หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสัมฤทธิบัตร11 มิถุนายน 2565
11
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

บรรยาย ช่วงที่ 1 “เกี่ยวกับหลักสูตร Non-Degree : CAE”         - แผนการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอน
        - รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล         - เงื่อนไขการรับสัมฤทธิบัตร บรรยาย ช่วงที่ 2 “เกี่ยวกับ Simulation Technique” - โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ - ปัญหาทางวิศวกรรมด้าน Solid Mechanics - ปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน - ปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหล - กรณีศึกษา บรรยาย ช่วงที่ 3 “เกี่ยวกับการทำโครงงานหรือ Capstone Project” - การกำหนดหัวข้อโครงงาน - เอกสารและการดำเนินโครงงาน - การประเมินผลโครงงาน บรรยาย ช่วงที่ 4 “ขั้นตอนและวิธีการ Coaching” - เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ช่องทางการติดต่อประสานงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความสมัครใจของผู้เข้าอบรม 1.  กลุ่มที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ANSYS (Onsite at SUT + Online Zoom) 2.  กลุ่มที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS (Onsite at SUT + Online Zoom) 3.  กลุ่มที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS (Onsite at SNC Rayong)