ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศเมีย23 มกราคม 2566
23
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: สรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศเมีย ภาคปฏิบัติ: สรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศเมีย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านสรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศเมียได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม