หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

อบรม Module 1 - กลุ่ม 111 มิถุนายน 2565
11
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรมการวิเคราะห์ปัญหากลศาสตร์ของแข็ง กลุ่ม 1

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ความรู้เบื้องต้น การใช้โปรแกรม (Analysis set up) ลำดับการวิเคราะห์งานวิศวกรรม (Preprocessing) แนวทางการสร้างแบบจำลอง (CAD modeling approaches)
 • การกำหนดเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) และภาระกรรม (Loads)
 • การเลือกใช้เอลิเมนต์ (Elements) และการวิเคราะห์ mesh convergence
 • การแสดงภาพผลลัพธ์และการประมวลผล (Results visualization and post-processing)
 • การวิเคราะห์วัสดุท่อน (Rod element)
 • การวิเคราะห์คานและโครงสร้าง (Beam element and Structure)
 • การวิเคราะห์เอลิเมนต์ 2 มิติ (2D-element)
 • กรณีศึกษาการวิเคราะห์เอลิเมนต์ 2 มิติ
 • การวิเคราะห์เอลิเมนต์ 3 มิติ (3D-element)
 • กรณีศึกษาการวิเคราะห์เอลิเมนต์ 3 มิติ
 • การวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure analysis)
 • การวิเคราะห์ความเสียหายจากการโก่งเดาะ (Buckling)
 • การวิเคราะห์ความล้าของวัสดุ (Fatigue analysis)
 • การวิเคราะห์พลวัตและความถี่ธรรมชาติ (Dynamic and Frequency Analysis)
 • กรณีศึกษาการหาความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง