานขับรถและผู้ให้บริการด้านการขนส่ง
กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0048 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมัยใหม่ (Modern SMEs Entrepreneur)
กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0044 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0045 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV Design)
พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0144 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
การจัดการวัตถุดิบอาหารสำหรับครัวกลาง เพื่อการต่อยอดสู่ธุรกิจอาหารที่ยั่งยืน
พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0035 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
การจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ แบบ Active Learning
ดร.ปกรณ์ ประจวบวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0034 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา
Thong nopakhun
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0115 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
Chief AI in school (ครูต้นแบบวิชาปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน)
จิราภรณ์ พงษ์โสภา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0052 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
การควบคุมและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0032 พิจารณา 26 เม.ย. 2023
เทคโนโลยีการผลิตกัญชาเพื่อมาตรฐานปลอดภัยและคุณภาพที่ดี
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0238 พิจารณา 25 เม.ย. 2023
การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0040 พิจารณา 25 เม.ย. 2023
การผลิตสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ
Nifareesa Chealoh
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0054 พิจารณา 25 เม.ย. 2023
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา อึงไพบูลย์กิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0177 พิจารณา 25 เม.ย. 2023
เทคโนโลยีการคัดเลือกและใช้ประโยชน์พันธุ์พริก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภายใต้ BCG model
พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0038 พิจารณา 25 เม.ย. 2023
การติดตามและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นและน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0039 พิจารณา 25 เม.ย. 2023
กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง และสมรรถนะในการบริหารจัดการและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อนุรักษ์อัตลักษณ์พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน
พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0036 พิจารณา 25 เม.ย. 2023
ประกาศนียบัตรช่างชุมชนด้านการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับงานผลิตเส้นไหมแบบครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0061 พิจารณา 25 เม.ย. 2023
การเพิ่มสมรรถนะการผลิตพืชผักสมุนไพรและทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย
Sitthipong Wongvilas
มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0051 พิจารณา 24 เม.ย. 2023
ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อเชิงพาณิชย์
นายกฤษณธร สินตะละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0022 พิจารณา 24 เม.ย. 2023
ประกาศนียบัตรการนวดไทยและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ผศ.สายจิต สุขหนู
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0026 พิจารณา 24 เม.ย. 2023
ประกาศนียบัตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (หลักสูตรต้นแบบ)
รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0024 พิจารณา 24 เม.ย. 2023
การพัฒนาศักยภาพกำลังคน และโอกาสทางธุรกิจในด้านการจัดการขยะบนพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน
ธัชชัย ปุษยะนาวิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0019 พิจารณา 24 เม.ย. 2023
ก้อนเห็ดทำเงิน นวดดีมีแฮง
จินดาพร ปัสสาโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0018 พิจารณา 22 เม.ย. 2023
ผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับเมืองและชุมชน
เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0020 พิจารณา 22 เม.ย. 2023
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมืออาชีพ
รัฐพล สังคะสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2567 หลักสูตร Non-Degree PN66/0194 ปรับแก้ 22 เม.ย. 2023
การพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
กัญญารัตน์ อู่ตะเภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0016 พิจารณา 21 เม.ย. 2023
ผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (นทย): (Leadership Program for Sustainable Local Development: LSL)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0015 พิจารณา 20 เม.ย. 2023
การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0014 พิจารณา 20 เม.ย. 2023
XR-Connect: การพัฒนาดิจิทัลต่อขยายความเป็นจริง (XR-Extended Reality)
ใจทิพย์ ณ สงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0223 พิจารณา 18 เม.ย. 2023
นักสารสนเทศดิจิทัลมืออาชีพ
กันยารัตน์ เควียเซ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567 หลักสูตร Non-Degree PN67/0001 พิจารณา 14 เม.ย. 2023
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตและตลาดสีเขียวเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
มหาวิทยาลัยสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0008 พิจารณา 25 มี.ค. 2023
การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภูริเดช อาภาสัตย์
มหาวิทยาลัยสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0006 พิจารณา 21 มี.ค. 2023
ธุรกิจอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ศิริกนก กลั่นขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0005 พิจารณา 16 มี.ค. 2023
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างยั่งยืน
เอก บำรุงศรี
มหาวิทยาลัยสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0004 พิจารณา 14 มี.ค. 2023
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่
ดร.ร่งโรจน์ สงสระบุญ
มหาวิทยาลัยสยาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0003 พิจารณา 4 มี.ค. 2023
การพัฒนาชุมชนสมัยใหม่เพื่อยกระดับสู่การตลาดดิจิทัล
ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0060 พิจารณา 28 ก.พ. 2023
ธุรกิจนวดแผนไทยครบวงจร
ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0160 พิจารณา 28 ก.พ. 2023
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0220 พิจารณา 23 ก.พ. 2023
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยี Big Data
นางสาวรุ่งทิวา พลแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2566 หลักสูตร Non-Degree PN66/0002 ปรับแก้ 19 ม.ค. 2023
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ ผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0050 พิจารณา 22 ส.ค. 2022
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการนายสถานี ชั้น 4
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0049 พิจารณา 22 ส.ค. 2022
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ๋อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0048 พิจารณา 22 ส.ค. 2022
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล
วิสุทธิ์ สุขบำรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0489 พิจารณา 2 ส.ค. 2022
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วรรณพร เเธียรธนนิธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0045 พิจารณา 21 มิ.ย. 2022
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วรรณพร เเธียรธนนิธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564 หลักสูตร Degree PD64/0012 พิจารณา 21 มิ.ย. 2022
ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0485 ปรับแก้ 13 พ.ค. 2022
หลักสูตร 10 บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย
กนกพร ดอนเจดีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0483 พิจารณา 13 เม.ย. 2022
นวัตกรรมการบริหารโครงการในยุคดิจิทัล
นายธีระศักดิ์ จินดามัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0475 พิจารณา 25 มี.ค. 2022
โยคะเพื่อสุขภาพ
วรเมธ ประจงใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0473 พิจารณา 25 มี.ค. 2022
การเลี้ยงโคขุนลูกผสม
มนตรี หิตายะ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0470 พิจารณา 25 มี.ค. 2022
การเลี้ยงโคขุนลูกผสม
มนตรี หิตายะ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0469 พิจารณา 25 มี.ค. 2022
นักการตลาดออนไลน์
ประมูล สุขสกาวผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0474 พิจารณา 24 มี.ค. 2022
การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์
YRU
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0467 ปรับแก้ 24 มี.ค. 2022
การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับครัวเรือนและการเกษตร
YRU
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0466 ปรับแก้ 24 มี.ค. 2022
วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0468 พิจารณา 21 มี.ค. 2022
นักพัฒนาอาหารเพื่อการบำบัด
ภัสทรี ไชยโคตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0464 พิจารณา 21 ก.พ. 2022
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
Nattha Jindapetch
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0136 พิจารณา 31 ม.ค. 2022
การสร้างแบรนด์การตลาดดิจิทัล
เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0461 พิจารณา 30 ม.ค. 2022
เทคโนโลยีการจัดการน้ำสำหรับพืช
ชวลิต รักษาริกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0463 พิจารณา 30 ม.ค. 2022
Augmented Reality (AR) Application and Business Development รุ่นที่ 2
ปารเมศ วรเศยานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0127 พิจารณา 12 ม.ค. 2022
Augmented Reality (AR) Application and Business Development รุ่นที่ 1
ปารเมศ วรเศยานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0126 พิจารณา 12 ม.ค. 2022
วิศวกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์ (creative Innovator) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สนั่น สระแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree PD62/0042 พิจารณา 7 ม.ค. 2022
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Degree PD62/0043 พิจารณา 31 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Degree PD62/0041 พิจารณา 31 ธ.ค. 2021
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Warakorn Jainoi
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564 หลักสูตร Degree PD65/0044 ปรับแก้ 29 ธ.ค. 2021
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งบนแพลตฟอร์มสำหรับสมาร์ทฟาร์ม
ปริญญา ชินจอหอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0465 พิจารณา 28 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการความเสี่ยงทางภัยพิบัติ
ณัฐวุฒิ หอมทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0459 พิจารณา 27 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Degree PD62/0039 พิจารณา 27 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Degree PD62/0040 พิจารณา 26 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Degree PD62/0038 พิจารณา 26 ธ.ค. 2021
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Degree PD62/0037 พิจารณา 26 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ศิริกนก กลั่นขจร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0045 พิจารณา 18 ธ.ค. 2021
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ
พงศกร พิมพะนิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0041 พิจารณา 17 ธ.ค. 2021
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เกศดาพร วงษ์ซิ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0042 พิจารณา 17 ธ.ค. 2021
การบริหารเงินยุคดิจิทัล
ฉายรุ่ง ไชยกำบัง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0451 พิจารณา 16 ธ.ค. 2021
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
สุขสันต์ พรมบุญเรือง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0450 พิจารณา 16 ธ.ค. 2021
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME
ปิยะนุช เทือกเทพ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0447 พิจารณา 16 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management)
ณัฎฐนี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0458 พิจารณา 16 ธ.ค. 2021
นักออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมเนื้อหาทางภูมิปัญญาไทยในสื่อใหม่
อมรรัตน์ เรืองสกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0442 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
อบรมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา งานธรณีวิทยาวิศวกรรม
วิมล สุขพลำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0443 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0490 ปรับแก้ 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)
สุจินต์ จิระชีวะนันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0039 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0040 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างสื่อและดิจิทัลคอนเทนต์แบบบูรณาการ
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0440 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การออกแบบและบริหารจัดการศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ยศถกล โกศลเหมมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0452 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0446 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
พุทธศิลป์วิทยาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0448 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
มณเฑียร แก่นสน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0417 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การท่องเที่ยวเชิงธรณี (Geotourism)
Vimoltip Singtuen
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0415 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ
สราวุธ โรจนศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0413 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สำหรับนัก บริหารยุคใหม่
Chongnang Wiputhanupong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0414 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
นางกัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0038 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0408 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขา
บริบูรณ์ ชอบทำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0409 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
พลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยแนวคิดดิจิทัล (วิทยาเขตชลบุรี)
กชพร มูลธิจันทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0404 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ความรู้ทั่วไปในด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน (General Knowledge for Aircraft Maintenance)
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0403 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางราง
ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0411 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรชุมชนยุคใหม่
เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0430 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่ตลาดในยุคดิจิทัล
นริศรา โหรดากุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0410 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0400 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0035 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคปกติ)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0036 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เทคนิคขั้นสูงในงานวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมไทยแลนด์4.0
ปสฎา ยี่สุ่นแซม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0381 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0034 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เกษตรอัจฉริยะด้วยระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ
วนายุทธ์ แสนเงิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0376 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์แบบจำลอง 3 มิติ ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของซัพพลายเชนโดยใช้ SCOR ในการทำเกษตรอัจฉริยะ
Chonlatis Darawong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0394 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
บริบูรณ์ ชอบทำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0388 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs: การเปลี่ยนผ่านธุรกิจด้วยดิจิทัลโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Business Transformation & Digital Technology in Logistics and Supply Chain for SMEs Excellence)
ณัฐธยาน์ ตรีผลา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0382 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สาขา นวัตกรรมการจัดการธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน (Entrepreneurship for Star up in Innovation for MICE Management Sustainability)
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0371 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
กัณยาวีร์ เพชรสุข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0031 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ชนินทร ฉายรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0030 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สำหรับนักบริหารยุคใหม่
Chongnang Wiputhanupong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0405 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
เสริมสิน ไพรินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0033 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (Cyber Security for Online Business)
ภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0365 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรภาวนาเพื่อพัฒนาชีวิต
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0444 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมศึกษา
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0402 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรธรรมกถึกศึกษา
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0374 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
อลิษา หอมขจร
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0362 ปรับแก้ 15 ธ.ค. 2021
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกิจ
ขนิษฐา แน่นอุดร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0354 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การท่องเที่ยวและการบริการโดยชุมชนผ่านการยกระดับการบริการและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
จุติพร อินทะนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0372 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
พลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยแนวคิดดิจิทัล (วิทยาเขตขอนแก่น)
กชพร มูลธิจันทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0401 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนิษฐา แน่นอุดร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0349 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ
อลิษา หอมขจร
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0351 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสู่ตลาดในอนาคต (Food for The Future)
นริศรา โหรดากุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0364 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (Advanced Digital Arts)
กัณยาวีร์ เพชรสุข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0367 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมอาหารสุขภาพแบบองค์รวม
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0368 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
ประเสริฐ นนทกาญจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0116 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบริการ
วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0358 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ศิลปะการตกแต่งอาหาร เครื่องดื่ม และการจัดดดอกไม้ ในโรงแรมและอีเว้นท์
วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0357 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
สุรชัย เอมอักษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0032 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ธรรมชาติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ขนิษฐา แน่นอุดร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0346 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ชนินทร ฉายรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0366 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
Chalothorn Thumthae
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0395 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
โหราพุทธาจารย์
จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0341 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child - Centered)
ขนิษฐา แน่นอุดร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0338 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม
เสริมสิน ไพรินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0363 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างผู้ประกอบการเพื่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัย
พรรณลดา ติตตะบุตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0345 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0355 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
ณัฐพล หีบแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0331 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0342 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาศักยภาพของครูภาษาอังกฤษให้มีสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษ แบบใช้งานเป็น ฐาน (Task-Based Language Teaching) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นวิยา จันจุฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0454 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
พัฒนาและเสริมทักษะการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ให้แข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
บรินดา ศัลยวุฒิ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0370 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น
นางสาววลีรัตน์ ภมรพล
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0360 ปรับแก้ 15 ธ.ค. 2021
การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
มารุต พัฒผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0337 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การออกแบบและพัฒนาสินค้าและกระบวนการด้วยนวัตกรรม สำหรับอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุน EEC
ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0335 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ขนิษฐา แน่นอุดร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0323 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬาในยุคดิจิทัล (Movement Sciences and Sports in Digital age)
รศ .ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0391 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
kriangkrai satjaharuthai
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0027 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการแปรรูปไอศกรีม
ศิวัฒ ไทยอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0479 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน
สุภาพร สอนอินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0334 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 หลักสูตร Degree PD65/0025 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
อลิษา หอมขจร
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0347 ปรับแก้ 15 ธ.ค. 2021
ยกระดับ Financial Technology สำหรับธุรกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0326 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม (Internet of Things for Business & Industry)
พิชญา ศรีสุนทรศิริ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0327 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0324 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงระบบราง
นางสาวสุกัญญา โชคพาณิชย์วรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0251 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การบริการและจัดการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง
ภานุมาส เรืองทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0270 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
ผุสดี กลิ่นเกษร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0024 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรอบรมระยะสั้นในการพัฒนากำลังคนด้านเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง ปี พ.ศ.2565)
นางสาวสุกัญญา โชคพาณิชย์วรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0239 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรนักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการสอนออนไลน์
Thong nopakhun
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0343 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์สีเขียวเชิงพาณิชย์
สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0416 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นักกิจกรรมบำบัดกับการชะลอวัย
ขนิษฐา อิศรางกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0252 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
พลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยแนวคิดดิจิทัล (บางเขน กรุงเทพมหานคร)
กชพร มูลธิจันทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0390 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น
จุฬาสินี แมนสถิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0287 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตร การเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0254 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการพยากรณ์ธุรกิจ (The Development of Data Scientist Skill in Data Analytics for Business Forecasting)
Waleeporn Chitpong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0232 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
สมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ
เอกรินทร์ บุญมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0235 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อเชิงพาณิชย์
นายกฤษณธร สินตะละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0503 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการรู้ดิจิทัลสำหรับนักการศึกษา (Digital literacy For Educator)
รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0241 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0228 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0272 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (upskill ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Post Stroke Rehabilitation))
ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0250 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
Industrial Robot & Automation System
นพรุจ เขียวนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0218 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทีสำคัญ ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาอาชีวศึกษา
Narong Mungkung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0221 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เพิ่มทักษะ CAD/CAM/CNC
อาจารย์จักรี วิชัยระหัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0222 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการประกอบการยุคใหม่
ดร.สุขสถิต มีสถิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0434 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นักกลยุทธ์ซัพพลายเชนเพื่อการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0242 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
สารสกัดจากธรรมชาติ
รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0213 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาทักษะซอฟต์แวร์ Full-Stack ในยุคดิจิทัล (The Development of Full-Stack Software Skill in Digital Era)
Waleeporn Chitpong
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0212 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0215 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย
ณัฐพล หีบแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0329 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นักการเงินมืออาชีพยุคดิจิทัล
ทัศนัย ขัตติยวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0247 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
อาหารเพื่อสุขภาพ
รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0216 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนในยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม
วาสนา ชาชิโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0206 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การจัดการโลจิสติกส์
นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0021 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
IIoT for Operator
นพรุจ เขียวนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0200 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)
ขนิษฐา แน่นอุดร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0201 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาทักษะพนักงาน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และยกระดับสถานประกอบการน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0217 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและการจัดการนวัตกรรม
สุจิต พงษ์นุ่มกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0253 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรสูงวัยอย่างชาญฉลาดในยุคเทคโนโลยีดิจิตัลและนิวนอร์มอล (Smart Aging in the Age of Digital Technology and New Normal)
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0309 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี
เทวิกา เบ็ญจวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0196 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
CNC for Operator
นพรุจ เขียวนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0194 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพรุ่นใหม่ระดับชุมชน
ภัสรา ศรีกลับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0192 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การจัดการธุรกิจการบินในมิติใหม่
กนิษฐา ธีรธัญโรจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0187 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นักบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management : MSM)
นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0369 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ในยุคปฏิวัติสู่ความยั่งยืน (Enhancing meat production industry in DISRUPTIVE ERA to sustainability)
ภัสรา ศรีกลับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0185 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสอนวิถีใหม่ สำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ
รัตติยา กิลคริส
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0325 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)
Supitsara Thongjaroon
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0193 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)
สุทธิพงษ์ โสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0026 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนา และเพิ่มทักษะในงานติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารข้อมูลดิจิทัล ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพโทรคมนาคม (พื้นที่ EEC)
จรูญศักดิ์ อินทร์อ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0379 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นักออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
เอกรินทร์ บุญมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0220 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
นุชนาท สุพรรณอุดม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0332 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การจัดการขยะแบบครบวงจรและสร้างธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เทวิกา เบ็ญจวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0181 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
หรรษกานต์ ปัญญา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0205 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
Industry Robotics
นพรุจ เขียวนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0188 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมโดยใช้ระบบ IoT
อ.กำจัด ใจตรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0203 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ทักษะวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
วาสนา ชาชิโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0170 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0195 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ยกระดับครูภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 สำหรับธุรกิจเขตพื้นที่ EEC
จักรพันธุ์ วงษ์พา
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0163 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) เพื่องานบริบาล
กนิษฐา ธีรธัญโรจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0169 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การลงทุนยุคดิจิตัล
aca-psru
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0237 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
หลักสูตรนวัตกรรมทางการศึกษาสู่พยาบาลวิชาชีพในยุคดิจิทัล
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0330 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2565 หลักสูตร Degree PD65/0019 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การดัดแปลงรถยนต์สู่รถยนต์ไฟฟ้า (รถพลังงานทดแทน)
จิรวัตน์ กรุณา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0159 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การปรับกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Implementation)
ศุภวัชร์ มาลานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0412 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นักวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลและผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรที่เน้นดิจิทัล
ปารเมศ วรเศยานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0223 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0478 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0153 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า
ธณภณ ธำรงคุณานัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0028 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีโลกเสมือนและปัญญาประดิษฐ์สำหรับ Smart Tourism
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0214 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
นักควบคุมยานพาหนะมืออาชีพ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0204 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
สร้างสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพด้วยแนวคิดลีนโลจิสติกส์ (Wellness and Hospitality Tourism: Lean Logistics Management)
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0152 พิจารณา 15 ธ.ค. 2021
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
ติณณ์ ถิรกุลโตมร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0150 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้านการโค้ชผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ประภัสสร วงษ์ดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0436 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
ภูมิสารสนเทศสำหรับระบบราง
ติณณ์ ถิรกุลโตมร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0149 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมการผลิตโคนมขุนเพศผู้เกรดพรีเมี่ยม
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0145 ปรับแก้ 14 ธ.ค. 2021
การเตรียมกำลังคนรองรับความต้องการธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0147 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0197 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
สร้างนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0148 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ด้านขนส่งและระบบราง.
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0137 ปรับแก้ 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
รศ.ดร.นิยม​ วงศ์พงษ์คำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0190 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
วีรพล น้อยคล้าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0135 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
อมรรัศมี จิณรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0134 ปรับแก้ 14 ธ.ค. 2021
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการเกษตร: บริหารธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล)
เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Degree PD65/0020 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0177 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การจัดการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Management)
ดิษฐพงศ์ ศิลประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0133 ปรับแก้ 14 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
อมรรัศมี จิณรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0132 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
โครงการหลักสูตรยกระดับครูดิจิทัล "เสริมทักษะการสอนโค้ดดิ้งด้วยดิจิทัล"
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0378 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการสร้างธุรกิจขนาดเล็กสำหรับนักศึกษอาชีวะ
นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0438 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
“การคิดออกแบบ การโค้ชชิ่ง และการออกแบบชั้นเรียนนวัตกรรม” เพื่อสร้างและยกระดับทักษะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาสำหรับ การเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์ “Design Thinking, Coaching, and Innovative Classroom Designing Curriculum” for Upskilling and Reskilling Edu
ดิษฐพงศ์ ศิลประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 หลักสูตร Non-Degree PN65/0130 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีและมาตรฐานเกษตร
อมรรัศมี จิณรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0131 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
Full-stack Website Developer
กฤตศิลป์ ศิลานนท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0146 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
มหาวิทยาลัยพายัพ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0386 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
พุทธศาสนาบูรณาการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของผู้ปกครองและเด็กเยาวชน
สายใจ เพ็งที
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0488 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
อุบล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Degree PD65/0037 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
อาหารเพื่อสุขภาพ
คคนางค์ โพศรีดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0189 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
อมรรัศมี จิณรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0126 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
นักบริบาลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0168 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ชนินทร เฉลิมสุข
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0429 ปรับแก้ 14 ธ.ค. 2021
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0121 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0110 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยี Big Data
นางสาวรุ่งทิวา พลแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0109 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะสำหรับการบริหารโซ่ความเย็น (Smart Logistics for Cold Chain Management)
Manisra Baramichai
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0286 ปรับแก้ 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิต
นันท์นภัส หวังศรีโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2565 หลักสูตร Degree PD65/0018 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมการผลิตทุเรียนแบบครบวงจร
กุลพร พุทธมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0229 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การออบแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
สุระพล ริยะนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0124 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0112 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การล่ามพม่า-ไทย/ไทย-พม่าเบื้องต้น
ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0113 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับสังคมสูงวัย
กมลวรรณ บุญสัมปทา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0101 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การรักษาความปลอดภัยด้านการตรวจค้น (Security Screener)
กัลยาณี มิ่งเจริญพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0105 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรผดุงครรภ์แนวใหม่ในยุคดิจิทัล
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0313 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การพัฒนาสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในสะเต็มศึกษา (Enhancing Students' competency of creative thinking in STEM education)
โชคชัย ยืนยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0425 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตร พ.ศ. 2564)
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Degree PD65/0023 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การอบรมเสริมทักษะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศและงานระบบอาคาร
กนต์ธร ธรรมกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0245 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0115 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยต้น
อาจินต์ สงทับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0107 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ smart farming
เสาวนีย์ จอมสว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0224 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การควบคุมการทำงานและการซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Operation and Maintenance : O&M)
ชูชาติ สีเทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0432 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑
รศ.ดร.จินตน อาจสันเที๊ยะ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0139 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม
มาลัยพร วงค์แก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0095 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การลิตข้าวคุณภาพโดยการผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อการผลิตข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา เมฆวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0093 ปรับแก้ 14 ธ.ค. 2021
การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการเชื่อม
ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0097 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความรู้ในออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบ Data Center เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ
จรูญศักดิ์ อินทร์อ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0380 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้สูง
ชุติมา สว่างวารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0111 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโฮมเมด
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0271 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล (PDPA and Personal Data Management for Digital Industries)
ปัณณธร หอมบุญมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0090 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การยกระดับการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะระดับสูงของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
Thitiwat Ta-Kham
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0392 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
หลักสูตรนักสารสนเทศดิจิทัลมืออาชีพ
กันยารัตน์ เควียเซ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0500 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์วัสดุชีวภาพ (Bio-Based) เพื่อเป็นอาหารสัตว์
ปรเมศ บรรเทิง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0154 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การจัดการโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล
ธนพงษ์ จำปาหอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0096 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0282 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การสื่อสารออนไลน์เพื่อสร้างรายได้
สฤษดิ์ ศรีโยธิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0085 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
นวัตกรอาหารและผู้ประกอบการสมัยใหม่
ฐิตินันท์ เหมะธุลิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2565 หลักสูตร Degree PD65/0016 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
อมรรัศมี จิณรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0083 พิจารณา 14 ธ.ค. 2021
การเสริมสร้างศักยภาพสู่ความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Best Practices: LBPs)
ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0375 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การพัฒนาทางภูมิสังคมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0191 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมและห่วงโซ่อุปทานการผลิตสัตว์น้ำ
เชาวลีย์ ใจสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0136 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processor)
หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0256 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ยุคใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
รศ. นงลักษณ์ มีทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0089 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
อาหาร โภชนาการและสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
กมลวรรณ บุญสัมปทา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0209 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
มวยไทยสู่สากล
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0078 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
Smart Factory โดยเทคโนโลยี IoT
คเณศ พุกกะพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0086 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การจัดการเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับบริการผู้สูงอายุในชุมชน
สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0076 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
Data Analytics for Factory Process
กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0077 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การพัฒนาผู้ประกอบการกิจการพลังงานหมุนเวียน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0285 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0273 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การจัดการทรัพยากรชุมชนวิถีใหม่
นิศานาถ แก้ววินัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0117 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การวางแผนการเงินและการลงทุน
พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0398 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
ธุรกิจการป่าไม้
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0288 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0289 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
ครูพันธุ์ใหม่เพื่อการเกษตรแห่งอนาคต (Smart Teacher for Future Agriculture )
ศุภกาญจน์ บัวทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0071 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การพัฒนาผู้บริหารยุคดิจิทัล
พัชราภา สกุลสุวิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0397 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
เยาวชนหัวใจเกษตร (Youth Empowerment in Sustainable Agriculture Program: YESAP)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0175 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีเกษตรและอาหาร (Food and Farm for Holistic Wellness)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0174 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
STEAM เสริมแกร่ง STEAM EDUCATION ครูแห่งศตวรรษที่ 21 (Integrated STEAM Education Boost Up for Korat Teacher)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0178 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการพัฒนาบริการดิจิทัล
ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0069 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
นักธุรกิจเกษตรท้องถิ่น (Local Agripreneur)
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0173 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล
ซุกรี แวสอเหาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0102 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล
อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0073 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0164 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในการขับรถตัดอ้อยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตาม BCG Economy Model
ทิพย์สุดา คงเมือง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0067 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0290 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ
สมชาติ โสนะแสง
มหาวิทยาลัยนครพนม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0011 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
หลักสูตรพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคดิจิทัลและนิวนอร์มอล (Smart Gerontological Nurse Care Manager in Digital and New Normal Age)
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0299 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การท่องเที่ยวเกษตรกับวิถีชีวิตใหม่ด้วยเทคโนโลยีเมต้าเวอร์ส
Suwannee Adsavakulchai
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0066 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
สารสนเทศการลงทุน
รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
มหาวิทยาลัยรังสิต 2562 หลักสูตร Degree PD62/0035 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การตลาดแห่งโลกอนาคตสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0064 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0070 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0061 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0063 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การสื่อสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ราชวดี ศิลาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0088 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
จุรีภรณ์ เจริญพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0199 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
พ่อแม่ตื่นรู้ (Active Parents)
ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0062 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการผลิต
ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0065 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การวินิจฉัยและออกแบบวนเกษตร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0292 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0060 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
นักเมล็ดพันธุ์
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0294 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
หลักสูตรผู้ประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลและนิวนอร์มอล (Smart Entrepreneur in Aged Care in Digital and New Normal Society)
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0293 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
สัมฤทธิบัตรผู้ประกอบการตลาดดิจิทัล
วงศกร อยู่มาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0420 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
สมรรถนะครูไทยยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0058 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0295 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การสร้างสรรค์และบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล
ประพัน อภิวงค์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0091 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
กำไร เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0171 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Sukrit Suksombat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0162 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (WIL)
ผกามาศ จุลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0012 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
สะเต็ม: เทคโนโลยีเซนเซอร์ชีวภาพ (ฺSTEM: Biosensor Technology)
Pornsuda Maraming
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0240 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
“การคิดออกแบบ การโค้ชชิ่ง และการออกแบบชั้นเรียนนวัตกรรม” เพื่อสร้างและยกระดับทักษะการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาสำหรับ การเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0098 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0296 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0056 พิจารณา 13 ธ.ค. 2021
ผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการเกษตรแม่นยำ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0255 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
กุ้งฝอย-หอยนา-กบกระโดด
จินดาพร ปัสสาโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0435 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
พรทิพย์ เดชพิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2563 หลักสูตร Degree PD63/0006 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
พรทิพย์ เดชพิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Degree PD62/0034 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
การสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูผู้สอนที่จบไม่ตรงสาขา
อัญชนา รักทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0068 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
ไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0297 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
วิทยาการคำนวณสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเศรษฐกิจดิจิทัล
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0300 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
วิทยาการข้อมูลเชิงปฏิบัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0301 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
ระบบปรับอากาศในยานยนต์โดยสารและยานยนต์สมัยใหม่
กนต์ธร ธรรมกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0244 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณสำหรับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0087 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0302 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
การออกแบบการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0303 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
ธุรกิจขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0274 พิจารณา 12 ธ.ค. 2021
การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0305 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
ธุรกิจเกษตรพืชบนพื้นที่สูงตามวิถีดอยปุย
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0306 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
เครื่องจักรกลการผลิตข้าว
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0307 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0308 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0310 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
ธุรกิจการผลิตสุกรครบวงจร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0312 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0314 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0315 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0316 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
การทำฟาร์มแมลงเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0053 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
สมุนไพรเพื่อธุรกิจอาหารและการดูแลสุขภาพ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0257 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
มาตรฐานอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0259 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลิตผลจากไข่
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0260 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
ผัก ดอกไม้ สมุนไพรและเครื่องเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0261 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0262 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0263 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด
ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0052 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0278 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0318 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)
เมทินี เขียวกันยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0099 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)
เมทินี เขียวกันยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0111 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
การสร้างภาพข้อมูลทางธุรกิจ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0319 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
Prapapan S. Chuthamas
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0022 พิจารณา 11 ธ.ค. 2021
วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0320 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0264 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีการผลิตกัญชาเพื่อมาตรฐานปลอดภัยและคุณภาพที่ดี
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0275 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
การบริหารระบบงานคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตชื้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต
ปิยมาศ อ่วมเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0167 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0321 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
Narong Mungkung
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0008 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ และแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ธราธิป ภู่ระหงษ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0007 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
การผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจคุณภาพสูง
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0276 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
การสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
วีรภัทร สุธีรางกูร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0029 พิจารณา 10 ธ.ค. 2021
อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0322 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
การขุนโคคุณภาพสูงระยะสั้นเพื่ออาชีพยั่งยืน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0277 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
การผลิต มาตรฐานคุณภาพและแปรรูปพืชผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากพืชผัก ผลไม้ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารและธุรกิจ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0265 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
การผลิต มาตรฐานคุณภาพและแปรรูปไข่ (ไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา) เพื่อเพิ่ม คุณค่าและมูลค่าจากสัตว์ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารและธุรกิจ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0266 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
การผลิต มาตรฐานคุณภาพและแปรรูน้ำนมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากสัตว์ (โคนม กระบือ แพะ) เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารและธุรกิจ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0267 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
การผลิต การตัดแต่งซาก มาตรฐาน คุณภาพเนื้อ และแปรรูปเนื้อเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากสัตว์ (ไก่ สุกร โคเนื้อ แพะแกะ) เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารและธุรกิจ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0268 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
การพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเพื่อการค้่า
รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0057 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0269 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
จิตราพร ศรีบุญเพ็ง
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0059 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
เศรษฐกาล โปร่งนุช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2565 หลักสูตร Degree PD65/0006 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
THANAKORN UIPHANIT
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2565 หลักสูตร Degree PD65/0017 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer)
พัชรี เขตต์จะโป๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0054 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเกมการศึกษา
พัชรี เขตต์จะโป๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0048 พิจารณา 9 ธ.ค. 2021
มาตรฐานสิ่งทอพื้นเมือง
Kittanut Yanpisit
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0127 พิจารณา 8 ธ.ค. 2021
ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เกรียงไกร สีตะพันธุ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0046 พิจารณา 8 ธ.ค. 2021
ธุรกิจนวดด้วยสมุนไพรครบวงจร
ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0424 พิจารณา 8 ธ.ค. 2021
การหาค่าที่เหมาะสมสำหรับโลจิสติกส์
นงเยาว์ เมืองดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0047 พิจารณา 8 ธ.ค. 2021
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2565 หลักสูตร Degree PD65/0005 พิจารณา 8 ธ.ค. 2021
การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบกราฟิก
วีรภัทร สุธีรางกูร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0353 พิจารณา 8 ธ.ค. 2021
หลักสูตร 10 บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย
กนกพร ดอนเจดีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 หลักสูตร Non-Degree PN65/0043 ปรับแก้ 8 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการคลังสินค้า
นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0165 พิจารณา 7 ธ.ค. 2021
การออกแบบและติดตั้งโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสงด้วยระบบ FTTx
อัมพวรรณ ยินดีมาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0094 พิจารณา 7 ธ.ค. 2021
เพิ่มพูนทักษะงานฃ่อมบำรุงเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0
ปสฎา ยี่สุ่นแซม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0246 พิจารณา 7 ธ.ค. 2021
ประกาศนียบัตร การผลิตโปรตีนทางเลือกจากแมลงแบบครบวงจร
ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0038 พิจารณา 7 ธ.ค. 2021
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
นันทนา วงษ์ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 2565 หลักสูตร Degree PD65/0009 พิจารณา 7 ธ.ค. 2021
การพัฒนาทักษะและยกระดับสมรรถนะครูอาจารย์ (Train the Trainer) ในสถาบันอาชีวะศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพด้านโครงข่ายใยแก้วนำแสง
จรูญศักดิ์ อินทร์อ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0384 พิจารณา 7 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีอัจฉริยะสนับสนุนสารสนเทศทางการแพทย์
ชนันท์กรณ์ จันแดง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN64/0097 ปรับแก้ 6 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Drgree) ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
Kriengsak Junseng
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0055 พิจารณา 6 ธ.ค. 2021
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
นิติมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0015 พิจารณา 6 ธ.ค. 2021
Logistics ERP System
drkanda
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0157 พิจารณา 4 ธ.ค. 2021
Digital Logistics for All
drkanda
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0158 พิจารณา 4 ธ.ค. 2021
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565 หลักสูตร Degree PD65/0003 พิจารณา 4 ธ.ค. 2021
การอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver”
สมจิต แดนสีแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0015 พิจารณา 3 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
ดาวุด ทองทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0027 พิจารณา 3 ธ.ค. 2021
การเตรียมความพร้อมด้าน BIM ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่
ปิยะบุญ นิลแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0023 พิจารณา 3 ธ.ค. 2021
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
ภูริเดช อาภาสัตย์
มหาวิทยาลัยสยาม 2565 หลักสูตร Degree PD65/0002 พิจารณา 3 ธ.ค. 2021
โครงการพัฒนานักออกแบบอาคารอัจฉริยะผลิตพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธนา​ ทองท้วม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0022 พิจารณา 3 ธ.ค. 2021
วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
Orapadee Joochim
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0025 พิจารณา 3 ธ.ค. 2021
การประยุกต์ใช้จริงของเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things: IIoT) ​ ร่วมกับระบบฝังตัว (Embedded System) เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) และคอมพิวเตอร์วิชั่น (Computer Vision)​
สุริยา นัฏสุภัคพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0021 พิจารณา 3 ธ.ค. 2021
พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ชนกนันท์ สุขกำเนิด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0020 พิจารณา 3 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0019 พิจารณา 2 ธ.ค. 2021
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่
ธิดารัตน์ มอญขาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0084 พิจารณา 2 ธ.ค. 2021
สะเต็มศึกษา
อรอนงค์ สุทธาชีวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0090 พิจารณา 2 ธ.ค. 2021
ระบบไอโอทีเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Internet of Thing, IIOT)
Amonrut Kumchoo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0017 พิจารณา 2 ธ.ค. 2021
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
อนันต์ มณีรัตน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0037 พิจารณา 2 ธ.ค. 2021
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพด้านปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
พรรณลดา ติตตะบุตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0016 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
มะยุลา เดชศรฐิติวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0026 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0081 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0077 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0076 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC
กัมปนาท เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0015 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
รศ.ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 2562 หลักสูตร Degree PD62/0007 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
การจัดการภาคพื้นและนิรภัยการบิน
วราพร กลิ่นศรีสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0008 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 2565 หลักสูตร Degree PD65/0010 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมในผู้สูงอายุ
อชิระ หิรัญตระกูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0022 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0036 ปรับแก้ 1 ธ.ค. 2021
การวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
วีณา ฟั่นเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0449 พิจารณา 1 ธ.ค. 2021
การจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้าง
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0017 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
ฺBlood transfusion in digital era
รศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0051 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการด้านการซ่อมบารุงอากาศยานสู่มาตรฐาน EASA
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0008 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์เบื้องต้น สำหรับวิทยาการคำนวณ
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0004 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AIoT : Artificial Intelligence of Things for Industry 4.0)
จีระวรรณ ฤกษะสุต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0037 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0007 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
หรรษกานต์ ปัญญา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0005 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
Train the Trainer หลักสูตร THAI MEISTER AUTOMOTIVE
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0005 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
Train the Trainer หลักสูตร THAI MEISTER MECHATRONICS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0015 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
การพัฒนางานเกษตรพอเพียงในครัวเรือนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงค์
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0034 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
นายอมต ชุมพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Degree PD64/0002 ปรับแก้ 30 พ.ย. 2021
การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
ดร.ปรวรรณ ดวงรัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0142 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจดิจิทัล
วิรัตร บุตรวาปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0030 ปรับแก้ 30 พ.ย. 2021
การจัดการข้อมูลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการเกษตร
สืบพงศ์ เฉินบำรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0118 ปรับแก้ 30 พ.ย. 2021
Industrial Digital : Digital Content
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0016 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Nurse Aide Training Program)
ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0024 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Thai Meister Electrical and Electronics: Smart Electronic
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0009 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
การวิเคราะห์โซ่อุปทานโดยใช้ข้อมูล (Supply Chain Analytics using Data)
ศิวิกา ดุษฎีโหนด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0036 ปรับแก้ 30 พ.ย. 2021
วิศวกรรมสิ่งทอในงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0014 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรแนวคิดการออกแบบเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม บริการและการดาเนินการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี digital
นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0005 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
การอบรมระยะสั้น การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver”
สมจิต แดนสีแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0091 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0013 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
ภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree PN65/0012 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล
พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0106 ปรับแก้ 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree PN65/0011 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
การดูแลสุขภาวะผู้สูงวัย
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0035 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0010 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
การออกแบบนวัตกรรม Jacob Jensen Design – KMUTT
นิยดา โรเบิร์ตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0003 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบอาหาร
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0006 พิจารณา 30 พ.ย. 2021
หลักสูตรการพัฒนาการสอนด้วย Digital Learning
ฤทัย ประทุมทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0089 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
หลักสูตรอุตสาหกรรมไม้ขุดล้อมเพื่อคนไทย
วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0054 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0014 ปรับแก้ 29 พ.ย. 2021
การจัดการศึกษาร่วมสมัย (CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT)
นายนิพัทธ แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0075 ปรับแก้ 29 พ.ย. 2021
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2564 หลักสูตร Degree PD64/0006 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
หลักสูตร วท.บ. โภชนาการและการกาหนดอาหาร
วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2564 หลักสูตร Degree PD64/0005 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2564 หลักสูตร Degree PD64/0004 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0044 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
พัฒนายกระดับเพิ่มขีดความสามารถ “การเรียนรู้” การเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0055 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
หลักสูตรทดสอบ
สันติชัย (ทดสอบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 หลักสูตร Degree PD63/0001 ปรับแก้ 29 พ.ย. 2021
หลักสูตรนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อผู้ประกอบการ
จุฑามาศ คัมภีรพงษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0207 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
วิศวกรรมระบบทางรถไฟ (Track System Engineering)
ภานุมาส เรืองทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0024 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ)
ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0044 พิจารณา 29 พ.ย. 2021
Digital Logistics
drkanda
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0002 พิจารณา 28 พ.ย. 2021
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง)
จารุภา จิรโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0138 ปรับแก้ 27 พ.ย. 2021
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง)
จารุภา จิรโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0125 พิจารณา 27 พ.ย. 2021
การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรสำหรับยุคถิ่นโลกภิวัฒน์
พิชัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0108 ปรับแก้ 27 พ.ย. 2021
หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบิน
วิจิตรา จันทะเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0053 พิจารณา 27 พ.ย. 2021
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC
สุรังศี เดชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0014 พิจารณา 26 พ.ย. 2021
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Nurse Aide Training Program)
ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0060 พิจารณา 26 พ.ย. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0007 พิจารณา 26 พ.ย. 2021
การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
เอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0018 พิจารณา 26 พ.ย. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 Certificate Program for Practical Nursing (care for older people)
ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0011 พิจารณา 25 พ.ย. 2021
การฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide)
ภัทรภร จันทรคติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0012 พิจารณา 25 พ.ย. 2021
หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล
บุญเรือง คำศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0075 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
Digital Marketing
Ayuth Intrapradit
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0453 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
ระบบการเงินดิจิทัลและแอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
กัญณัฏฐ์ สุริยันต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0230 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรการจัดการฟาร์มอัจฉริยะด้วยอากาศยานไร้คนขับและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0234 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
การบริหารจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมการบิน
ห้าวหาญ ทวีเส้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2565 หลักสูตร Non-Degree PN65/0120 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
วิเชษฐ ยิ้มละมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2565 หลักสูตร Degree PD65/0013 ปรับแก้ 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรการเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
นางสาวจุฑามาศ ปานสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0010 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
พลิกโฉมการดูสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล
Jureerut Daduang
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0099 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0031 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0028 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ธิดารัตน์ อัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2563 หลักสูตร Degree PD63/0007 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต หลักสูตร Non-Degree
วัชระ จินตโกวิท
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0021 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในศตวรรษที่ ๒๑
รศ.ดร.จินตน อาจสันเที๊ยะ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0025 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ระดับอุตสาหกรรม (Creation of Industrial Commercial Innovation)
เต็มสิริ ทรัพย์สมาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0007 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์อินทรีย์
นุจรี สอนสะอาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0003 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรนักพัฒนาอาหารเพื่อการบำบัด
ภัสทรี ไชยโคตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0140 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
ดร.สุเทพ ธุระพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0018 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
ความปลอดภัยทางอาหาร
วรพจน์ สุนทรสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0010 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
พรทิพย์ เดชพิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Degree PD64/0011 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)
ปาณเลิศ ศิริวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2564 หลักสูตร Non-Degree PN64/0088 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
นุชนาท สุพรรณอุดม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 หลักสูตร Non-Degree PN62/0009 พิจารณา 24 พ.ย. 2021
โครงการเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-order Thinking in Mathematics) สำหรับกลุ่มทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อ. ดร.นิศากร บุญเสนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 หลักสูตร Non-Degree PN63/0011 พิจารณา 24 พ.ย. 2021