ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

อาสาปศุสัตว์ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่20 มกราคม 2566
20
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อาสาปศุสัตว์ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความพร้อมด้านการจัดการสุขภาพสัตว์และเจตคติที่ดี