หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

อบรม Module 4 - กลุ่ม 35 สิงหาคม 2565
5
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรมการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SolidWorks

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์