หลักสูตรครูนักสร้างคอนเทนต์การสอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative teaching content creators)

Coaching and Mentoring6 กุมภาพันธ์ 2567
6
กุมภาพันธ์ 2567รายงานจากพื้นที่ โดย ฐิติมา ญาณะวงษา
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมนิเทศกำกับติดตามและสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม ผ่านการลงพื้นที่ ณ สถานศึกษา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลักสูตรได้มีการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านออนกลาง โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่อาย และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความร่วมมือทำให้เกิดการขยายผลการจัดกิจกรรมไปยังเครือข่ายสถานศึกษาส่งผลให้เกิดจำนวนการ Upskill ของครูที่มากขึ้น

กระบวนการติดตามและการประเมินผลร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ Coaching เป็นเครื่องมือ โดยจะมีการติดตามในชั้นเรียนและลงสำรวจพื้นที่รายโรงเรียนเป้าหมาย 2 รูปแบบได้แก่ ติดตามด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และติดตามในพื้นที่ของโรงเรียน การติดตามและประเมินผลระบบออนไลน์ ได้มีการติดตามผลในระบบออนไลน์ โดยคณาจารย์และทีมนิเทศกำกับติดตามและสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet

การติดตาม ณ โรงเรียนผู้เรียนที่เข้าร่วม ได้มีการติดตามผลในระบบออนไลน์ โดยคณาจารย์และทีมนิเทศกำกับติดตามและสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม ผ่านการลงพื้นที่ ณ สถานศึกษา ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2) โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3) โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 4) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 5) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่