ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business)

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน1 ธันวาคม 2566
1
ธันวาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำในการออกแบบพื้นที่ลานกางเต็นท์ของผู้เรียนตามพื้นที่ตั้งของที่ดิน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นางอุบลวรรณ สุขปลั่ง ชื่อลานกางเต็นท์ Love Tree Camp 2. นางลักขณา แสงทอง ชื่อลานกางเต็นท์ ห้วยโสกคอฟฟี่แค้มป์ 3. นางสาวสาลินี ไมตรีสวัสดิ์ ชื่อลานกางเต็นท์ PP Garden Home