หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

คัดเลือกผู้เรียน1 มิถุนายน 2565
1
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • ประกาศแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
  • สัมภาษณ์ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ความคาดหวังของผู้เรียน ความคาดหวังของสถานประ พูดคุย
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 58 คน