หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

อบรม Module 2 - กลุ่ม 21 กรกฎาคม 2565
1
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรมการวิเคราะห์ปัญหากลศาสตร์ของแข็ง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความรู้เบื้องต้น การใช้โปรแกรม (Analysis set up) ลำดับการวิเคราะห์งานวิศวกรรม (Preprocessing) แนวทางการสร้างแบบจำลอง (CAD modeling approaches) - การกำหนดเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) และภาระกรรม (Loads) - การเลือกใช้เอลิเมนต์ (Elements) และการวิเคราะห์ mesh convergence - การแสดงภาพผลลัพธ์และการประมวลผล (Results visualization and post-processing) - การวิเคราะห์วัสดุท่อน (Rod element) - การวิเคราะห์คานและโครงสร้าง (Beam element and Structure)

การวิเคราะห์เอลิเมนต์ 2 มิติ (2D-element) - กรณีศึกษาการวิเคราะห์เอลิเมนต์ 2 มิติ - การวิเคราะห์เอลิเมนต์ 3 มิติ (3D-element) - กรณีศึกษาการวิเคราะห์เอลิเมนต์ 3 มิติ

ความเสียหายและความล้าของวัสดุ (Failure and Fatigue analysis) - การวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure analysis) - การวิเคราะห์ความเสียหายจากการโก่งเดาะ (Buckling) - การวิเคราะห์ความล้าของวัสดุ (Fatigue analysis) - การวิเคราะห์พลวัตและความถี่ธรรมชาติ (Dynamic and Frequency Analysis) - กรณีศึกษาการหาความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง