directions_run

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตร Non-Degree)

รายงานงวด

รายงานการเงินประจำงวด

คำเตือน : โครงการนี้ยังไม่มีการการกำหนดงวด กรุณากำหนดงวด ของโครงการในรายละเอียดโครงการก่อน !!!

รายงานผลงานประจำงวด

รายงานสรุปการเงินโครงการ

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ
5ผ่านการตรวจสอบของ

รายงานฉบับสมบูรณ์

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ
5ผ่านการตรวจสอบของ