ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล (AI for Digital Business)

จัดอบรม AI Tools and Application4 กุมภาพันธ์ 2567
4
กุมภาพันธ์ 2567รายงานจากพื้นที่ โดย เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

บรรยายให้ความรูู้ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้าน AI ใน Business Function ต่าง ๆ ดังนี้ - AI Tools - AI in Sales + Marketing - AI in Operations - Sentiment Analysis and Customer Survey - Chatbot for Digital Business - AI in Human Resources - AI in Accounting - กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการใช้เครื่องมือหรือ Software ด้าน AI และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่กำหนดให้ได้
  • ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเครื่องมือด้าน AI และใช้เครื่องมือด้าน AI กับการดำเนินงานทางธุรกิจได้