ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

กายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้30 มกราคม 2566
30
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: กายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ ภาคปฏิบัติ: กายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติการด้านกายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม