ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลและ ภาษาของบัณฑิตพันธุ์ใหม่14 มกราคม 2566
14
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลและภาษาของบัณฑิตพันธุ์ใหม่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลและภาษาที่สามารถนำมาใช้ได้ในการเรียนการสอน