ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของวีดีโอ28 มิถุนายน 2567
28
มิถุนายน 2567รายงานจากพื้นที่ โดย สุภาพร มะรังษี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ชี้แจงแนวทางการกำกับติดตามการจัดทำวีดีโอ 2.อาจารย์ผู้สอนให้นำเสนอวีดีโอ 3.กรรมการให้ข้อเสนอแนะ 4.อาจารย์ปรับปรุงตามข้อเสนอและ5.นัดหมายการส่งงานครั้งต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้วีดีโอที่มีคุณภาะ จำวร4