การพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

พื้นฐานการปฏิบัติการความปลอดภัยของพนักงานบริการบนเรือสำราญ การป้องกันและการดับไฟ22 ธันวาคม 2566
22
ธันวาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย กวินเวทย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Non-Degree สำหรับการพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 – 17:30 น. ณ ลานฝึกปฏิบัติ นิมมานรดีอินเตอร์ เนชั่นแนล จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานในพื้นฐานการปฏิบัติการความปลอดภัยของพนักงานบริการบนเรือสำราญเกี่ยวกับการป้องกันและการดับไฟ โดยมีการบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับแนวคิดสามเหลี่ยมไฟ (Fire Triangle)  โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านสามเหลี่ยมไฟ (Fire Triangle)  ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในสนามลานปฏิบัติการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจองค์ประกอบในการเกิดเพลิงไหม้และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการเลือกและการใช้ถังดับเพลิงในแต่ละชนิดอย่างมั่นใจ เพื่อป้กป้องทรัพย์สินและชีวิตของผู้โดยสารได้หากเกิดเพลิงไหม้